[πληροφορίες για ασφαλή σύνδεση HTTPS]   [http://gutneffntqonah7l.onion - κρυμμένη υπηρεσία στο δίκτυο Tor]
ειδήσεις | θέματα | δημοσιεύστε | κοινότητα | πληροφορίες | επικοινωνία | υποστήριξη | βοήθεια | rss    

[Athens independent media centre]
Ελληνικά | English

.: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ :.

επιλέξτε μέσοΜετάβαση στο άρθρο με αριθμό


Προσπελάστε το αρχείο του IMC-Athens ομαδοποιημένο κατά θεματικές ενότητες


Προσπελάστε τα άρθρα και τις συλλογές πολυμέσων του παλιού IMC-Athens 2005-2006

άρθρα - συλλογές πολυμέσων
.: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ :.
Απολυσεις 2010
συγκεντρωμένες οι απολύσεις του 2010
.: ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ :.
κοινότητα συμμετέχετε ενεργά στην αντιπληροφόριση

IRC
Άμεση συνεννόηση για τρέχοντα νέα

δημοσιεύστε
ανεβάστε ήχους, βίντεο, εικόνες ή κείμενα, κατευθείαν από τον browser σας

ειδήσεις
μέχρι στιγμής κάλυψη διαδηλώσεων και θεμάτων

επικοινωνία

.: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ :.
98 FM
1431AM
radio revolt
radio katalipsi
radio radiourgia
105fm
Αυτόνομο Ράδιο Ιωαννίνων
Ραδιοφράγματα
raDiopaRasita!
.: ΑΛΛΑ SITE :.
Contra Info
Διαμοιρασμός οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού
Skytal.es
.: ΑΛΛΑ IMC(s) :.

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
south africa

Asia
japan
india
korea
philippines

Canada
maritimes
quebec

Europe
abruzzo
alacant
antwerpen
athens
austria
barcelona
belarus
bordeaux
bristol
brussels
bulgaria
calabria
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
london
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
northern england
norway
nottingham
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
piemonte
portugal
roma
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
torun
toulouse
ukraine

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
uruguay
venezuela

Oceania
aotearoa
melbourne
perth
sydney

United States
arizona
austin
austin indymedia
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
chicago
colorado
columbus
hawaii
houston
hudson mohawk
los angeles
michigan
philadelphia
rochester
rogue valley
saint louis
saint-petersburg
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
urbana-champaign
washington dc
western mass
worcester

West Asia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs

συνεισφέρετε νέο άρθρο | στείλτε το άρθρο με e-mail

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες
1444465
Announcement of Athens IMC collective, 22.12.2012
από Contra Info 16:38, Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
θεματικές: Λειτουργία και εξέλιξη του Indymedia \ Κρατική καταστολή - Κοινωνικός έλεγχος

[Greece]

On Thursday, December 20th, 2012 Nikos Stavrakakis, president of the POSDEP (the so-called Pan-Hellenic Federation of University Professors–Researchers’ Associations), made sobbing statements about the occurrence of violence inside Greece’s faculties, asking the State to wipe away any occupied space in universities but also to get rid of Indymedia Athens. These statements were made under the pretext of two incidents at the National Technical University of Athens (Metsovio) and the Aristotle University of Thessaloniki (Aristotelio), incidents which are not connected with each other and have obviously no relation whatsoever with the administration crew of Athens IMC.

These statements have been vulgarly reproduced by the television media of society’s mass deception, which used spectacular titles like ‘terrorism in faculties’ and distorted the real facts. Every evening, the same mainstream media are selling fear to society, licking the State’s boots and supporting the bosses, thus assisting their plans dearly.

The president of the POSDEP represents a bunch of conservative university professors who use nice-sounding words like ‘democracy’ and then ridicule themselves as they condemn violence wherever its comes from, while at the same time they are demanding the violent eviction of self-managed spaces, the violent silencing of any voice like Indymedia Athens that criticizes the establishment they loyally serve, the violent suppression of any kind of protest mobilization, either of workers or students, and the violent elimination of the probability of any struggle. Their want to make their dream for universities-industries of obedient citizens come true with the new education bill. But the POSDEP failed to comment on the labour rights of the contract workers in the Aristotle University of Thessaloniki and their recent struggle.

In addition the POSDEP statements, which were directed against Indymedia Athens exclusively, reveal a striking similarity to the respective queries of the Golden Dawn party’s neo-Nazis in the Greek parliament. The POSDEP delegates can camouflage themselves wearing the mask of a peace-loving democraticness but their words are identical in their essence: the essence of totalitarianism and squelching of any free expression.

We are not stunned by the umpteenth targeting of Indymedia Athens and self-managed occupied spaces. This is precisely a period in which attacks of Power unfold against each and every fighting and resisting part. And the courtiers of Power now float to the top and make froth.

Indymedia Athens is part of those who fight and resist the frontal attack of State/Capital. Therefore, Indymedia Athens gives a voice to those who have no voice and combat the ugliness of capitalism.

Solidarity with self-managed occupied spaces inside and outside the academic faculties. Solidarity with the just struggle of workers in the Aristotle University of Thessaloniki and elsewhere.

Indymedia Athens will only be shut down when the end of the world is nigh.

Athens IMC collective

 


 
Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες
1444809
german translation
από (A) 0:39, Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Am Dienstag, den 20. Dezember 2012, äußerte sich der  Rektor der POSDEP (der so genannten panhellenischen Föderation der UniversitätsprofessorInnen- Vereinigung der WissenschaftlerInnen) Nikos Stavrakakisin in einer Stellungnahme schluchzend über die Gewalt an griechischen Fakultäten. Er forderte den Staat auf, alle besetzten Räume in Universitäten zu beseitigen und ebenfalls Indymedia Athen loszuwerden. Diese Ausführungen wurden unter dem Vorwand zweier Vorfälle  an der  Technischen Universität Athen (Metsovio) und der  Aristoteles Universität Thessaloniki (Aristotelio) getätigt.  Vorfälle, die miteinander nichts zu tun haben und ganz offensichtlich in keinerlei Verbindung mit dem Administratorenteam von Athens IMC stehen.


Die Stellungnahme  wurde im Fernsehen der gesellschaftlichen Massenverblendung kolportiert, die spektakuläre Schlagzeilen wie „Terrorismus in Fakultäten!“ benutzten und die wahren Fakten verfälschten. Jeden Abend verkaufen dieselben Massenmedien der Gesellschaft Angst, lecken die Stiefel des Staates, unterstützen die Bosse und helfen somit ihren Plänen von ganzen Herzen.
 
Der Rektor der POSDEP repräsentiert einen Haufen konservativer UniversitätsprofessorInnen, die wohlklingende Wörter wie „Demokratie“ benutzen. Dann machen sie sich selbst zum Gespött, indem sie Gewalt verurteilen, egal wo sie herkommt, während sie gleichzeitig die gewaltsame Räumung selbstverwalteter Räume und das Verstummen jeder Stimme fordern, die wie Indymedia Athen das Establishment kritisiert, dem sie loyal dienen. Sie unterstützen die gewaltsame Unterdrückung jeder Protestmobilisierung, ob von ArbeiterInnen oder StudentInnen, und die gewaltsame Beseitigung der Wahrscheinlichkeit jeglicher Kämpfe. Sie wollen ihren Traum einer Universitäts-Industrie fügsamer Staatsbürger mit dem Entwurf des neuen Bildungsgesetzes verwirklicht sehen. Aber das POSDEP ging nicht auf die Rechte der VertragsarbeiterInnen der Aristoteles Universität von Thessaloniki und deren jüngsten Kämpfe ein.
 
Außerdem offenbart die POSDEP Erklärung, die sich ausdrücklich gegen Indymedia Athen richtet, eine verblüffende Ähnlichkeit zu den einschlägigen Anfragen der Neo-Nazis von Golden Dawn im griechischen Parlament. Die POSDEP Delegierten können sich tarnen, indem sie die Maske eines friedensliebenden Demokratiestrebens aufsetzen, ihre Worte aber sind im Wesentlichen identisch: sie sind das Wesen von Totalitarismus und dem Zermalmen jeden freien  Ausdrucks.
 
Wir sind nicht verblüfft, das Indymedia und selbstverwaltete Räume zum soundsovielten Male zum Angriffsziel genommen wird. Das ist genau die Periode, in der Angriffe der Herrschenden sich gegen alle Kämpfenden und Widerstandleistenden entfalten. Und die Höflinge der Macht treiben jetzt an die Oberfläche und schlagen Schaum.
 
Indymedia Athen ist ein Teil derer, die kämpfen und dem Frontalangriff von Staat / Kapital Widerstand leisten. Daher, gibt Indymedia Athen denen eine Stimme, die keine haben und bekämpft die Hässlichkeit des Kapitalismus.
 
Solidarität mit selbstorganisierten besetzten Räumen innerhalb und außerhalb der akademischen Fakultäten.
Solidarität mit den gegenwärtigen Kämpfen der ArbeiterInnen der Aristoteles Universität von Thessaloniki und anderswo.
Indymedia Athen wird erst stillgelegt, wenn das Ende der Welt nah ist.
 
Athens IMC Kollektiv

 


 
1444935
update in Greek by Athens IMC
από contra info 21:50, Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

In addition the POSDEP statements, which were directed against Indymedia Athens exclusively, reveal a striking similarity to the respective queries of the Golden Dawn party’s neo-Nazis in the Greek parliament.   [Update in Greek:] It’s also no coincidence that these statements were spread at the same time when neo-Nazis started celebrating due to the state repression against Villa Amalias squat. The POSDEP delegates can camouflage themselves wearing the mask of a peace-loving democraticness but their words are identical in their essence: the essence of totalitarianism and squelching of any free expression.


 
Κορυφή της σελίδας