[πληροφορίες για ασφαλή σύνδεση HTTPS]   [http://gutneffntqonah7l.onion - κρυμμένη υπηρεσία στο δίκτυο Tor]
ειδήσεις | θέματα | δημοσιεύστε | κοινότητα | πληροφορίες | επικοινωνία | υποστήριξη | βοήθεια | rss    

[Athens independent media centre]
Ελληνικά | English

.: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ :.

επιλέξτε μέσοΜετάβαση στο άρθρο με αριθμό


Προσπελάστε το αρχείο του IMC-Athens ομαδοποιημένο κατά θεματικές ενότητες


Προσπελάστε τα άρθρα και τις συλλογές πολυμέσων του παλιού IMC-Athens 2005-2006

άρθρα - συλλογές πολυμέσων
.: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ :.
Απολυσεις 2010
συγκεντρωμένες οι απολύσεις του 2010
.: ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ :.
κοινότητα συμμετέχετε ενεργά στην αντιπληροφόριση

IRC
Άμεση συνεννόηση για τρέχοντα νέα

δημοσιεύστε
ανεβάστε ήχους, βίντεο, εικόνες ή κείμενα, κατευθείαν από τον browser σας

ειδήσεις
μέχρι στιγμής κάλυψη διαδηλώσεων και θεμάτων

επικοινωνία

.: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ :.
98 FM
1431AM
radio revolt
radio katalipsi
radio radiourgia
105fm
Αυτόνομο Ράδιο Ιωαννίνων
Ραδιοφράγματα
raDiopaRasita!
.: ΑΛΛΑ SITE :.
Contra Info
Διαμοιρασμός οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού
Skytal.es
.: ΑΛΛΑ IMC(s) :.

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
south africa

Asia
japan
india
korea
philippines

Canada
maritimes
quebec

Europe
abruzzo
alacant
antwerpen
athens
austria
barcelona
belarus
bordeaux
bristol
brussels
bulgaria
calabria
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
london
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
northern england
norway
nottingham
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
piemonte
portugal
roma
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
torun
toulouse
ukraine

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
uruguay
venezuela

Oceania
aotearoa
melbourne
perth
sydney

United States
arizona
austin
austin indymedia
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
chicago
colorado
columbus
hawaii
houston
hudson mohawk
los angeles
michigan
philadelphia
rochester
rogue valley
saint louis
saint-petersburg
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
urbana-champaign
washington dc
western mass
worcester

West Asia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs

συνεισφέρετε νέο άρθρο | στείλτε το άρθρο με e-mail

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες | συζήτηση πάνω σε αυτό το αρθρο
948395
Occupation of General Confederation of Workers in Greece by free workers
από en@s 10:58, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
θεματικές: Εξέγερση Δεκέμβρης 2008

The building of GSEE (General Confederation of Workers in Greece) under occupation

At 8:00 am the building of GSEE (General Confederation of Workers in Greece) is under occupation from free workers and associations of working people.
GSEE is a mandarin organization loyal to the government and the bosses.
The building now turned to Released Workers Area.

Open Workers Assembly at 6:00pm.


 
Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

συζήτηση πάνω σε αυτό το αρθρο
948438
.english translation
από . 11:52, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
(mia proti metafrasi)


Since 8 o'clock in the morning the building of GSEE (Patision and Alexandras) is occupied.

We declare the building a Liberated Workers' Zone.

Open Workers' Assembly at 18.00

The Building is open to all workers all day long.


--DECLARATION--

We will either determine our history ourselves
or let it be determined without us


We, manual workers, employees, jobless, temporary workers, local or migrants, are not passive tv-viewers. Since the murder of Alexandros Grigoropoulos on Saturday night we participate in the demonstrations, the clashes with the police, the occupations of the centre or the neighborhoods. Time and again we had to leave work and our daily obligations to take the streets with the students, the university students and the other proletarians in struggle.

WE DECIDED TO OCCUPY THE BUILDING OF GSEE

-To turn it into a space of free expression and a meeting point of workers.

-To disperse the media-touted myth that the workers were and are absent from the clashes, and that the rage of these days was an affair of some 500 "mask-bearers", "hooligans" or some other fairy tale, while on the tv-screens the workers were presented as victims of the clash, while the capitalist crisis in Greece and Worldwide leads to countless layoffs that the media and their managers deal as a "natural phenomenon".

-To flay and uncover the role of the trade union bureaucracy in the undermining of the insurrection -and not only there. GSEE and the entire trade union mechanism that supports it for decades and decades, undermine the struggles, bargain our labor power for crumblings, perpetuate the system of exploitation and wage slavery. The stance of GSEE last Wednesday is quite telling: GSEE cancelled the programmed strikers' demonstration, stopping short at the organization of a brief gathering in Syntagma Sq., making simultaneously sure that the people will be dispersed in a hurry from the Square, fearing that they might get infected by the virus of insurrection.

-To open up this space for the first time -as a continuation of the social opening created by the insurrection itself-, a space that has been built by our contributions, a space from which we were excluded. For all these years we trusted our fate on saviours of every kind, and we end up losing our dignity. As workers we have to start assuming our responsibilities, and to stop assigning our hopes to wise leaders or "able" representatives. We have to acquire a voice of our own, to meet up, to talk, to decide, and to act. Against the generalized attack we endure. The creation of collective "grassroot" resistances is the only way.

-To propagate the idea of self-organization and solidarity in working places, struggle committees and collective grassroot procedures, abolishing the bureaucrat trade unionists.

All these years we gulp the misery, the pandering, the violence in work. We became accustomed to counting the crippled and our dead - the so-called "labor accidents". We became accustomed to ingore the migrants -our class brothers- getting killed. We are tired living with the anxiety of securing a wage, revenue stamps, and a pension that now feels like a distant dream.

As we struggle not to abandon our life in the hands of the bosses and the trade union representatives, likewise we will not abandon no arrested insurgent in the hands of the state and the juridical mechanism.

IMMEDIATE RELEASE OF THE DETAINED
NO CHARGE TO THE ARRESTED
SELF-ORGANIZATION OF THE WORKERS
GENERAL STRIKE


WORKERS' ASSEMBLY IN THE "LIBERATED" BUILDING OF GSEE
Wendesday, 17 December 2008, 18:00

General Assembly of Insurgent Workers
 
948833
.
από . 18:04, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
Nosotros, trabajadores manuales, empleados, parados, trabajadorestemporales, locales o inmigrantes, no somos pasivos telespectadores. Desdeel asesinato de Alexandros Grigoropoulos la noche del sábado hemosparticipado en las manifestaciones, en los enfrentamientos con la policía,las ocupaciones del centro y de los barrios. Una y otra vez hemos tenidoque dejar el trabajo y nuestras obligaciones diarias para tomar las callescon los estudiantes, los universitarios y los demás proletarios en lucha.HEMOS DECIDIDO OCUPAR LA SEDE DEL GSEE-Para convertirlo en un espacio de libre expresión y un punto de encuentropara los trabajadores-Para desmentir la falacia extendida por los medios que nos sitúa a lostrabajadores al margen de los enfrentamientos, y que define la rabia deestos días como el asunto de unos 500 "encapuchados", "hooligans" ocualquier otro cuento, mientras las pantallas de televisión nos presentancomo víctimas del enfrentamiento, mientras la crisis capitalista en Greciay en todo el mundo da lugar a incontables despidos que los medios y susdirectivos tratan como un "fenómeno natural"-Para despellejar y descubrir el rol de la burocracia sindical a la horade menospreciar la insurrección, y no sólo ahí. El GSEE y todo elmecanismo sindical que lo ha apoyado durante décadas y décadas,menosprecia las luchas, negocia nuestra fuerza de trabajo por migajas yperpetúa el sistema de explotación y esclavitud asalariada. La postura delGSEE del pasado miércoles es bastante reveladora: el GSEE canceló lamanifestación de trabajadores que estaba programada, parando en seco laorganización de una pequeña reunión en la plaza de Syntagma, asegurándosede este modo que la gente se marchase cuanto antes de la plaza, ya quetemían que los trabajadores nos viéramos infectados del virus de lainsurrección.-Para abrir este espacio por primera vez -como una continuación de laapertura social generada por la insurrección en sí-, un espacio construidocon nuestras contribuciones, y del que hemos sido excluídos. Durante todosestos años hemos confiado nuestros destinos en salvadores de todo pelaje,y terminamos perdiendo nuestra dignidad. Como trabajadores debemoscomenzar a asumir nuestras responsabilidades, y dejar de ceder nuestrasesperanzas a buenos líderes o representantes "aptos". Debemos hacernos connuestra propia voz, encontrarnos y reunirnos, hablar, decidir, y actuar.Contra el ataque generalizado que soportamos. La creación de resistenciascolectivas "de base" es el único camino.-Para propagar la idea de la auto-organización y la solidaridad en lospuestos de trabajo, los comités de lucha y las prácticas colectivas desdeabajo, aboliendo a los burócratas sindicalistas.-Todos estos años hemos tragado con la miseria, la complacencia, laviolencia en el trabajo. Llegamos a acostumbrarnos a contar los lisiados ynuestros muertos -los mal llamados "accidentes laborales". Nos acabamosacostumbrando a mirar a otro lado ante la muerte de los inmigrantes-nuestros compañeros de clase-. Estamos cansados de vivir con la ansiedadde tener que asegurarnos un sueldo, unos ingresos, y una pensión que ahoraparece un sueño lejano.Igual que luchamos para no abandonar nuestras vidas en manos de los jefesy los representantes sindicales, de la misma manera no abandonaremos a losrebeldes arrestados en manos del estado y el sistema jurídico.INMEDIATA LIBERACIÓN SIN CARGOS DE LOS DETENIDOSAUTOORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORESHUELGA GENERALASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL EDIFICIO "LIBERADO" DEL GSEEMiércoles, 17 de diciembre de 2008, a las 18 horasAsamblea General de Trabajadores Insurgentes
 
948976
francais
από . 20:43, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

DECLARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES TRAVAILLEURS INSURGES DE ATHENE S

DECLARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES TRAVAILLEURS INSURGES DE ATHENES depuis le bâtiment libéré de la GSEE

Nous déterminerons notre histoire nous même ou nous la laisserons être déterminée sans nous.

Nous, travailleurs manuels, employés, chômeurs , intérimaires et précaires, locaux ou migrants, ne sommes pas des téléspectateurs passifs. Depuis le meurtre d’Alexandros Grigoropoulos le samedi soir, nous participons aux manifestations, aux affrontement avec la police, aux occupations du centre ville comme des alentours. Nous avons dû maintes et maintes fois quitter le travail et nos obligations quotidiennes de prendre les rues avec les lycéens, les étudiants et les autres prolétaires dans la lutte.

NOUS AVONS DECIDE D’OCCUPER LE BATIMENT DE LA CONFEDERATON GENERALE DES TRAVAILLEURS EN GRECE (GSEE)

- Pour le transformer en un espace de libre expression et un point de rendez-vous pour les travailleurs,

- Pour disperser les mythes vendu par les médias sur l’absence des travailleurs des affrontements, que la rage de ces derniers jours ne serait que l’œuvre de quelques 500 « cagoulés », « hooligans », ou d’autres histoires farfelues, alors que dans les journaux télévisés les travailleurs sont présentés comme des victimes de ces affrontements, et alors que la crise capitaliste en Grèce et dans le Monde mène à des licenciements innombrables que les médias et leurs dirigeants considère comme un « phénomène naturel ».

- Pour démasquer le rôle de la bureaucratie syndicale dans le travail de sape contre l’insurrection, mais aussi d’une manière générale. La Confédération générale des travailleurs en Grèce (GSEE), et toute l’intégralité de la machinerie syndicale qui le soutient depuis des dizaines et des dizaines d’années, sape les luttes, négocie notre force de travail contre des miettes, perpétue le système d’exploitation et d’esclavage salarié. L’attitude de la GSEE mercredi dernier parle d’elle même : la GSEE a annulé la manifestation des grévistes pourtant programmée, se rabattant précipitamment sur un bref rassemblement sur la place Syntagma, tout en s’assurant simultanément que les participants se disperseraient très vite, de peur qu’ils ne soient infectés par le virus de l’insurrection.

- Pour ouvrir cet espace pour la première fois, comme une continuation de l’ouverture sociale créée par l’insurrection elle-même, espace qui a été construit avec notre contribution mais dont nous avons été jusqu’ici exclus. Pendant toute ces années nous avons confié notre destin à des sauveurs de toute nature, et nous avons finit par perdre notre dignité. Comme travailleurs, nous devons commencer à assumer nos responsabilités, et cesser de faire reposer nos espoirs dans des leaders « sages » ou des représentants « compétents ». Nous devons commencer à parler de notre propre voix, nous rencontrer, discuter, décider et agir par nous même. Contre les attaques généralisées que nous endurons. La création de collectifs de résistance « de base » est la seule solution.

- Pour propager l’idée de l’auto-organisation et de la solidarité sur les lieux de travail, de la méthode des comités de luttes et des collectifs de base, abolir les bureaucraties syndicales.

Pendant toutes ces années nous avons gobé la misère, la résignation, la violence au travail. Nous nous sommes habitués à compter nos blessés et nos morts - les soit disant « accidents du travail ». Nous nous sommes habitués à ignoré que les migrants, nos frères de classe - étaient tués. Nous sommes fatigués de vivre avec l’anxiété de devoir assurer notre salaire, de pouvoir payer nos impôts et de se garantir une retraite qui maintenant ressemble à un rêve lointain.

De même que nous luttons pour ne pas abandoner nos vies dans les mains des patrons et des représentants syndicaux, de même nous n’abandonnerons pas les insurgés arrêtés dans les mains de l’Etat et des mécanismes juridiques. LIBERATION IMMEDIATE DES DETENUS

RETRAIT DES CHARGES CONTRE LES INTERPELLES

AUTO-ORGANISATION DES TRAVAILLEURS

GERVE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE DES TRAVAILLEURS DANS LES BATIMENTS LIBERES DE LA GSEE Mercredi 17 décembre à 18 heures

L’assemblée générale des travailleurs insurgés


 
949396
.
από . 10:28, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008
----
Communique #3 (17  December 2008)

An answer from the liberated building of GSEE

Panagopoulos declared this morning that we are not workers, since workers are at work. This, among many other things, reveals what Panagopoulos' "job" really is. Panagopoulos' "job" is to make sure that workers are at work, to do everything within his reach to secure that workers are at work.

But for the last ten days, workers are not only at work, they are out on the streets. And this is a fact that Panagopoulos and every Panagopoulos can't hide, even if he succeeds in hiding the sun that brings light to our steps and rage onto the streets of this city.

We are working people, we are jobless (paying in layoffs our participations in strikes called by GSEE, when they -the trade unionists- are rewarded with promotions), we are working under contract moving from job to job, we work insecured formally or informaly in "stage" progams or in subsidied jobs to lower the unemployment indices. We are part of this world and we are here. Whoever wants to understand can understand.

We are insurgent workers, end of story.

Every single one of our revenue stamps is paid with blood, sweat, violence, broken waists, broken hands, knees, feet, heads.

The entire world is made by us, the workers.

PS. We heard on the radio that our act was an artistic happening. We accept this characterization, but only as far as the proletariat will abolish art and philosophy (along with state and capital)...


two enraged proletarians from the liberated GSEE

---

Panagopoulos is the president of GSEE
 
Κορυφή της σελίδας