To εξώδικο του ΟΤΕ για το κλείσιμο του athens.indymedia

το εξώδικο είναι αναρτημένο ΜΟΝΟ σε φασιστοσελίδα (καθόλου περιέργο, απλά επιβεβαίωση της άγαστης συνεργασίας κράτους και φασιστών)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 99), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Ηλιουπόλεως 2 - 4, Υμηττός), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
3. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
--------

Όπως γνωρίζετε με την Εταιρεία μας έχετε υπογράψει την από 9.6.1008 σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης παροχής δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών με τίτλο «Διεύρυνση Οπτικού Δικτύου Κορμού και Πρόσβασης ΕΔΕΤ 3» - Τμήμα Β - ‘Σύνδεση Φορέων ΕΔΕΤ - Μέρος 2ο', που αποτελεί υποέργο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ3» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Γ' ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα στον Άξονα 3 «Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία» και στο Μέτρο 3.3. «Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας». Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, είναι η παροχή από τον ΟΤΕ προς την ΕΔΕΤ υπηρεσιών υλοποίησης δικτύου οπτικών ινών, η παραχώρηση από τον ΟΤΕ στην ΕΔΕΤ του δικαιώματος χρήσης του δικτύου οπτικών ινών για 15 έτη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτύου οπτικών ινών για 15 έτη, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης αυτής.

Στο άρθρο 1 παρ. 5 της σύμβασης αυτής ορίζεται ότι «η χρήση των ινών το δικαίωμα των οποίων αφορά την παρούσα σύμβαση, θα αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φορέων του Δημοσίου, που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας. Μέσω των φορέων αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν άλλοι φορείς ή τρίτοι πρόσβαση στις εν λόγω ίνες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.» Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας σύμβασης «η ΕΔΕΤ δεσμεύεται ότι η χρήση του δικτύου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς έρευνας και εκπαίδευσης, τηρουμένων πάντοτε των όρων της παρούσας σύμβασης και των εκάστοτε ισχυόντων Παραρτημάτων αυτής» (παρ. 1) και «η ΕΔΕΤ θα αναλάβει την υποχρέωση να δεσμεύσει με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο, ότι οι φορείς που προβλέπονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας δεν θα χρησιμοποιούν τις ίνες, η χρήση των οποίων παραχωρείται μέσω της παρούσας, για σκοπούς άλλος πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών» (παρ. 4).
Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε ότι ο βουλευτής Σερρών κ. Ηλίας Πολατίδης, με ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων στις 18.6.2009 απευθυνόμενος στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταγγέλλει ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο περιλαμβάνεται στους φορείς που προβλέπονται στο Παράρτημα 3 της ως άνω μεταξύ μας σύμβασης, επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα INDYMEDIA ATHENS, ο οποίος προβαίνει στη χρήση των συγκεκριμένων ινών και γενικότερα του συγκεκριμένου δικτύου για σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία σχέση με την έρευνα και την εκπαίδευση.
Επειδή, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα από τον εν λόγω βουλευτή, υφίσταται σαφής παραβίαση εκ μέρους σας των όρων της ως άνω μεταξύ μας συμβάσεως.

Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Α Υ Τ Ο Υ Σ
Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Σ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όπως εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας ορίσετε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σας οι οποίοι μαζί με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας προβούν σε έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 της ως άνω μεταξύ μας σύμβασης, στις ίνες που σας έχουν παραχωρηθεί μέσω της συμβάσεως αυτής, προκειμένου να ελεγχθεί ότι η χρήση των ινών αυτών γίνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και όχι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, διαφορετικά,

Σ Α Σ Δ Η Λ Ω Ν Ο Υ Μ Ε

Ότι μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα προβούμε στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας σε βάρος σας, συμπεριλαμβανομένης και της καταγγελίας της συγκεκριμένης μεταξύ μας συμβάσεως, καθώς επίσης και στην αποκατάσταση κάθε ζημίας μας εκ του λόγου αυτού.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Μαρούσι, 30.6.2009
Για την ΟΤΕ Α.Ε.

 

από @ 05/07/2009 10:50 πμ.


όπως λέει στο φασιστοσάιτ το εξώδικο κοινοποιήθηκε τη Τετάρτη 1 Ιουλίου

από Voltaire 05/07/2009 8:39 μμ.


Τα εξώδικα αρχίζουν και πέφτουν σαν το χαλάζι! Πρόσφατα δημοσιογράφος έκανε εξώδικο σε άλλο δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη για ένα ανώνυμο σχόλιο σε post ενός συνδικαλιστικού μπλογκ! Στο συγκεκριμένο μπλογκ, φιλοξενείται πλέον και η είδηση για το Εξώδικο κατά του INDYMEDIA!


πριν απο ενα περιπου μηνα κυκλοφορησε η ΑΣΕ μια εφημερίδα με τις ειδήσεις που δεν πολυακουγονται αλλα που ειναι ουσιαστικες , μαζι με ολιγολεκτο σχολιασμο. Η εφημεριδα έφερε την υπογραφή συνδικαλιστικής παραταξης και κυκλοφορησε στα e-mails των υπαλλήλων του ΟΤΕ με ομαδικές αποστολές από 3 υπαλλήλους που χρησιμοποίησαν το ΟΤΕτζίδικό τους e-mail. Το αποτέλεσμα? Μεσα σε 1μιση ώρα απενεργοποιήθηκαν οι κωδικοι προσβασης των υπαλλήλων αυτων, οι υπολογιστες τους κλειδώθηκαν και ουσιαστικα τέθηκαν εκτος υπηρεσιακών λειτουργιών. Ταυτόχρονα η εφημεριδα -δεν ξερω με ποιον τροπο- ουσιαστικα διαγράφηκε απο τα e-mails των υπαλλήλων. Λέω ουσιαστικά διαγράφηκε γιατι όποιος δεν ειχε σώσει το word  εγγραφο που ηταν γραμμενη, από το ίδιο απόγευμα και πέρα δεν μπορούσε να το ανοιξει ή να το προωθήσει. Οι υπολογιστες των τριων  υπαλλήλων έμειναν κλειδωμενοι για καμμιά δεκαριά μέρες κατα τις οποιές το help desk του ΟΤΕ δήλωνε ότι δεν μπορεί να δωσει στους ενδιαφερόμενους το όνομα αυτου που διεταξε το κλεισιμο (ουτε καν το ονομα της αρμοδιας υπηρεσίας). Οταν ανοιξαν ξανά ήρθε στα συγκεκριμένα ατομα ένα e-mail με απόσπασμα του εσωτερικού κανονισμού που μιλούσε για πειθαρχικές ευθύνες και για πιθανές ποινικές διώξεις.
Πάρτε το χαμπάρι συντροφοι. Τον ΟΤΕ τον ενδιαφερει ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ η ελευθερη ενημερωση (ή μάλλον το πνίξιμό της). Υπαρχει τοση λαμογια των κρατουντων στην εταιρια  σε απολυτη συνεργασια με το ΣΥΝΟΛΟ του πολιτικου κοσμου Ελλαδας - Γερμανίας, που -φυσικα- η διαδοση και η διαχυση της ειδησεογραφίας τους προκαλει προβληματα. Αν συνδιαστει με το γεγονός ότι αγοράστηκε από μια εταιρια που πολυ προσφατα δικαζοταν στη Γερμανια για παρακολουθησεις στελεχων και πολιτων, οτι πλεον στο δυναμικο του ανηκουν πασιγνωστα στελεχη της vodafon που μετα το εδω τζερτζελο βρηκαν ποστα στον ΟΤΕ να τους περιμενουν, το πραγμα δειχνει ναχει  πιο σοβαρες προεκτασεις.
Το διδυμο Βουρλουμη - (ντ)Ομπερμαν που διοικει το μαγαζι δεν θα χαρακτηριζοταν δημοκρατες ουτε απο τον Αμιν Νταντα. Περιμενετε κινηση μες στις επομενες μερες απ αυτους που εχουν ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ απο τη φιμωση καθε ελευθερης φωνης

από nemo 05/07/2009 11:35 μμ.


οσον αφορα την κοσμιοτητα των e mails , καθως και την εσωτερικη πολιτικη στην οποια υπαγονται , μειλ πορνογραφικου περιεχομενου ουδεποτε διαγραφονται, μιας και συντελουν στην μεγαλυτερη αποχαυνωση του κοσμου. Τετοια εκταση δεν δοθηκε ουτε στην περιπτωση υπαλληλου που διακινουσε παιδικη πορνογραφια . Επρεπε να επεμβει η μπατσαρια. Τον ιδιο τον ΟΤΕ δεν φανηκε να τον πασχολει το γεγονος. Η ενημερωση ηταν το προβλημα τους

από Ψύλλος 06/07/2009 1:48 μμ.


Εγω πιστεύω ότι εν μέρει είναι παπαριές του Λαος. Το κείμενο κατ'α ρχας έχει τυπογραφικά λάθη. Κανένας δικηγόρος δε θα έκανε λάθος στην ημερομηνία, είναι προφανές. Επιπλέον, η παράγραφος από το "Με εκπληξή μας..." ως το "Για αυτούς τους λόγους" είναι πιστή αναπαραγωγή του λόγου του ΛΑΟΣ και των φασιστομπλόγκ. Είναι υφολογικά άσχετη με το υπόλοιπο κείμενο και προδίδει τις προθέσεις του συντάκτη του. Τέλος η αναφορά στον βουλευτή του ΛΑΟΣ στον οποίο χρωστάμε τη σωτηρια των εθνικών ερευνητικών πόρων δεν μπορεί παρά να είναι διαφήμιση του κόμματος, για να ξέρουμε ποιον φασίστα να εμπιστευτούμε στις επόμενες εκλογές. Αν ληφθεί υπόψιν ότι το εξώδικο έχει δημοσιευτεί μόνο στον Ελεύθερο Κόσμο (μη χέσω) φαίνεται πως οι φασίστες βλογάνε τα γένια τους και φανατίζουν τους μπάσταρδους οπαδούς τους. Τώρα, προσοχή. Επειδή στο παρελθόν την έχουμε πατήσει από κάτι που φαινότανε μούφα και τελικά δεν ήτανε, παρακαλώ το σχόλιο μου να μην εκληφθεί ως καθησυχαστικό. Απεναντίας, ειμαστε σε εγρήγορση, και με όλα τα μέσα.

δείτε εδώ:
http://ndigital.in.gr/technews/oteedetdispute6709

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License