Ανακοίνωση

   

    Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 - Με αφορμή Δελτίο Τύπου της ΕΔΕΤ Α.Ε. από τις 7.7.2009 και σχολιασμών από μερίδα του Τύπου για δήθεν παρεμβάσεις του ΟΤΕ στην πανεπιστημιακή κοινότητα κλπ. που στερούνται αληθείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβούμε στις παρακάτω διευκρινήσεις προς αποφυγήν παρερμηνειών και αποκατάσταση της αλήθειας:

   

    1. O OTE έχει υπογράψει με την ΕΔΕΤ Α.Ε. την από 9.6.2008 σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης παροχής δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών με τίτλο «Διεύρυνση Οπτικού Δικτύου Κορμού και Πρόσβασης ΕΔΕΤ 3» - Τμήμα Β - ‘Σύνδεση Φορέων ΕΔΕΤ - Μέρος 2ο’, που αποτελεί υποέργο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ3» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Γ’ ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η παροχή από τον ΟΤΕ προς την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπηρεσιών υλοποίησης δικτύου οπτικών ινών, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του δικτύου οπτικών ινών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτύου αυτού για 15 έτη.

   

    2. Στη σύμβαση αυτή προβλέπεται ότι η χρήση των συγκεκριμένων ινών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται ρητά και περιοριστικά σ’ αυτήν (δηλ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου φορέα). Μέσω των φορέων αυτών (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) δεν επιτρέπεται άλλοι φορείς ή τρίτοι να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω ίνες και προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης στη ίδια σύμβαση προβλέπεται ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. υποχρεούται να δεσμεύσει με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο, ότι οι παραπάνω φορείς του Δημοσίου δεν θα χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες οπτικές ίνες, που της παραχωρεί ο ΟΤΕ, για σκοπούς άλλους πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών.

   

    3. Όταν περιήλθε σε γνώση του ΟΤΕ, από ερώτηση βουλευτού της Βουλής των Ελλήνων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταγγελία ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο χρησιμοποιεί τις εν λόγω οπτικές ίνες ως φορέας του Δημοσίου στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ του ΟΤΕ και της ΕΔΕΤ Α.Ε., επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο, που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα INDYMEDIA ATHENS, μέσω των ινών αυτών και του δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε., για σκοπούς οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την έρευνα και την εκπαίδευση, ζήτησε, ως όφειλε, από την ΕΔΕΤ Α.Ε. με τις από 30.6.2009 και 7.7.2009 εξώδικες δηλώσεις - προσκλήσεις του, που της κοινοποίησε, εξηγήσεις, διότι σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές υφίσταται σαφή παραβίαση εκ μέρους της των όρων της παραπάνω μεταξύ τους σύμβασης.

   

    4. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. με το 7.7.2009 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, δεν απαντά επί της ουσίας, αν δηλ. η συγκεκριμένη χρήση των οπτικών ινών, που της παραχώρησε ο ΟΤΕ, καθώς και του δικτύου της, γίνεται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και ισχυρίζεται ότι:

   

    α) «Η ευθύνη της ΕΔΕΤ Α.Ε. περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού, και δεν περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των δικτυακών υπηρεσιών στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος» και επομένως «δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει ή να αξιολογεί το εσωτερικό δίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο σε κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα.»

    β) «Είναι πρακτικώς και νομικώς ανέφικτη η εμπλοκή της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε διαδικασία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου για οποιονδήποτε δημόσιο εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει, υπό προϋποθέσεις, στο οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα και στις αντίστοιχες δημόσιες Αρχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις άλλες σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.» και

    γ) «Το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσής της ΟΤΕ ΑΕ για την ιστοσελίδα Athens Indymedia έχει ήδη διαβιβαστεί στο ΕΜΠ, ως αρμόδιο να αποφανθεί επί των καταγγελλομένων.»

    5. Οι ισχυρισμοί αυτοί της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι τελείως αβάσιμοι και έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνον με τους όρους της σύμβασης που έχει συνάψει με τον ΟΤΕ, αλλά και με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδια την ΕΔΕΤ Α.Ε. Συγκεκριμένα:

   

    α) Σκοπός της ΕΔΕΤ Α.Ε., έτσι όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο συστήθηκε, είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και σε φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη ευρύτερη προώθηση καινοτομικών διαδικτυακών εφαρμογών, με την συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά έργα (άρθρο 4 Π.Δ. 29/1998, ΦΕΚ Α’ 34, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 308/2001, ΦΕΚ 209).

    β) Στο άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού Χρήσης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου της, τον οποίο η ίδια η ΕΔΕΤ έχει θεσπίσει και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (https://www.grnet.gr/default.asp?pid=32&la=1) ορίζεται ότι: «3. Η ακαδημαϊκή - ερευνητική, μη εμπορική φύση του ΕΔΕΤ σημαίνει ότι επιτρέπεται η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς όφελος κυρίως της Ελληνικής Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής κοινότητας και ως αποτέλεσμα όλου του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι: i. ??? ii. ??.. iii. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕΤ για άλλους σκοπούς πέρα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών όπως προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ έως ότου συμμορφωθεί.

   

    Με την με αρ. πρωτ. 2906/ΠΤ/8.7.2009 νεώτερη επιστολή της, που μας απέστειλε, αφού συνομολογεί ότι οι παραπάνω περιορισμοί του Κανονισμού Χρήσης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου της «επιβάλουν ουσιαστικά την απαγόρευση της εμπορικής χρήσης του δικτύου και της διάθεσής του σε φορείς μη εκπαιδευτικού/ερευνητικού χαρακτήρα» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ως έχουσα τον αποκλειστικό έλεγχο της εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού της, «με βάση τα μέχρι σήμερα πραγματικά περιστατικά δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για την αναστολή της σύνδεσης κανενός φορέα της ΕΔΕΤ Α.Ε.», ενώ δεν εξετάζει αν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει αυτή αρμοδιότητα αλλά άλλες Δημόσιες Αρχές.

    Είναι σαφές ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. με την ανωτέρω αντιφατική δήλωσή της, ως επίσημος -στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας- Κρατικός Οργανισμός, αφού ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, αφενός μεν πιστοποιεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου Κρατικού Δικτύου της τόσο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και, μέσω του τελευταίου, από το INDYMEDIA ATHENS είναι νόμιμη, αφετέρου επικαλείται αορίστως άλλες Δημόσιες Αρχές να αποφανθούν επί του εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα του περιεχομένου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, χωρίς να κατονομάζει τις Αρχές αυτές και πολύ περισσότερο να μη ζητά τη συνδρομή τους, ως οφείλει λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της. Η «παράλειψη» αυτή της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και οι συνέπειές της θα κριθούν από τις αρμόδιες αυτές Δημόσιες Αρχές όταν επέμβουν έστω και αυτεπαγγέλτως.

   

   

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

    Γραφειο τυπου

    δ/νση εταιρικησ επικοινωνιασ οτε

    Τηλ. 210-6117434

    Fax. 210-6115825

    E-mail: media-office@ote.gr

από ΜΙΑ 10/07/2009 2:32 μμ.


οι δημόσιες Αρχές θΑ επέμβουν έστω και αυτεπαγγέλτως.

από __ 10/07/2009 3:08 μμ.


Mipws me afti tin ennoia tha prepei to EDET na arxisei na kleinei istoselides foititikwn parataksewn h kommatia selidwn pou den exoun ekpaideftiko kai erevnitiko xaraktira?

από mpip 10/07/2009 5:43 μμ.


Στη διεύθνση που δίνουν για τον κανονισμό το πρωτόκολλο δεν είναι https αλλά http, σωστό λινκ δηλαδή είναι http://www.grnet.gr/default.asp?pid=32&la=1
και αν διαβάσετε τον κανονισμό θα δείτε πως κύριο μέλημά τους είναι η μη εμπορική χρηση των δικτύων, δεν ορίζουν τι είναι εκπαιδευτικός και ερευνητικός χαρακτήρας, και μια από τις υπηρεσίες τους είναι ότι δίνουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα ανεξαιρέτως, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας.
Ακολουθεί το κείμενο. Το κομμάτι που αναφέρεται στο κείμενο του ΟΤΕ, αποκομμένο από αλλα μέρη του κανονισμού λειτουργίας βρίσκεται στο 3ο μέρος, παράγραφο 3, υποπαράγραφο iii.

1. Σκοπός και παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) είναι το Δημόσιο Ελληνικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο. Σκοπός του ΕΔΕΤ είναι η παροχή στους φορείς δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) , στους Ερευνητικούς Οργανισμούς και σε λοιπούς φορείς (εφεξής θα αναφέρονται ως "φορείς του ΕΔΕΤ") προχωρημένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ τους δικτύωσης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet). Αποτελεί ένα μη εμπορικό δημόσιο εθνικό δίκτυο κορμού, με σημεία παρουσίας σε κύριες Ελληνικές πόλεις, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι οι φορείς του ΕΔΕΤ.

Με τον όρο "μη εμπορικό" εννοείται πως η παροχή των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ δεν γίνεται με γνώμονα την εμπορική δραστηριότητα και την ευρύτερη "Αγορά", αλλά με στόχο:

 • την προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας,
 • τη χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ από τους προαναφερόμενους φορείς για ερευνητικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι δραστηριότητες της ΕΔΕΤ Α.Ε. της επιτρέπουν να χρηματοδοτεί τα έξοδα ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου και υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία αποθεματικού για μελλοντικές αναβαθμίσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους φορείς του ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Πλήρη Διασύνδεση Ίντερνετ (ΙΡ v4 και ΙΡ v6): Υπηρεσίες διασύνδεσης και βελτιστοποίησης δικτύου κορμού και πρόσβασης (δρομολόγηση)με όλα τα Ελληνικά και διεθνή δίκτυα Ίντερνετ (IP) χωρίς κανένα περιορισμό και για όλες τις νόμιμες υπηρεσίες τωρινές ή μελλοντικές όπως αυτοί κρίνουν σωστό και βέλτιστο χωρίς η ΕΔΕΤ να γνωρίζει ή να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο της μεταδιδόμενης πληροφορίας.
 • Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας - QoS σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορέων, τις δυνατότητες του δικτύου κορμού και των διασυνδεδεμένων φορέων, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο GEANT
 • Υπηρεσίες εφαρμογών (διαχείριση εξυπηρετητών, εφεδρεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικές ειδήσεις, αναμετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσία ονοματολογίας, κεντρική υπηρεσία συγχρονισμού-NTP)
 • Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης- υπηρεσίες καταλόγου,υπηρεσίες Κεντρικής Υποδομής Πιστοποίησης, Υπηρεσίες Κεντρικής Υποδομής Ταυτοποίησης Χρηστών (AAI), καθώς και υπηρεσίες συνεργατικών εργαλείων web για την διαχείριση τους.
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης / υποστήριξης χρηστών (helpdesk), παροχή αρωγής σε μικρούς φορείς, σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων (ticketing), υπηρεσίες αντιμετώπισης συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπολογιστών (CERT ή CSIRT).
 • Yπηρεσία Φοιτητικού DSL (ΦDSL)
 • Υπηρεσία Multicast
 • Υπηρεσία μετάδοσης φωνής, διεπιλογική τηλεφωνία μέσω δικτύου (σε συνεργασία με το GUnet), τηλε-διάσκεψης με χρήση MCU, τηλεδιάσκεψης με εικόνα και ήχο υψηλής ανάλυσης, και μετάδοσης ροών δεδομένων (RTS) κάθε μορφής
 • Υπηρεσίες εγγυημένης χωρητικότητας (Bandwidth-On-Demand), υπηρεσία μεταγόμενων κυκλωμάτων μέσω DWDM ή SDH για φορείς που συνδέονται στο DWDM του ΕΔΕΤ-3 από και προς άλλους φορείς του ΕΔΕΤ καθώς από και προς όμορα δίκτυα όπως το GEANT και το Internet2.

Στο πλαίσιο των σκοπών του το ΕΔΕΤ δέχεται να λειτουργεί και ως πλατφόρμα εφαρμογής νέων ή πειραματικών τεχνολογιών, με τον όρο βέβαια να μην επηρεάζεται η παροχή των βασικών υπηρεσιών "παραγωγής" του.

2. Συνδεόμενα δίκτυα

Α. Στο ΕΔΕΤ συνδέονται τα δίκτυα που ανήκουν στους φορείς του ΕΔΕΤ:

1.Απευθείας όλα τα εσωτερικά δίκτυα των φορέων της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ)

2.Όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πρόσβασης.

3.Όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και Οργανισμοί και Κέντρα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εποπτευόμενα ή μη εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ

4.Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

5.Ορισμένα Υπουργεία και Δημόσιοι Οργανισμοί άμεσα σχετιζόμενοι με τα παραπάνω, όπως για παράδειγμα τα Υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και η Βουλή των Ελλήνων.

Β. Το ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει/δέχεται περιορισμένες υπηρεσίες και σε/από άλλα δίκτυα, με τον όρο η παροχή των υπηρεσιών αυτών να μην παραβιάζει τον μη εμπορικό χαρακτήρα του και να αποβαίνει σε άμεσο όφελος των συνδεδεμένων δικτύων. Υπό την έννοια αυτή:

1.το ΕΔΕΤ παρέχει στην ευρύτερη Ελληνική δικτυακή κοινότητα υπηρεσία διασύνδεσης δικτύων Internet, εγκαθιστώντας και συντηρώντας Κόμβους Διασύνδεσης Δικτύων Internet.

2.παρέχει περιορισμένη διασύνδεση προς τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης ή τμήματα εκπαίδευσης άλλων φορέων 

3.δέχεται περιορισμένη διασύνδεση με σκοπό την προσφορά προς την ελληνική ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα περιεχομένου και υπηρεσιών σχετικού με τις ανάγκες της.Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί προσφορότερο είτε μέσω κόμβου Διασύνδεσης είτε μέσω φορέα του ΕΔΕΤ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης κάποιων από τους παραπάνω θεμελιώδεις κανόνες, το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος δικτύου μέχρι αυτό να συμμορφωθεί.

3. Κανόνες χρήσης ΕΔΕΤ

 1. Για τη σύνδεσή του, κάθε φορέας του ΕΔΕΤ αποδέχεται την εγκατάσταση ενός μεταγωγέα πρόσβασης στον κεντρικό του κόμβο, στον οποίο θα καταλήγει η οπτική ίνα πρόσβασης (ή άλλη σύνδεση) προερχόμενη από τον πλησιέστερο κόμβο του δικτύου του ΕΔΕΤ. Την ευθύνη διαχείρισης του μεταγωγέα πρόσβασης την έχει το κατανεμημένο κέντρο διαχείρισης δικτύου του ΕΔΕΤ σε συνεργασία με το κέντρο ή τον υπεύθυνο διαχείρισης του φορέα.
 2. Οι χρήστες των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ οφείλουν να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους - εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου (πχ. "netiquette") και γενικότερα των δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών. Έτσι, διαμέσου του ΕΔΕΤ δεν επιτρέπεται μεταξύ άλλων:
  1. Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) της ασφάλειας (security) υπολογιστικών συστημάτων του ΕΔΕΤ, των συνδεόμενων φορέων - δικτύων του και τρίτων δικτύων, είτε αυτή η προσπάθεια συνδέεται είτε δεν συνδέεται με απώλεια δεδομένων.
  2. Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) του προσωπικού απόρρητου χρηστών διαμέσου του ΕΔΕΤ
  3. Η επίθεση (επιτυχής ή όχι) με σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) του ΕΔΕΤ, των συνδεόμενων φορέων - δικτύων του και τρίτων δικτύων
  4. Η υπερφόρτωση και η μη λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΕΔΕΤ ή άλλων δικτύων
  5. H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (E-Mail spam)
  6. Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων που οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.
  7. Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για παράνομες δραστηριότητες.
  8. Η χρήση των δικτυακών πόρων για παραβίαση (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

3.Η ακαδημαϊκή - ερευνητική, μη εμπορική φύση του ΕΔΕΤ σημαίνει ότιεπιτρέπεται η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς όφελος κυρίως της Ελληνικής Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής κοινότητας και ως αποτέλεσμα όλου του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι :

i.Δεν επιτρέπεται να διακινείται πάνω από το ΕΔΕΤ πληροφορία της οποίας τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εμπορικοί φορείς ή δίκτυα που δεν ανήκουν στα προαναφερόμενα ή στα αντίστοιχά τους στο εξωτερικό.

ii.Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω του ΕΔΕΤ. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η υπεκμίσθωση χωρητικότητας και η διαφήμιση, από τα συνδεδεμένα δίκτυα ή από τρίτους. Εξαιρείται η αγορά αγαθών μέσω του Διαδικτύου από χρήστες των συνδεδεμένων στο ΕΔΕΤ δικτύων.

iii.Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕΤ για άλλους σκοπούς πέρα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών όπως προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ έως ότου συμμορφωθεί.

Οι συνδεόμενοι φορείς του ΕΔΕΤ οφείλουν να θεσπίσουν δικές τους εσωτερικές επιτρεπτές πολιτικές χρήσης συμβατές με αυτήν του ΕΔΕΤ.

4. Περιορισμός ευθύνης - Ανωτέρα Βία:

Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων "ανωτέρας βίας", στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης της ΕΔΕΤ ΑΕ, η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για την μη δυνατότητα παροχής προχωρημένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών δικτύωσης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet) στους φορείς του ΕΔΕΤ. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής , δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά των ως άνω φορέων ούτε των επιμέρους χρηστών του ΕΔΕΤ.

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι του παρόντος Κανονισμού χρήσης ΕΔΕΤ και οι εξ αυτών/ σχέσεις υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία του κράτους αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση των τυχόν διαφόρων είναι αυτά της πόλης των Αθηνών.


Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License