Διοικητές μονάδων παραβιάζουν βάναυσα τις διαταγές ΓΕΣ για τον καύσωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ;

Όλη την προηγούμενη βδομάδα που η θερμοκρασία σε συνθήκες καύσωνα σημείωνε 42-43 βαθμούς υπό σκιά, δεχόμασταν τηλεφωνήματα από φαντάρους και συγγενείς τους που κατάγγελλαν ότι οι διοικητές έθεταν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Εμείς θυμίζουμε την σχετική διαταγή παύσης εργασιών σε συνθήκες καύσωνα που έχει εκδώσει το ΓΕΣ και καλούμε τους συναδέλφους φαντάρους να βγουν παραπονούμενοι. Επίσης, φέρνουμε στο προσκήνιο τα σχετικά αποσπάσματα της έκθεσης (2005) του πρώην Αντιστράτηγου Π.Καράμπελα, επίσης τότε Επιθεωρητή Στρατού, σημερινού υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και αναρωτιόμαστε τι απ΄ όλο αυτό το έργο εφαρμόζεται.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ: 6932 955437

http://diktiospartakos.blogspot.com

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του Παραρτήματος είναι η προσαρμογή με την Ελληνική

νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας η οποία εναρμονίστηκε προς τις διατάξεις

και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία από κινδύνους λόγω

φυσικών - βιολογικών ή χημικών παραγόντων. 2. Το Παράρτημα αυτό καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την

προστασία του προσωπικού από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά

του που προέρχονται ή ενδέχεται να προέλθουν από την επίδραση αυτών των

παραγόντων οι οποίοι υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή είναι αποτέλεσμα

οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας. 3. Οι απαιτήσεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες της Μονάδος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

14. Ιδιαίτερη καταπόνηση του προσωπικού που οφείλεται στη συνέργια

των μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων

μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, έχουμε τη περίοδο του θέρους.

15. H δραστηριότητα των Διοικήσεων την περίοδο αυτή θα πρέπει να

επικεντρωθεί σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων που κατατείνουν στη

μείωση της θερμικής καταπόνησης του προσωπικού. Προτεραιότητα πρέπει να

δοθεί στους πλέον επιβαρημένους κυρίως σε υπαίθριες εργασίες.

16. Για να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη αλλά και ομοιόμορφη δράση

κατά την περίοδο του θέρους, ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των υποδείξεων προς το

προσωπικό, καθώς και κατά την λήψη των διοικητικών μέτρων όπου χρειάζεται και

είναι τα ακόλουθα:

α. Tεχνικά μέτρα

(1) Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων όπως :

(α) Θερμομόνωση στέγης ή πλάκας.

(β) Βάψιμο με λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώμα ή

βρέξιμο της πλάκας ή στέγης.

(γ) Κατασκευή σκιάστρων στις δυτικές ή νότιες πλευρές

των κτιρίων.

Δ - 4

(δ) Τοποθέτηση στις δυτικές ή νότιες πλευρές αδιαφανών

ή ανακλαστικών τζαμιών.

(ε) Εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα

μεγάλα ανοίγματα που λόγω αναγκών παραγωγικής διαδικασίας παραμένουν

ανοικτά για σημαντικά χρονικά διαστήματα.

(2) Παρεμβάσεις στα κτίρια :

(α) Μόνωση, των θερμών επιφανειών, που βρίσκονται

μέσα στους χώρους εργασίας (σωλήνες ζεστού νερού ή λέβητες κ.λ.π.).

(β) Αποκλεισμός με θερμομονωτικά χωρίσματα των

πηγών θερμότητας και απαγωγή της θερμότητας προς τον εξωτερικό

περιβάλλοντα χώρο.

(3) Παρεμβάσεις στο μικροκλίμα του χώρου δραστηριότητας

όπως:

(α) Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα στο

πλησιέστερο δυνατό σημείο προς την πηγή δημιουργίας τους.

(β) Επαρκής γενικός εξαερισμός με εγκατάσταση

ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός ζωνών εργασίας με

φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

(γ) Επαρκής ανανέωση του αέρα των χώρων που

ευρίσκεται προσωπικό, με προσαγωγή νωπού αέρα (μη κλιματισμένου) και

σύγχρονη απαγωγή του παλαιού.

(δ) Επιθυμητή είναι η ύπαρξη κλιματισμού όταν αυτό είναι

δυνατό.

β. Oργανωτικά μέτρα

(1) Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη

μείωση της θερμικής καταπόνησης του προσωπικού σε περίοδο

καύσωνα.

(2) Διαμόρφωση των θαλάμων και ΚΨΜ ή άλλων κατάλληλων

χώρων για το χρόνο ανάπαυσης. Oι χώροι αυτοί ανάλογα με τις αντικειμενικές

ανάγκες και δυνατότητες εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού.

(3) Παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο-15οC.

(4) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτσι ώστε :

(α) Δραστηριότητες που συνεπάγονται υψηλή θερμική

καταπόνηση του προσωπικού πρέπει να προγραμματίζονται σε ώρες εκτός

θερμοκρασιακών αιχμών.

(β) Υλοποίηση περισσοτέρων διαλειμμάτων .

(γ) Προσπάθεια μετακύλισης του ωραρίου υπηρεσιών.

Δ - 5

(5) Λήψη μέτρων της Διοίκησης για την αντιμετώπιση της

θερμικής καταπόνησης μετά από πρόταση του Γραφείου Ασφαλείας - Υγιεινής.

Eπισημαίνεται ότι κατά τη σχεδίαση των υπόψη μέτρων να λαμβάνεται ιδιαίτερη

μέριμνα για τις ομάδες προσωπικού με υψηλό κίνδυνο της παραγράφου 17,

κατόπιν βεβαιώσεως από τον Ιατρό της Μονάδος. H μέριμνα για τις κατηγορίες

αυτές περιλαμβάνει ως και την παύση των δραστηριοτήτων κατά το διάστημα που

επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

γ. Για τις υπαίθριες εργασίες (εκπαίδευση, εργασίες αμυντικής

οργάνωσης , ΔΥΕΟ κλπ) πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

(1) Χρήση καλύμματος κεφαλής.

(2) Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10ο - 15ο C).

(3) Διαμόρφωση - επιλογή σκιερού μέρους για τα διαλείμματα.

(4) Κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατό, για την

εκτέλεση εργασιών.

(5) Προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες

να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

17. Οι Oμάδες προσωπικού με υψηλό κίνδυνο είναι οι παρακάτω :

α. Kαρδιοπαθείς ή πάσχοντες από τα εξής:

(1) Aσθενείς με στεφανιαία νόσο ή χειρουργημένη στεφανιαία

νόσο (BY - PASS).

(2) Aσθενείς με βαλβιδοπάθειες ή χειρουργημένη

βαλβιδοπάθεια.

(3) Aσθενείς με μυοκαρδιοπάθειες.

β. Πνευμονοπαθείς ή πάσχοντες από τα εξής:

(1) Kάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά.

(2) Ασθενείς με πνευμονικό εμφύσημα.

(3) Ασθματικοί ασθενείς.

γ. Ομάδα με Γενικά Νοσήματα, όπως τα παρακάτω :

(1) Σακχαρώδης διαβήτης.

(2) Xρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

(3) Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας.

(4) Yπερ/υπο - λειτουργία θυρεοειδούς.

(5) Διαταραχές αρτηριακής πίεσης.

(6) Aναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες).

(7) Ψυχικά νοσήματα - νοσήματα του K.N.Σ.

(8) Mεγάλης εκτάσεως δερματοπάθειες.

Δ - 6

(9) Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπομένου

ιδανικού βάρους από τον ιδανικό δείκτη μάζας ίσο με 25 που προσδιορίζεται από

τη σχέση Βάρος / Ύψος 2 ).

δ. Προσωπικό που κάνει λήψη των παρακάτω φαρμάκων:

(1) Διουρητικά.

(2) Aνασταλτές εισόδου ιόντων Cα++.

(3) Aντιχολινεργικά.

(4) Ψυχοφάρμακα - Aντιεπιληπτικά.

(5) Iνσουλίνη / αντιδιαβητικά δισκία.

(6) Oρμόνες.

18. Οι μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους διάφορους

χώρους γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :

α. Mε το χειροκίνητο περιστρεφόμενο υγρόμετρο (WHIRLING

HYGROMETER).

β. Με το υγρόμετρο που φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την

αναρρόφηση αέρα (ASPIRATED HYGROMETER)

19. Γενικές παρατηρήσεις πάνω στις μετρήσεις που πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω:

α. H θερμοκρασία "υγρού" είναι πάντα χαμηλότερη από τη

θερμοκρασία "ξηρού". Oι δύο ενδείξεις συμπίπτουν μόνο στην σπάνια περίπτωση

που η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος είναι 100% (αέρας κορεσμένος με

υδρατμούς).

β. O χειριστής του υγρομέτρου πρέπει να κρατά τα χέρια του

μακριά από τα υδραργυρικά δοχεία των θερμομέτρων. Aυτό πρέπει να

εφαρμόζεται οπωσδήποτε και κατά την ανάγνωση των ενδείξεων.

γ. Kατά τη περιστροφή του υγρομέτρου WHIRLING το υγρόμετρο

πρέπει να απέχει όσο το δυνατό περισσότερο από το σώμα του χειριστή. Tο ίδιο

πρέπει να ακολουθείται και κατά την χρήση του υγρομέτρου ASPIRATED.

δ. To πάνινο περίβλημα του υδραργυρικού δοχείου του

θερμομέτρου "υγρού" πρέπει να αντικαθίσταται όταν λερωθεί ή βρωμίσει

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Παναγιώτης Καράμπελας

Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Παγούρας

ΓΕΠΣ/ ΓΑΠΕ/2

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License