Ανακοίνωση Athens Indymedia σχετικά με κινήσεις καταστολής του

Την Παρασκευή 12/9 ειδοποιηθήκαμε από την συλλογικότητα Mayfirst, η οποία φιλοξενεί ένα μέρος της υποδομής του Athens Indymedia, ότι δέχτηκαν κλήτευση από το Υπ. Δικαιοσύνης των Η.Π.Α σχετικά με έρευνα που διενεργεί το FBI. Συγκεκριμένα το FBI απαιτούσε την παράδοση των προσωπικών στοιχείων των συνδρομητών που χρησιμοποιούν τις IP διευθύνσεις του Athens Indymedia (δηλαδή των διαχειριστών του), χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση για τους λόγους αυτής της απαίτησης ή για περαιτέρω έρευνα στο περιεχόμενο του μηχανήματος. Απαίτηση που βέβαια δεν έγινε αποδεκτή απο την συλλογικότητα της Mayfirst, και σε γνώση των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται για τα μέλη και τις υποδομές της.

Την Παρασκευή 12/9 ειδοποιηθήκαμε από την συλλογικότητα Mayfirst, η οποία φιλοξενεί ένα μέρος της υποδομής του Athens Indymedia, ότι δέχτηκαν κλήτευση από το Υπ. Δικαιοσύνης των Η.Π.Α σχετικά με έρευνα που διενεργεί το FBI. Συγκεκριμένα το FBI απαιτούσε την παράδοση των προσωπικών στοιχείων των συνδρομητών που χρησιμοποιούν τις IP διευθύνσεις του Athens Indymedia (δηλαδή των διαχειριστών του), χωρίς  να δίνεται καμία εξήγηση για τους λόγους αυτής της απαίτησης ή για περαιτέρω έρευνα στο περιεχόμενο του μηχανήματος. Απαίτηση που βέβαια δεν έγινε αποδεκτή απο την συλλογικότητα της Mayfirst, και σε γνώση των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται για τα μέλη και τις υποδομές της.
 
Για εμάς η εξέλιξη αυτή, σε μεγάλο βαθμό προδίδει την εμπλοκή των ελληνικών αρχών σε αυτή την υπόθεση. Οι μηχανισμοί καταστολής γνωρίζουν πολύ καλά ότι η οποιαδήποτε έρευνα ή κατάσχεση του εξοπλισμού μας δεν θα έθετε σε κίνδύνο τους χρήστες ούτε θα σταματούσε την λειτουργία του μέσου. Δεν το έχουν πετύχει άλλωστε σε καμία προσπάθειά τους στα 14 χρόνια λειτουργίας του athens indymedia. Πιστεύουμε οτι αυτή η νέα επίθεσηπου δέχεται το κίνημα και η αντιπληροφορηση  προσωποποιεί την  στρατηγική που επιλέγει να  στοχοποιήσει πλέον, συγκεκριμένα τα πρόσωπα της διαχειριστικής, με σκοπό να κάνει ξεκάθαρες τις από 'δω και πέρα επιλογές του κρατικού μηχανισμού σχετικά με τον έλεγχο και την ποινικοποίηση της ενημέρωσης και της διάδοσης του λόγου και των πράξεων της κοινωνικής αντίστασης.
 
Η διαχειριστική ομάδα του athens indymedia πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του μέσου, της ασφάλειας των χρηστών  και την υλοποίηση των στρατηγικών της επιλογών, αρνούμενη να υποταγεί στον φόβο και την φίμωση που το κράτος προσπαθεί να της επιβάλλει.
 
Καλούμε όλους όσους επιθυμούν και αγωνίζονται για ένα κόσμο ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης και ευημερίας για όλους, να στηρίξουν με κάθε τρόπο τα μέσα αντιπληροφόρησης και το Athens Indymedia.
 
Συλλογικότητα Διαχείρισης του
Athens Indymedia
 

από @ 16/09/2014 11:49 πμ.


On Friday 12/9 Mayfirst collective, which houses part of Athens Indymedia's infrastructure, informed us about a subpoena they received from the Department Of Justice of the U.S on an investigation conducted  by the FBI. Specifically, the FBI demanded all personal data of  subscribers using the IP addresses of Athens Indymedia (ie the members  of the  collective). No further explanation was given for this request and no investigation on the content of the server was mentioned. The request was,  of course, not accepted by the Mayfirst collective despite the risks this action entails for its members and its infrastructure.
 
For us the request betrays, to a large extent, involvement of the Greek authorities. They are well aware that any search or seizure of our equipment wouldn't endanger the users of Athens Indymedia or shut down the site.  They haven't managed to do so in over 14 years. We believe that this new  attack exemplifies the strategy chosen by the state. By specifically  targeting members of the collective they want to control and criminalize  freedom of speech and dissemination of information as well as acts of  social resistance.
 
Athens Indymedia collective conducts  all necessary acts for the uninterrupted function of the site, the  safety and privacy of its users, and the implementation of its strategic  choices. We refuse to submit to fear and suppression the state is  trying to impose on us. 
 
We  invite all those who wish and strive for a world of freedom, equality,  solidarity and prosperity for all, to support in every way possible all  mediums of radical counter information and Athens Indymedia.
 
Athens Indymedia Collective
 

από @ 16/09/2014 11:59 μμ.


!Bajo las manos de Indymedia!

 

El viernes 12 de septiembre, el colectivo Mayfirst, que alberga parte de la infraestructura de Indymedia Atenas, nos informó sobre la citación que recibieron por el Departamento de justicia de los Estados Unidos y una investigación realizada por el FBI. Específicamente, el FBI exigió todos los datos personales de los miembros del colectivo de Indymedia Atenas, sin dar ninguna explicación adicional sobre las razones de esta exigencia tampoco se refirieron a alguna investigación en el contenido del servidor mencionado. Por supuesto, la exigencia no fue aceptada por el colectivo Mayfirst, a pesar de los riesgos que entraña tal decisión, tanto para sus miembros como para su infraestuctura en general.

Para nosotros esta actitud represiva, revela en gran medida, la implicación de las autoridades griegas. La represión estatal, está bien consciente que cualquier búsqueda o ataque de nuestro equipo no pondría en peligro a los usuarios de Indymedia Atenas tampoco podría interrumpir la función del sitio. Además, no lograron hacerlo en más de 14 años de la función de Indymedia. Creemos que este nuevo ataque contra el movimiento y la contrainformación personaliza la estrategia elegida por el estado, dirigiéndose específicamente a los miembros del colectivo con el fin de controlar y criminalizar la libertad de expresión y la difusión de información, así como los actos de la resistencia social.

Como colectivo de Indymedia Atenas realizamos todo lo necesario para la función ininterrumpida del sitio, la seguridad de la privacidad de sus usuarios y la aplicación de nuestras decisiones estratégicas, rechazando rendirnos al miedo que el estado intenta imponernos.

Invitamos a todos aquellos que desean y luchan por un mundo de libertad, de igualdad, de solidaridad y prosperidad para todos, a apoyar en todo lo posible, en todos los medios de contrainformación e Indymedia Atenas.

El colectivo de Indymedia Atenas

από @ 17/09/2014 8:40 μμ.


Il Venerdì 12/9 allertato la collettività Mayfirst, che ospita una parte delle infrastrutture del Indymedia Atene, ha ricevuto un mandato di comparizione da parte del Ministero. Giustizia degli Stati Uniti su un sondaggio condotto dal FBI. In particolare, l'FBI ha chiesto la resa dei dati personali degli abbonati che utilizzano gli indirizzi IP del Indymedia Atene (cioè manager), senza dare alcuna spiegazione sul motivo per cui questo requisito o per ulteriori ricerche sul contenuto della macchina. Richiede che naturalmente non è stata accettata dalla collegiata Mayfirst, e la conoscenza dei rischi che essa comporta per i membri e le infrastrutture.
Il Venerdì 12/9 allertato la collettività Mayfirst, che ospita una parte delle infrastrutture del Indymedia Atene, ha ricevuto un mandato di comparizione da parte del Ministero. Giustizia degli Stati Uniti su un sondaggio condotto dal FBI. In particolare, l'FBI ha chiesto la resa dei dati personali degli abbonati che utilizzano gli indirizzi IP del Indymedia Atene (cioè manager), senza dare alcuna spiegazione sul motivo per cui questo requisito o per ulteriori ricerche sul contenuto della macchina. Richiede che naturalmente non è stata accettata dalla collegiata Mayfirst, e la conoscenza dei rischi che essa comporta per i membri e le infrastrutture.
 
Per noi, questa tendenza in gran parte fedele alle autorità greche coinvolti in questo caso. Forze dell'ordine sono ben consapevoli che qualsiasi ricerca o il sequestro delle nostre attrezzature non metterà in pericolo i loro utenti non fermeranno il funzionamento dello strumento. Ci sono anche riusciti a qualsiasi tentativo di 14 anni di atene indymedia. Crediamo che questa nuova epithesipou genera movimento e contatore personifica la strategia scelta di indirizzare più specificamente la gestione delle persone, al fine di rendere chiaro il da ora in poi scelte dell'apparato statale di controllo e di criminalizzazione di informazione e diffusione della parola e atti di resistenza sociale.
 
Il team di gestione di Atene indymedia eseguire tutti gli atti necessari per il proseguimento ininterrotto del mezzo, la sicurezza degli utenti e l'attuazione di scelte strategiche, rifiutandosi di presentare alla paura e repressione che lo stato sta cercando di imporre su di esso.
 
Invitiamo tutti coloro che desiderano e lottano per un mondo di libertà, uguaglianza, solidarietà e prosperità per tutti, per sostenere in ogni modo l'interno del contatore e Atene Indymedia.

από @ 17/09/2014 8:44 μμ.


Le vendredi 12/9 a alerté la Mayfirst collectivité, qui abrite une partie de l'infrastructure de l'Athènes Indymedia, il a reçu une citation à comparaître du ministère. Justice des États-Unis sur une enquête menée par le FBI. Plus précisément, le FBI a demandé la remise des données personnelles des abonnés utilisant les adresses IP de l'Athènes Indymedia (c.-à-gestionnaires), sans donner aucune explication quant à la raison pour laquelle cette exigence ou de poursuivre les recherches sur le contenu de la machine. Exiger que les cours n'a pas été acceptée par la collégiale Mayfirst, et la connaissance des risques qu'elle comporte pour les membres et les infrastructures.
Le vendredi 12/9 a alerté la Mayfirst collectivité, qui abrite une partie de l'infrastructure de l'Athènes Indymedia, il a reçu une citation à comparaître du ministère. Justice des États-Unis sur une enquête menée par le FBI. Plus précisément, le FBI a demandé la remise des données personnelles des abonnés utilisant les adresses IP de l'Athènes Indymedia (c.-à-gestionnaires), sans donner aucune explication quant à la raison pour laquelle cette exigence ou de poursuivre les recherches sur le contenu de la machine. Exiger que les cours n'a pas été acceptée par la collégiale Mayfirst, et la connaissance des risques qu'elle comporte pour les membres et les infrastructures.
 
Pour nous, cette tendance largement fidèle aux autorités grecques impliquées dans cette affaire. Les agences de contrôle sont bien conscients que toute perquisition ou saisie de notre équipement ne sera pas en danger leurs utilisateurs ne seront pas arrêter le fonctionnement de l'instrument. Il ont également réussi à toute tentative de 14 ans d'athènes indymedia. Nous croyons que cette nouvelle epithesipou génère le mouvement et contre personnifie la stratégie choisie pour cibler plus spécifiquement la gestion des personnes, afin de faire clairement la désormais sur les choix de l'appareil d'Etat de contrôle et de criminalisation de la l'information et la diffusion de la parole et les actes de résistance sociale.
 
L'équipe de gestion de athènes indymedia effectuer tous les actes nécessaires à la poursuite ininterrompue de la moyenne, la sécurité des usagers et la mise en œuvre des choix stratégiques, refusant de se soumettre à la peur et la répression que l'Etat tente d'imposer sur elle.
 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent et aspirent à un monde de liberté, d'égalité, de solidarité et de prospérité pour tous, de soutenir par tous les moyens l'intérieur du compteur et Athènes Indymedia.

από @ 17/09/2014 8:49 μμ.


Na sexta-feira 12/9 alertou o Mayfirst coletividade, que abriga uma parte da infra-estrutura do Indymedia de Atenas, recebeu uma intimação do Ministério. Justiça dos Estados Unidos em uma pesquisa conduzida pelo FBI. Especificamente, o FBI exigiu a rendição dos dados pessoais dos assinantes usando os endereços IP do Indymedia de Atenas (gestores), sem dar qualquer explicação para esta obrigação ou de investigação sobre o conteúdo da máquina. Exigir que o curso não foi aceito pelo colegiado Mayfirst e conhecimento dos riscos que implica para os membros e infra-estrutura.
Na sexta-feira 12/9 alertou o Mayfirst coletividade, que abriga uma parte da infra-estrutura do Indymedia de Atenas, recebeu uma intimação do Ministério. Justiça dos Estados Unidos em uma pesquisa conduzida pelo FBI. Especificamente, o FBI exigiu a rendição dos dados pessoais dos assinantes usando os endereços IP do Indymedia de Atenas (gestores), sem dar qualquer explicação para esta obrigação ou de investigação sobre o conteúdo da máquina. Exigir que o curso não foi aceito pelo colegiado Mayfirst e conhecimento dos riscos que implica para os membros e infra-estrutura.
 
Para nós, esta tendência em grande parte, fiel às autoridades gregas envolvidas neste caso. Agências de aplicação estão bem cientes de que qualquer busca ou apreensão dos nossos equipamentos não prejudique os seus usuários não vão parar a operação do instrumento. Há também conseguiram qualquer tentativa de 14 anos de atenas indymedia. Acreditamos que este novo epithesipou gera movimento e Contra personifica a estratégia escolhida para atingir mais especificamente a gestão de pessoas, a fim de tornar clara a partir de agora, as escolhas do aparato estatal de controle e criminalização dos informação e divulgação de expressão e atos de resistência social.
 
A equipe de atenas indymedia gestão praticar todos os atos necessários para a continuação ininterrupta do meio, a segurança dos usuários ea implementação de decisões estratégicas, recusando-se a submeter ao medo e repressão que o Estado está tentando impor sobre ele.
 
Convidamos todos aqueles que desejam e se esforçam por um mundo de liberdade, igualdade, solidariedade e prosperidade para todos, para apoiar de todas as maneiras o interior do balcão e Athens Indymedia.

από @ 17/09/2014 8:57 μμ.


Op vrijdag 12/9 waarschuwde de collectiviteit Mayfirst, waarbij een deel van de infrastructuur van de Athens Indymedia herbergt, kreeg een dagvaarding van het ministerie. Justitie van de Verenigde Staten op een onderzoek uitgevoerd door de FBI. Met name de FBI eiste de overgave van de persoonsgegevens van abonnees die gebruik maken van de IP-adressen van de Athens Indymedia (dwz manager), zonder enige verklaring waarom deze verplichting of voor verder onderzoek naar de inhoud van de machine. Vereisen dat natuurlijk niet door de collegiale Mayfirst, en de kennis van de risico's die het met zich meebrengt voor de leden en de infrastructuur werd aanvaard.
Op vrijdag 12/9 waarschuwde de collectiviteit Mayfirst, waarbij een deel van de infrastructuur van de Athens Indymedia herbergt, kreeg een dagvaarding van het ministerie. Justitie van de Verenigde Staten op een onderzoek uitgevoerd door de FBI. Met name de FBI eiste de overgave van de persoonsgegevens van abonnees die gebruik maken van de IP-adressen van de Athens Indymedia (dwz manager), zonder enige verklaring waarom deze verplichting of voor verder onderzoek naar de inhoud van de machine. Vereisen dat natuurlijk niet door de collegiale Mayfirst, en de kennis van de risico's die het met zich meebrengt voor de leden en de infrastructuur werd aanvaard.
 
Voor ons is deze trend grotendeels trouw aan de Griekse autoriteiten die betrokken zijn bij deze zaak. Handhavende instanties zijn zich terdege bewust dat een huiszoeking of inbeslagneming van onze apparatuur zullen de gebruikers niet in gevaar brengen van de werking van het instrument niet zal stoppen. Zijn er ook in geslaagd om elke poging tot 14 jaar van Indymedia Athene. Wij zijn van mening dat deze nieuwe epithesipou genereert beweging en Counter personifieert de gekozen om meer specifiek te richten voor het beheer van personen die strategie, om duidelijk te maken het van nu af aan keuzes van het staatsapparaat van de controle en de criminalisering van informatie en de verspreiding van spraak en daden van maatschappelijke weerstand.
 
Het management team van Indymedia Athene voeren alle noodzakelijke handelingen voor de ononderbroken voortzetting van het medium, de veiligheid van de gebruikers en de implementatie van strategische keuzes, weigeren te onderwerpen aan angst en onderdrukking die de staat probeert op te leggen op het.
 
We nodigen iedereen die wil en streven naar een wereld van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en welvaart voor allen, te ondersteunen op elke manier de binnenkant van de toonbank en Athene Indymedia.

από @ 17/09/2014 9:01 μμ.


Pada hari Jumat 12/9 diberitahu kolektivitas Mayfirst, yang merumahkan bagian dari infrastruktur Athena Indymedia, ia menerima surat perintah pengadilan dari Departemen. Kehakiman Amerika Serikat pada survei yang dilakukan oleh FBI. Secara khusus, FBI menuntut penyerahan data pribadi dari pelanggan yang menggunakan alamat IP dari Athena Indymedia (yaitu manajer), tanpa memberikan penjelasan apapun mengapa persyaratan ini atau untuk penelitian lebih lanjut tentang isi mesin. Mengharuskan saja tidak diterima oleh perguruan tinggi Mayfirst, dan pengetahuan tentang risiko yang memerlukan bagi anggota dan infrastruktur.
Pada hari Jumat 12/9 diberitahu kolektivitas Mayfirst, yang merumahkan bagian dari infrastruktur Athena Indymedia, ia menerima surat perintah pengadilan dari Departemen. Kehakiman Amerika Serikat pada survei yang dilakukan oleh FBI. Secara khusus, FBI menuntut penyerahan data pribadi dari pelanggan yang menggunakan alamat IP dari Athena Indymedia (yaitu manajer), tanpa memberikan penjelasan apapun mengapa persyaratan ini atau untuk penelitian lebih lanjut tentang isi mesin. Mengharuskan saja tidak diterima oleh perguruan tinggi Mayfirst, dan pengetahuan tentang risiko yang memerlukan bagi anggota dan infrastruktur.
 
Bagi kami, tren ini sebagian besar setia kepada pihak berwenang Yunani yang terlibat dalam kasus ini. Lembaga penegak sangat menyadari bahwa setiap pencarian atau penyitaan peralatan kami tidak akan membahayakan pengguna mereka tidak akan menghentikan pengoperasian instrumen. Ada juga telah berhasil dalam upaya 14 tahun athens indymedia. Kami percaya bahwa epithesipou baru ini menghasilkan gerakan dan Kontra melambangkan strategi yang dipilih untuk menargetkan lebih khusus pengelolaan orang, dalam rangka untuk membuat jelas dari sekarang pilihan aparatur negara dari kontrol dan kriminalisasi informasi dan penyebaran berbicara dan tindakan perlawanan sosial.
 
Tim manajemen dari Athena indymedia melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk kelanjutan yang tidak terputus dari media, keamanan pengguna dan pelaksanaan pilihan strategis, menolak untuk tunduk takut dan penindasan bahwa negara sedang mencoba untuk memaksakan pada itu.
 
Kami mengundang semua orang yang ingin dan berusaha untuk dunia kebebasan, kesetaraan, solidaritas dan kemakmuran bagi semua, untuk mendukung dalam segala hal bagian dalam counter dan Athena Indymedia.


από τα σκοτάδια του ιμπεριαλισμού της Αυστραλίας.Εδώ που οι παρακολουθήσεις,οι απαγωγές κι οι δολοφονίες <<αλλόθρησκων>> ή ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα λογικά,δηλαδή ότι ο πόλεμος πρέπει να είναι ταξικός προς την ελευθεριακή κοινωνία έχουν αυξηθεί.Εδώ που η πλύση εγκεφάλου από τον πανίσχυρο Μέρντοχ ζεί και βασιλεύει.Εδώ που έχει χτυπήσει κόκκινος συναγερμός για τον τελικό του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου, ψωμί στα σχέδια της συμμαχίας ενάντια στην τρομοκρατία πάλι...πόσο αστείο ακούγεται!!Πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία!!Εδώ στην παράνοια του Άμποτ..

Θα υπάρχει σύντομη αναλυτική ανταπόκριση και πως δημιουργήθηκαν οι τζιχαντιστές.. άραγε από ποιούς..

Δεν θα μας φιμώσουν ποτέ

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License