Ανακοίνωση της Mayfirst σχετικά με την έρευνα για το Athens IMC

Ανακοίνωση της Mayfirst σχετικά με την έρευνα για το Athens IMC

Statement on Justice Department Subpoena  of Athens IMC

The Department of Justice has issued a subpoena for specific information about a May First/People Link member using a May First/People Link server.

Federal lawyers sent the subpoena on September 5, 2014 demanding specific data and account information about the Athens Indymedia Center.

There have been ongoing communications between our lawyers at the Electronic Frontier Foundation (EFF) and the U.S. Attorney's Office. Federal officials have so far not explained the motivation for the subpoena.

May First/People Link resists disclosure of any member information to the government unless the member directs us to provide that information.

We have discussed this extensively with the member in question, Athens IMC, and have jointly decided on a response to the government to be made on our behalf by our lawyers to federal attorneys. We are awaiting the Justice Department's response.

We believe the release of member data is a violation of our members' right to privacy, a fundamental human right and one that protects the ability of our members to engage in activism and political organizing.  In the case of the Athens IMC, there is particular concern since this may be a collaborative effort by the U.S. government to assist the Greek government in activities that may violate our members' rights and even end in criminal action against them.

Facilitating, defending and protecting our members' data and their ability to function as activist organizations is at the very core of MF/PL's mission. We do not cooperate with government intrusions unless the specific affected members agree to such cooperation. It is this policy that guides our actions.

We will keep members posted as to the progress of the case. At this point, most MF/PL members' data is not affected or threatened.

Questions can be directed to Alfredo Lopez at alfredo( at )mayfirst.org.

 

https://mayfirst.org/athens-imc-subpoena

από i 17/09/2014 1:19 μμ.


Δήλωση σχετικά με την εντολή του Υπουργείου Δικαιωσύνης για το Athens IMC

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκδώσει εντολή για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ένα μέλος της May First / People που χρησιμοποιεί ένα διακομιστή της May First / People Link.

Ομοσπονδιακή δικηγόροι έστειλαν την κλήτευση στις 5 του Σεπτέμβρη 2014 ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα και τα στοιχεία του λογαριασμού για το Athens Indymedia Center.

Υπήρξε συνεχή επικοινωνία μεταξύ των δικηγόρων μας στο Electronic Frontier Foundation (EFF) και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι μέχρι στιγμής δεν εξήγησαν το κίνητρο για την εντολή.

Η May First / People Link αντιστέκεται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία των μελών της προς τη κυβέρνηση, εκτός εάν το μέλος συνεναίσει να δωθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Έχουμε συζητήσει εκτενώς με το εν λόγω μέλος, Athens IMC, και έχουμε μαζί αποφασίσει σε μια απάντηση προς την κυβέρνηση, να γίνει για λογαριασμό μας από τους δικηγόρους μας προς τους ομοσπονδιακούς δικηγόρους. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πιστεύουμε ότι η απελευθέρωση των στοιχείων μέλους αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος των μελών μας στην ιδιωτικότητα, ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ένα που προστατεύει την ικανότητα των μελών μας για να συμμετάσχουν στον ακτιβισμό και την πολιτική οργάνωση. Στην περίπτωση του IMC Athens, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία δεδομένου ότι αυτό μπορεί να είναι μια συλλογική προσπάθεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση σε δραστηριότητες που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματα των μελών μας και ακόμη να καταλήξουν σε ποινική δίωξη εναντίον τους.

Η διευκόλυνση, η υπεράσπιση και προστασία των δεδομένων των μελών μας και της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως ακτιβιστικές οργανώσεις είναι στο επίκεντρο της αποστολής της MF / PL. Δεν συνεργζόμαστε με κυβερνητικές εισβολές εκτός αν τα συγκεκριμένα προσβεβλημένα μέλη συμφωνήσουν σε μια τέτοια συνεργασία. Είναι αυτή η πολιτική που καθοδηγεί τις πράξεις μας.

Θα συνεχίσουμε να κρατάμε ενήμερα τα μέλη ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα δεδομένα των μελών της MF / PL δεν επηρεάζονται ή απειλούνται.

Ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στον Alfredo Lopez στο alfredo (at) mayfirst.org.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License