ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ (Μπακουνιν, Κροποτκιν)

Ν.2 Σημειώσεις από τον κύκλο αυτομόρφωσης με θέμα την θεωρία της εξουσίας .

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 

''οσύγχρονος κόσμος ήταν πάντα υποδουλωμένοςκαι απορροφημένος απο το κράτος και ηεξουσία και το ειδικό δικαίωμα καθεκράτους πήγαζε από την ύπαρξη και τηνκυριαρχία κάποιου θεϊκού συστήματος ήκάποιου θεού, που θεωρείτο ο αποκλειστικόςπροστάτης αυτού του κράτους.''

ΟΜπακούνιν θεωρεί πως το κράτος γίνεταιαυταρχικό γιατι δεν μπορεί να δεχτείπως υπάρχει φυσική εξουσία και πως ηκοινωνία μπορεί να οργανωθεί με τα δικάτης μέσα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιεί τηνβία για να μπορέσει να επιβληθεί. Ηαλλοτρίωση από το κράτος πήγαζει αποτην θρησκευτική αλλοτρίωση. Η θρησκείακαι η εξουσία έχουν κοινή πηγη άντλησηςδύναμης την άγνοια. Χρησιμοποιούν τόσοκαλά και μεθοδικά την άγνοια των ανθρώπωνπου έχουν φτάσει σε σημείο να νομιμοποιούντην εκμετάλλευση, την υποδούλωση καιτην ανικανότητα του ατόμου μέσω τουανώτατου όρου της ελευθερίας και τουανθρωπισμού ,το νόμο της ισότητας. Ζούμεσε μία κοινωνία όπου όλοι θεωρητικάείμαστε ίσοι, εν τούτοις υπάρχει μίαισχυρή μειοψηφία η οποία κυβερνά μια‘’ανίκανη’’ πλειοψηφία. Στο έργο του''η εξουσία διαφθείρει τους κάλλιστους''αναφέρει πως υπάρχουν δύο αισθήματατα οποία είναι έμφυτα στην εξουσία, τοένα είναι η περιφρόνηση για τις μάζεςκαι το δεύτερο η υπερεκτίμηση τωνπλεονεκτημάτων του ενός. Πάνω σ’ αυτόβρίσκει ο μπακούνιν τον λόγο που έναςάνθρωπος μπορεί να χάσει το μυαλό τουκαι είναι αυτός ο λόγος που η εξουσίακαι η συνήθεια της διοίκησης γίνεταιπηγή παρεκτροπών και διαφθοράς.

 

''Κάθεπρόσκαιρη και ανθρώπινη εξουσίαπροέρχεται κατ ευθείαν απο την πνευματικήκαι θεϊκή εξουσία, αλλά η εξουσία είναιη άρνηση της ελευθερίας....και η ελευθερίατων ανθρώπων θα τελειωθεί μόνο όταν θαέχει εντελώς καταρρεύσει ο μύθος τουουράνιου κυρίου'', γράφειστο Θεός και Κράτος. Η θρησκεία χωρίζειτον άνθρωπο από τον ίδιο του τον εαυτό,δηλαδή τον αλλοτριώνει, κάνοντας τοννα πιστεύει, να αγαπά, να ανυψώνει, νασέβεται και να δέχεται κάποιο απόλυτοκαι θεϊκό όν. Αυτό που θα έπρεπε ναδέχεται σαν απόλυτο δεν είναι παρα μόνοο ίδιος ο άνθρωπος και η εξέλιξη τηςατομικότητάς του.Δεν πιστεύει λοιπόνότι μπορεί να υπάρξει ελευθερία εαν δενκαταστραφεί η θεϊκή σκλαβιά η οποίαείναι υπεύθυνη για όλες τις άλλεςδουλείες. Η ύπαρξη του θεού και τουκράτους είναι ασυμβίβαστη με τηνελευθερία και κάθε άνθρωπος και κοινωνίαπου επιζητά την ελευθερία πρέπει νακαταδικάζει και τα δύο.

 

ΟΜπακούνιν μιλαέι για την εξουσία σανμία δύναμη η οποία δημιουργείται καιχρησιμοποιείται από την ίδια τηνκοινωνία, προέρχεται απο τους θεσμούςτης και την χωρίζει σε δύο μεγάλεςτάξεις, αυτούς που την ασκούν(εκμεταλλευτές) και αυτούς που την δέχονται(εκμεταλλευόμενους). Η εξουσία όπως έχειεξελιχθεί είναι για αυτόν μία έννοιαπου σου στερεί κάθε ελευθερία και σεαλλοτριώνει από την φύση σου είτε τηνασκείς είτε την δέχεσαι. Κάνει ωστόσομια άμετρη κριτική στην έννοια τηςεξουσίας γεμάτη βέβαια με το ανθρώπινοένστικτο, όταν μιλαει για διάλυση οχικατάκτηση, και για αντικατάσταση όχιαπονομή της.Θέλει με αυτον τον τρόπο ναδημιουργήσει μια νέα δομή της εξουσίαςμε την ελευθερία όπου η κοινωνικήδραστηριότητα θα προάγει ταυτόχρονατην ατομική εξέλιξη.

 

 

 

ΝΟΜΟΣΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

 

«Ότανη αμάθεια κυριαρχεί στην κοινωνία κι ηαταξία στα μυαλά των ανθρώπων, οι νόμοιπολλαπλασιάζονται, η νομοθεσία προσδοκάταινα τα κάνει όλα, κι ενώ κάθε καινούργιοςνόμος είναι ένα νέο στραβοπάτημα, οιάνθρωποι οδηγούνται συνεχώς στο ν’απαιτούν απ’ αυτόν ό,τι μπορεί ναπροκύψει μονάχα από τους ίδιους, απότην δική τους εκπαίδευση και την δικήτης ηθική» Dalloy,νομικός. Μέσα σε αυτή την πρόταση η οποίαγράφτηκε απο έναν άνθρωπο του νόμου οκροπότκιν βρίσκει οτι εκφράζεται τέλειαη ανώμαλη κατάσταση της κοινωνίας.

 

Ονόμος γεννήθηκε μέσα από κοινωνικέςσυνήθειες, συμπεριφορές και έθιμα ταοποία ήταν απαραίτητα για την διατήρησητης ανθρώπινης συνύπαρξης σε συνδιασμόμε άλλα έθιμα τα οποία επιβλήθηκαν απόαυτούς που χρησιμοποίησαν το ‘’δικαίωματου ισχυρότερου’’ προς όφελός τους.Στις περισσότερες κοινωνίες δέχτηκαντους νόμους σαν λύτρωση από τιςπροηγούμενες καταστάσεις(δουλεία,δουλοπαροικία,φεουδαρχισμόκαι βασιλεία). Ο Κροπότκιν παρουσιάζειεδώ τηνεξουσίανα αναλαμβάνει ενα ρόλο μεσολάβησης‘’...οιάνθρωποι προσβλέπουν σε έναν καινούριονόμο σα φάρμακο για οποιοδήποτε κακό .Αντί να αλλάξουν μόνοι τους ο,τι είναικακό αρχίζουν και ζητούν ένα νόμο γιανα αλλάξει’’.Ο νόμος ωστόσο που αποκτά την ιδιότητατου εγγυητή για κάθε παραστράτημα τηςκοινωνίας, εχει ακολουθήσει τις ίδιεςφάσεις ανάπτυξης με το κεφάλαιο καιβαδίζουν χέρι χέρι. Και ενώ αρχικά ονόμος ήταν ευθύνη του εθνους φεύγει απότα χέρια του και περνάει στα χέρια τηςεκκλησίας και της προνομιούχας τάξηςκαι έτσι ανθίζει η εξουσία τους.Υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη πωςσκοπός των νόμων είναι η προστασία τηςατομικής ιδιοκτησίας και ο πλόυτος πουαποκτάται από την εκμετάλλευση τουανθρώπου απο άνθρωπο καθώς επίσης τονα ανοίξουν νέους δρόμους στο κεφάλαιοκαι να επικυρώσουν τις νέες μορφές εκμετάλλευσης.

 

Φαίνεταιπως μέσα από την δημιουργία των νόμων,η αυθαιρεσία που υπήρχε στις κοινωνίεςπαίρνει την μορφή της εξουσίας καιεγκαθιστάται και νομιμοποιείταιεκμεταλλευόμενη την αμάθεια και τονφόβο των ανθρώπων. Ο κροπότκιν βλέπειμέσα από την εγκατάσταση όλο καιπερισσότερων νόμων την εξύψωση κάθεεξουσίας. Πιστεύει πως έχουμε διαστρεβλωθείτόσο από το νόμο, ο οποίος καθορίζεικάθε γεγονός της ζωής μας , ώστε ανσυνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα χάσουμεκάθε πρωτοβουλία και κάθε συνήθεια νασκεφτόμαστε μόνοι μας.

 

 

 

Κατάληψηlibertatia

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License