Οι πολιτικές αντιλήψεις του 20ού αιώνα

Σταύρος Καράς, Μιλτιάδης Κρητικός(μετάφραση) Η εργασία αυτή συνιστά μια ιστορία της πολιτικής σκέψης, μια γόνιμη, κριτική επισκόπηση των πολιτικών θεωριών του 20ου αιώνα στον μεσογειακό-ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Σ’ αυτήν περιγράφονται και αναλύονται οι σημαντικότερες εκφράσεις της πολιτικής σκέψης, οι επιδράσεις και οι συγγένειες μεταξύ διαφορετικών ρευμάτων και στοχαστών. Εξακριβώνονται, επίσης, οι εξελίξεις που οφείλονται είτε στην ίδια τη λογική των ιδεών είτε στην ανάγκη που βρέθηκαν στοχαστές και πολιτικοί να αποδεχτούν ή να μετασχηματίσουν αυτές τις ιδέες σε συνάρτηση με τις ιστορικές περιστάσεις. Οι συγγραφείς αντιτάσσονται στην αξιωματική θέση ότι υπάρχει μια γενική ανάπτυξη (ή οπισθοδρόμηση) της ανθρωπότητας και ότι, συνεπώς, υπάρχει ένας μοναδικός γνώμονας που μας επιτρέπει να αξιολογούμε τα θετικά ή τα αρνητικά του ενός ή του άλλου καθεστώτος. Γι’ αυτό παίρνουν σαν θεματικές ενότητες, σε κάθε ιστορικά προσδιορισμένη περίοδο και περιοχή, τις πολιτικές αντιλήψεις, με κεντρικό σημείο αναφοράς την έννοια του κράτους και της πολύπλευρης προβληματικής που γεννά.

http://libgen.io/book/index.php?md5=28CD3A6BEF194B6D8E33CF4D1C39769C

http://bookzz.org/book/2591817/124bae

(δίνεται λινκ για να μην επιβαρύνεται το μέσο)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ’ Παρουσίαση 7-19 Προλεγόμενα 21-80 1. * Ο Nietzsche ένάντια στό Κράτος 22-38 2. Ό Φρόυντ ένάντια στην ’Ηθική 39-56 3. Ό έπιστημονικός όρθολογισμός ένάντια στό Λόγο 56-68 4. Ή Τέχνη ένάντια στό βάρος τών πραγμάτων 68-78 ’Επιλογή βιβλιογραφίας 78-80 Κεφάλαιο Πρώτο: Τό Κράτος-Διαχειριστής 81-106 1. Ό ’Ανθρωπισμός 89-124 2. Ό πολιτικός πλουραλισμός 124-162 3. Ό ρεφορμισμός 162-206 Κεφάλαιο Δεύτερο: Τό Κράτος-Κόμμα 207-322 1. Ή κριτική τού (άστικού) Κράτους 220-256 2. Ή γένεση τού (σοσιαλιστικού) Κράτους 256-317 ’Επιλογή βιβλιογραφίας 318-322 Κεφάλαιο Τρίτο: Τό Κράτος-Έθνος 323-489 1. Οί ιμπεριαλισμοί 325-410 2. Τό Έθνος-Κράτος 410-485 ’Επιλογή βιβλιογραφίας 485-489 Κεφάλαιο Τέταρτο: Τό Κράτος-Έπιστήμονας 491-614 1. Γνώση/δύναμη: Ή γένεση τού Κράτους-’Επιστήμονα 494-511 2. Πολιτική τού ’Ορθού Λόγου 512-540 3. Ή κοινωνιολογία τής πολιτικής 540-577 4. Ή έπιστήμη τής πολιτικής 577-610 ’Επιλογή βιβλιογραφίας 610-614 * Σϊήν άρχή κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε άναλυτικό πίνακα τών περιεχομένων τού κάθε κεφαλαίου 615-843 Κεφάλαιο Πέμπτο: Τό Κράτος ύπό άμφισβήτηση 1. Τό ζήτημα τού όλοκληρωτισμού 620-668 2. Τό ζήτημα τής Ιοτορίας 618-727 3. Τό ζήτημα τής έξουσίας 727-792 4. Τό ζήτημα τοϋ κράτους 792-839 ’Επιλογή βιβλιογραφίας 839-843

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License