Υπενθύμιση για τους δημοσιογράφους του MEGA

Υπενθύμιση για τους δημοσιογράφους του MEGA

Μην έχουν ξαφνικά την ψευδαίσθηση ότι ξεχάσαμε τι υπηρεσίες πρόσφεραν στο καθεστώς τόσα χρόνια.

Μια απλή υπενθύμιση:

https://www.youtube.com/watch?v=cEwcL2pXhOY

από αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι 25/05/2016 10:30 μμ.


http://tvxs.gr/news/internet-mme/dolofonia-grigoropoyloy-mega-dinei-eksigiseis-gia-alloiomeno-binteo

από @ 25/05/2016 11:54 μμ.


Τόσα χρόνια γελάνε χαιρέκακα εις βάρος των άλλων, να που ήρθε η ώρα τους να συνειδητοποιήσουν ότι ο καπιταλισμός τους χρησιμοποιεί...

από ζήτω η μούγκα 26/05/2016 12:43 πμ.


Σιγά μην κλείσει, αλλά αν κλείσει:

θα ξανα-ανοίξει με άλλο όνομα απο τους ίδιους επιχειρηματίες, από τα ίδια συμφέροντα ή κάποιοι θα αγοράσουν το "υγιές (lol) κομμάτι" της επιχείρησης (και ποιός πληρώνει τώρα τα σαπάκια...)

θα ξανα-προσληφθούν τεχνικοί για να το πλαισιώσουν

θα ξανα-απολυθούν κάποτε

θα τους ξανα-στηρίξουν συνδικαλιστές και συνάδελφοι

 
******


πού βάζουμε την κόκκινη γραμμή (pun intended) για εργαζόμενους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις;

μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της ΕΡΤ (αλήθεια, αυτό έχει συζητηθεί, έχει ειπωθεί κάποιος επίλογος; λινκ αν γίνεται)

για τους τεχνικούς του μεγκα με ξενίζει η στήριξή τους απο αριστερίζουσες ιστοσελίδες

κάποιες δουλειές είναι πιο white man & priviledged από κάποιες άλλες τελικά...

από MegaDeath 26/05/2016 2:19 πμ.


Συγκρίνεται τους μεγαλοπαπαγάλους του κάθε καναλιού με όλο αυτόν τον κόσμο που δουλεύει για ένα λειψό μισθό και καμιά σχέση και ευθύνη δεν έχει με τις επιλογές της πολιτικής του κάθε σταθμού. Θεωρεί κανείς κάτι Καμπουράκηδες και Πορδοψάλτε ότι αγωνίζονται γιατί έχουν μείνει απλήρωτοι; Η υπηρεσία τους αμείβεται τακτικότατα και στο έπακρο. Αν είχαν αυτοί οι άνθρωποι φωνή δεν θα ήταν απλήρωτοι, και αντίστροφα.

από ζήτω η μούγκα 26/05/2016 4 πμ.


Σιγά μην κλείσει, αλλά αν κλείσει:

θα ξανα-ανοίξει με άλλο όνομα απο τους ίδιους επιχειρηματίες, από τα ίδια συμφέροντα ή κάποιοι θα αγοράσουν το "υγιές (lol) κομμάτι" της επιχείρησης (και ποιός πληρώνει τώρα τα σαπάκια...)

θα ξανα-προσληφθούν τεχνικοί για να το πλαισιώσουν

θα ξανα-απολυθούν κάποτε

θα τους ξανα-στηρίξουν συνδικαλιστές και συνάδελφοι

 
******


πού βάζουμε την κόκκινη γραμμή (pun intended) για εργαζόμενους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις;

μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της ΕΡΤ (αλήθεια, αυτό έχει συζητηθεί, έχει ειπωθεί κάποιος επίλογος; λινκ αν γίνεται)

για τους τεχνικούς του μεγκα με ξενίζει η στήριξή τους απο αριστερίζουσες ιστοσελίδες

κάποιες δουλειές είναι πιο white man & priviledged από κάποιες άλλες τελικά...

από μπερδεμένος 26/05/2016 9:23 πμ.


Η αλληλεγγύη γνωρίζει σύνορα - όρια?

Εγώ από την μεριά μου, την περίοδο της ΕΡΤ δεν πέρασα καν απ έξω και ούτε πρόκειται να περάσω και να συμμετάσχω σε κάποια κινητοποίηση για τους εργαζόμενους του μεγκα.

Ο λόγος είναι απλός, γνωρίζουν πολύ καλά τι πύον είναι το αφεντικό τους- τι προσφέρει το συγκεκριμένο κανάλι στο κράτος- πόση παραπληροφόρηση κερνάει τους πολίτες καθημερινά - και ούτω το καθεξής. Προσφέροντας τις εκάστοτε υπηρεσίες τους, συμβάλλουν -άλλοι σημαντικά κ άλλοι λιγότερο- στην ομαλή λειτουργιά του καναλιού. Αυτό τους κάνει αυτόματα υπευθύνους των πράξεων τους. Έχουν επιλέξει συνειδητά με ποιους θα συναναστρέφονται και θα αλληλεπιδρούν όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν επιλέξει να είναι απέναντι...

Ας απαντήσει κάποιος χωρίς να ειρωνευτεί-βρίσει-...

από ------- 26/05/2016 10:10 πμ.


Η φα­σι­στι­κή κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα κλεί­νει το MEGΑ!

Σύσ­σω­μο το πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς ε­γκρί­νει την που­τι­νι­κές συ­ντα­γές Τσί­πρα για τη φί­μω­ση και τον έ­λεγ­χο των ΜΜΕ

Α­φού ε­ξα­σφά­λι­σε τη χρε­ω­κο­πί­α του MEGA η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα προ­χω­ρεί στην προ­κή­ρυ­ξη «διε­θνούς δια­γω­νι­σμού» για τις 4 τη­λε­ο­πτι­κές ά­δειες. Η χρε­ωκο­πί­α έ­χει δρο­μο­λο­γη­θεί με­τά α­πό πο­λι­τι­κά υ­πο­κι­νη­μέ­νη α­πό­φα­ση τωντεσ­σάρων συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών να προ­χω­ρή­σουν σε καταγγε­λί­α των δα­νεί­ων του κα­να­λιού χω­ρίς να δώ­σουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για την α­να­διάρ­θρω­σή τους,

την ώ­ρα που εί­χε βρε­θεί έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχή­μα για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του χρέους το ο­ποί­ο ό­μως ζή­τη­σε προ­θε­σμί­α λί­γων μη­νών! Κι ε­νώ ό­λα τα ρε­πορ­τάζ α­ναφέ­ρουν ό­τι αυ­τή η α­πό­φα­ση των τρα­πε­ζών ή­ταν α­πο­τέ­λε­σμα κυ­βερ­νη­τι­κών πιέ­σε­ων, σύσ­σω­μα τα κόμ­μα­τα της λε­γό­με­νης α­ντι­πο­λί­τευ­σης έ­χουν σιω­πή­σει α­πέ­να­ντι σε μια ω­μή πο­λι­τι­κή ε­ξό­ντω­ση ε­νός με­γά­λου κα­να­λιού.

 

Ε­ξα­να­γκα­σμέ­νη χρε­ω­κο­πί­α λό­γω Ψυ­χά­ρη

 

Στο στό­χα­στρο βρί­σκε­ται πά­ντα ο ΔΟΛ και το συ­γκρό­τη­μα Λα­μπρά­κη επει­δή αυ­τός εί­ναι ο πυ­ρή­νας της  γραμ­μής του κα­να­λιού και έ­χει έ­να «βε­βαρη­μέ­νο πα­ρελ­θόν» με αρ­θρο­γρα­φί­α που α­πο­κα­λύ­πτει τις σχέ­σεις ε­ξάρ­τη­σης της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα α­πό το που­τι­νι­κό κα­θε­στώς αλ­λά και το φα­σι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα αυ­τού του κα­θε­στώ­τος. 

Γι’ αυ­τό η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­πί­θε­ση ξε­κί­νη­σε με την ποι­νι­κή δί­ω­ξη του Ψυ­χά­ρη (δες προ­η­γού­με­νο άρ­θρο Νέ­ας Α­να­το­λής,http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/648-). Αυ­τά τα ε­πι­βεβαιώ­νει η ί­δια η Αυ­γή, ό­ταν σε άρ­θρο της στις 20/04/2016 α­να­φέ­ρει τα ε­ξής χα­ρα­κτηριστι­κά: «ΠΩΣ ό­μως έ­φτα­σε το με­γά­λο κα­νά­λι σε αυ­τή την κα­τά­στα­ση χρε­ο­κοπί­ας. Πριν την οι­κο­νο­μι­κή χρε­ο­κο­πί­α εί­χε προ­η­γη­θεί η χρε­ο­κο­πί­α της α­ξιο­πιστί­ας της ε­πι­χεί­ρη­σης ε­νη­μέ­ρω­σης. Τα δελ­τί­α ει­δή­σε­ων και ό­λες σχε­δόν οι ε­νη­με­ρω­τι­κές εκ­πο­μπές εί­χαν γί­νει ερ­γα­λεία στα χέ­ρια του κ. Ψυ­χά­ρη με την α­νο­χή των πλειο­ψη­φού­ντων ο­μί­λων… Ε­δώ και και­ρό, και ει­δι­κά με­τά την κατάρ­ρευ­ση της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά - Βε­νι­ζέ­λου, το Mega, κυ­ρί­ως διά του κ. Πρε­τε­ντέ­ρη, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νου α­πό την κ. Τρέ­μη, ή­ταν πιστό­λι εκ­βια­σμών της κυ­βέρνη­σης Τσί­πρα», ό­που «εκ­βια­σμός» ο­νο­μά­ζο­νται α­πό την Αυ­γή τα ρε­πορ­τάζ και η ει­δη­σε­ο­γρα­φί­α που δεν α­ρέ­σουν στον Τσί­πρα. 

Ε­πί κυ­βερ­νή­σε­ως Τσί­πρα λοι­πόν, η ο­ποί­α θέ­λει να α­πο­φα­σί­ζει και να δια­τάσ­σει τι θα προ­βάλ­λε­ται και πως θα προ­βάλ­λε­ται στα ΜΜΕ, έ­πρε­πε η «α­νοχή» των άλ­λων με­τό­χων στον Ψυ­χά­ρη να τε­λειώ­σει. Έ­τσι, ο Βαρ­δι­νο­γιάν­νης έ­χει α­φή­σει τον Ψυ­χά­ρη μό­νο του, προ­σπα­θώ­ντας προ­φα­νώς να σώ­σει το STAR. Ε­δώ φαί­νε­ται η χρη­σι­μό­τη­τα του πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κού κα­θο­ρι­σμού των τη­λε­ο­πτι­κών α­δειών σε 4. Ο Μπό­μπο­λας α­πέ­δει­ξε ό­τι έ­δει­χνε «α­νο­χή» μό­νο για να μέ­νει μέ­σα στο MEGA και να μπο­ρέ­σει να το χτυ­πή­σει ό­πο­τε το α­πο­φά­σι­ζε το κα­θε­στώς που τον προ­στα­τεύ­ει. Συ­γκε­κρι­μέ­να, α­πο­φά­σι­σε τώ­ρα να διεκ­δι­κή­σει τα 14 ε­κα­τομμύ­ρια Ευ­ρώ που ο­φεί­λο­νται στην ε­ται­ρεί­α του Α­ΝΩ­ΣΗ η ο­ποί­α έ­χει κά­νει την πα­ρα­γω­γή σε κά­ποιες εκ­πο­μπές του MEGA, δί­νο­ντας άλ­λο έ­να πα­ράλ­λη­λο χτύ­πημα α­πό τα μέ­σα μα­ζί με τις τρά­πε­ζες που χτυ­πά­νε α­πό τα έ­ξω για λο­γα­ρια­σμό της κυ­βέρ­νη­σης. 

Το άρ­θρο της Αυ­γής έ­χει το σα­δι­στι­κό τί­τλο «Το MEGA και οι σπα­σμοί του τέ­λους ε­πο­χής». Το συ­νη­θί­ζει η Αυ­γή τε­λευ­ταί­α να πα­νη­γυ­ρί­ζει χαι­ρέ­κα­κα για τα θύ­μα­τα της και για το πό­σο υ­πο­φέ­ρουν ό­ταν το κα­θε­στώς τα τε­λειώ­νει. Το ί­διο έ­κα­νε και με την Η­λε­κτρο­νι­κή στο άρ­θρο της με τί­τλο «Η Η­λε­κτρο­νική βγή­κε α­πό την πρί­ζα»… Κι ε­δώ ό­πως κι ε­κεί, στα θύ­μα­τά της συ­μπε­ρι­λαμ­βάνο­νται και οι 550 ερ­γα­ζό­με­νοι στον τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό. Αλ­λά το κα­θε­στώς δεν ασχο­λεί­ται με τις πα­ρά­πλευ­ρες α­πώ­λειες, και του α­ρέ­σει πά­ρα πο­λύ να με­τατρέπει τους ερ­γα­ζό­με­νους σε δού­λους και σε ε­ξα­θλιω­μέ­νο ά­νερ­γο στρα­τό ε­ξαρ­τη­μέ­νο α­πό τα μέ­τρα της κρα­τι­κής «κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας και αλ­λη­λεγ­γύ­ης» που παίρ­νει η κυ­βέρ­νη­ση με τα διά­φο­ρα δή­θεν «α­ντάρ­τι­κα» της στην τρό­ι­κα. 

Η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα δεν κρύ­βε­ται: Ό­σο η ε­νη­μέ­ρω­ση βρί­σκε­ται στα χέ­ρια του Ψυ­χά­ρη, το MEGA θα τε­λειώ­σει μα­ζί με τον Ψυ­χά­ρη. Αν αυ­τός α­πο­χω­ρήσει, τό­τε το MEGA μπο­ρεί και να ζή­σει με α­φε­ντι­κό τον Μπό­μπο­λα και λοι­πούς συ­νεργα­ζό­με­νους με το κα­θε­στώς. Α­σφαλώς κα­μί­α κυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα ό­πως η Αυ­γή δεν θα μπο­ρού­σε να τα γρά­φει αυ­τά τό­σο ξε­διά­ντρο­πα σε ο­ποια­δή­ποτε δη­μο­κρα­τι­κή χώ­ρα, αλ­λά και σε κα­μί­α δη­μο­κρα­τι­κή χώ­ρα δεν θα ά­φη­νε η α­ντι­πο­λί­τευ­ση την κυ­βέρ­νη­ση να ε­ξο­ντώ­νει τό­σο  φα­σι­στι­κά και α­προ­κά­λυ­πτα τους πο­λι­τι­κούς της α­ντι­πά­λους. Η Αυ­γή και ο Τσί­πρας πα­τά­νε στον ά­θλιο, ε­πίσης φα­σί­στα, Μη­τσο­τά­κη (που α­πέ­δει­ξε ποιος εί­ναι με την προ­βο­κα­τό­ρι­κη και πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή πά­νω στις κάλ­πες διά­λυ­ση της ΟΝ­ΝΕΔ, ε­νώ προ­η­γού­με­να με α­ντί­στοι­χη προ­βο­κά­τσια, πά­λι πά­νω στις κάλ­πες,  εί­χε πά­ρει και την η­γε­σία της ΝΔ) κα­θώς και στους άλ­λους α­χρεί­ους ψευ­το­ευ­ρω­παί­ους Θε­ο­δω­ράκη, Γεν­νη­μα­τά, και Λε­βέ­ντη.

Έ­χει ση­μα­σί­α ε­δώ να α­να­φερ­θού­με σε α­πο­σπά­σμα­τα αυ­τού του άρ­θρου της Αυ­γής για­τί πε­ρι­γρά­φει α­νά­γλυ­φα πως το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα α­πο­φά­σι­σε να συμ­μορ­φω­θεί με τις κυ­βερ­νη­τι­κές ε­πι­τα­γές και πως αυ­τή η συμ­μόρ­φω­ση δεν πρό­κει­ται να τε­λειώ­σει ε­δώ αλ­λά θα συ­νε­χί­σει και με τα υ­πό­λοι­πα κα­νά­λια. Γρά­φει συ­γκε­κρι­μέ­να: «ΓΙΑ να φτά­σου­με ό­μως σε αυ­τό το ση­μεί­ο που φτά­σαμε, έ­πρε­πε να σπά­σει η μί­α πλευ­ρά του τρι­γώ­νου της δια­πλο­κής. Η πλευ­ρά των τρα­πε­ζών… ΟΙ ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΕΣ άλ­λα­ξαν στά­ση και ε­φαρ­μό­ζουν τη νομο­θε­σί­α χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση. Τα χρή­μα­τα που ζή­τη­σαν α­πό τους με­τό­χους του Mega δεν κα­τα­βλήθη­καν και έ­τσι ε­λή­φθη η α­πό­φα­ση να α­παι­τη­θεί ό­λο το πο­σό του ο­μο­λο­για­κού δα­νεί­ου το ο­ποί­ο α­νέρ­χε­ται σε 88 ε­κατ. ευ­ρώ… ΤΟ MEGA εί­ναι η κο­ρυ­φή του πα­γό­βουνου. Το πα­γό­βουνο ό­μως υ­πάρ­χει και εί­ναι πο­λύ με­γά­λο α­πό τα χρέ­η, ό­χι μό­νον ό­λων των τη­λε­ο­πτι­κών σταθ­μών, αλ­λά και των με­γά­λων δη­μο­σιο­γρα­φι­κών ο­μίλων».

 

Πως με­θο­δεύ­τη­κε η χρε­ω­κο­πί­α του MEGA α­κρι­βώς τη στιγ­μή που βρή­κε κε­φάλαια χρη­μα­το­δό­τη­σης

 

Ας δού­με λοι­πόν πως άλ­λα­ξαν στά­ση οι τρά­πε­ζες και «ε­φαρ­μό­ζουν τη νομο­θε­σί­α χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση» πά­νω σε μια πρω­το­φα­νή κρί­ση ό­που αν «χω­ρίς καθυ­στέ­ρη­ση» οι τρά­πε­ζες ζη­τού­σαν πί­σω ό­λα τα λε­φτά τους α­πό ό­λους τους οφει­λέ­τες τους που εί­ναι χρε­ω­μέ­νοι ως το λαι­μό, ό­λες σχε­δόν οι ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις θα εί­χαν κλεί­σει, ο­πό­τε οι τράπε­ζες δεν θα έ­παιρ­ναν πίσω τα λε­φτά τους πο­τέ, ό­πως ί­σως δεν θα τα πά­ρουν pot;e και οι τρά­πε­ζες που εί­χαν δα­νεί­σει το MEGA και τώ­ρα το στραγ­γα­λί­ζουν χω­ρίς λό­γο.. Αν πά­ρουν τη δια­χεί­ριση του MEGA σα δα­νει­στές δεν θα μπο­ρέ­σουν να συμ­με­τέ­χουν στο δια­γω­νι­σμό για τις ά­δειες για­τί α­πα­γο­ρεύ­ε­ται α­πό το νό­μο να συμ­με­τέ­χουν τρά­πε­ζες, και θα α­να­γκα­στούν να το που­λή­σουν ό­σο-ό­σο σε έ­ναν α­γο­ρα­στή πι­θα­νό­τα­τα κρα­τικο-ο­λι­γάρ­χη της α­ρε­σκεί­ας της κυ­βέρ­νη­σης για να μειώ­σουν τη ζη­μιά, ε­νώ αυ­τός θα ζη­τή­σει έ­να με­γά­λο κού­ρε­μα για να το α­να­λά­βει. 

Πρώ­τη ξε­κί­νη­σε τις κα­ταγ­γε­λί­ες η πιο δε­μέ­νη με την κυ­βέρ­νη­ση, Τρά­πεζα Πει­ραιώς.

Η ε­ται­ρεί­α «ΤΗ­ΛΕ­ΤΥ­ΠΟΣ» που έ­χει το MEGA πή­ρε το 2012, δη­λα­δή μέ­σα στην κο­ρυφή της κρί­σης, έ­να ο­μο­λο­για­κό δά­νειο 98 εκ ευ­ρώ α­πό τα ο­ποί­α πο­σό 88 εκ ευ­ρώ αφο­ρού­σε α­να­διάρ­θρω­ση προ­η­γού­με­νων δα­νεί­ων και πο­σό 10 εκ ευ­ρώ δια­τέ­θη­κε σε ε­πεν­δύ­σεις στο κα­νά­λι. Για το δά­νειο αυ­τό δό­θη­καν ε­ξα­σφα­λί­σεις 140 ε­κατ ευ­ρώ και γι’ αυ­τό η Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας στο πό­ρι­σμά της «α­πάλ­λα­ξε» τις Τρά­πε­ζες που το χο­ρή­γη­σαν α­πό  ο­ποια­δή­πο­τε ευ­θύ­νη. Πρό­κει­ται για έ­να κοινο­πρα­κτι­κό σχή­μα των 4 συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών. Σή­με­ρα το υ­πό­λοι­πο αυ­τού του δα­νεί­ου εί­ναι 88 εκ ευ­ρώ. Ό­σο βά­θαι­νε η κρί­ση, τό­σο με­γά­λω­ναν και οι δυ­σκολί­ες στην α­πο­πλη­ρω­μή του δα­νεί­ου. Γι’ αυ­τό το σκο­πό το Μά­η του 2015 α­πο­φα­σίστη­κε μί­α αύ­ξη­ση με­το­χι­κού κε­φα­λαί­ου 15 εκ ευ­ρώ με στό­χο να συ­γκε­ντρω­θούν χρή­μα­τα για να ε­ξο­φλη­θούν οι δό­σεις που έ­τρε­χαν. Σε αυ­τή την αύ­ξη­ση α­πό την αρ­χή ο Μπό­μπο­λας ε­πι­φυ­λά­χθη­κε να συμμε­τέ­χει, και δεν το έ­κα­νε μέ­χρι σήμε­ρα, προ­βάλ­λο­ντας σαν κώ­λυ­μα την ο­φει­λή του ΜΕGA προς την ε­ται­ρεί­α του Α­ΝΩΣΗ. Η σύ­γκρου­ση Μπό­μπο­λα, Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, Ψυ­χά­ρη για την κά­λυ­ψη της αύ­ξη­σης κρά­τη­σε μέ­χρι και τις αρ­χές του 2016, ο­πό­τε η κυ­βέρ­νη­ση άρ­χι­σε την ε­πίθεση στον Ψυ­χά­ρη για τα δά­νεια που εί­χε πά­ρει ο ί­διος προ­σω­πι­κά για να κα­λύψει τη συμ­με­το­χή του στο με­το­χι­κό κε­φά­λαιο της ε­ται­ρεί­ας. Ση­μειώ­νου­με ό­τι πλειο­ψη­φί­α στο MEGA έ­χουν οι Βαρ­δι­νο­γιάν­νης, Ψυ­χά­ρης ε­νώ ο Μπό­μπο­λας έ­χει το 33%. 

Θυ­μί­ζου­με ό­τι για τα δά­νεια Ψυ­χά­ρη -με βά­ση έ­να πρό­σφα­το υ­πα­γο­ρευ­μένο ε­πί­σης α­πό την κυ­βέρ­νη­ση και το τσι­ρά­κι της Στουρ­νά­ρα πό­ρι­σμα της Τράπε­ζας Ελ­λά­δας που ε­νά­ντια σε κά­θε νο­μι­μό­τη­τα α­πο­φάν­θη­κε ό­τι εί­ναι πα­ράνο­μο να δα­νειο­δο­τεί­ται έ­νας ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας για να α­γο­ρά­ζει με­το­χές σε μί­α ε­ται­ρεί­α (!)-, α­σκή­θη­κε ποι­νι­κή δί­ω­ξη στον ί­διο τον Ψυ­χά­ρη αλ­λά και στα στε­λέ­χη της Τρά­πε­ζας Alpha που τα έ­δω­σαν πα­ρό­λο που αυ­τά ε­ξυ­πη­ρε­τού­νταν κα­νο­νι­κά. Αυ­τό ή­ταν έ­να προ­ει­δο­ποι­η­τι­κό μή­νυ­μα για τις τρά­πε­ζες που εί­χαν τα δά­νεια του MEGA, ό­τι μπο­ρεί να τη γλύ­τω­σαν για το ό­τι έ­δω­σαν δά­νεια στο MEGA, αρ­κεί να μην έ­δι­ναν διευ­κο­λύν­σεις για την α­να­διάρ­θρω­σή τους, ι­διαί­τε­ρα από τη στιγ­μή που στο κα­νά­λι πα­ρέ­με­νε μέ­το­χος ο Ψυ­χά­ρης. Άλ­λω­στε φαί­νε­ται ό­τι έ­νας α­πό τους λό­γους που έ­γι­νε η ε­πί­θε­ση στον Ψυ­χά­ρη και στην Alpha ή­ταν να α­πο­κο­πεί και ο ί­διος προ­σω­πι­κά α­πό νέ­ες πη­γές χρη­μα­το­δό­τη­σης για να μην μπο­ρέ­σει να συμ­με­τέ­χει στην α­να­γκαί­α αύ­ξη­ση!!!

Τό­τε α­κρι­βώς μπρο­στά σε αυ­τό το πρω­το­φα­νές στρί­μωγ­μα α­πό την φα­σιστι­κή  κυ­βέρ­νη­ση μέ­σω τρα­πε­ζών,  με πρω­το­βου­λί­α του Βαρ­δι­νο­γιάν­νη και με σύμ­φω­νη γνώ­μη του Ψυ­χά­ρη εμ­φα­νί­στη­κε σαν υ­πο­ψή­φιος ε­πεν­δυ­τής ο Θ. Φι­λιπ­πόπου­λος που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στις Ατ­τι­κές Εκδόσεις ο ο­ποί­ος α­νέ­λαβε να συ­γκρο­τή­σει έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχή­μα που θα έ­βα­ζε στο MEGA 15 εκ ευ­ρώ. Η εμ­φά­νιση Φι­λιπ­πό­που­λου πή­γε πί­σω τα σχέ­δια Μπό­μπο­λα-Μα­ρι­νά­κη που σύμ­φω­να με την ει­δη­σε­ο­γρα­φί­α εί­χαν την πρό­θε­ση να γί­νουν αυ­τοί οι «σω­τή­ρες-ε­πεν­δυτές» υ­πό την προ­ϋ­πό­θε­ση να α­πο­χω­ρή­σει ο Ψυ­χά­ρης. Το νέ­ο επιχειρηματικό σχή­μα πε­ρι­λάμ­βα­νε και συμμετοχή του Ψυ­χά­ρη που δή­λω­σε την πρόθεσή του να συμ­μετέ­χε με 5 εκ ευ­ρώ. Με αυ­τά τα δε­δο­μέ­να α­πο­φα­σί­στη­κε μί­α νέ­α με­γα­λύ­τε­ρη αύ­ξηση κε­φα­λαί­ου 22 εκ ευ­ρώ ο­πό­τε και άρ­χι­σε η δια­πραγ­μά­τευ­ση με τις τρά­πε­ζες για πα­ρά­τα­ση στην α­πο­πλη­ρω­μή των λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών, ώ­στε να υ­πάρ­χει το πε­ρι­θώ­ριο να ο­λο­κληρωθεί η αύ­ξη­ση μέ­σα στη νό­μι­μη προ­θε­σμί­α, και να μπο­ρέ­σει να δη­λώ­σει η «ΤΗ­ΛΕ­ΤΥ­ΠΟΣ» τη συμ­με­το­χή της στον κυ­βερ­νη­τι­κό διαγω­νι­σμό.

Τό­τε ό­μως οι τρά­πε­ζες α­ντί να διασφαλίσουν την αποπληρωμή των δανείων αποδεχόμενες τη χρηματοδότηση του οφειλέτη τους με τα σπά­νια για τις μέ­ρες αυ­τές 22 εκ Ευ­ρώ, α­πο­φά­σι­σαν «χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση» να κα­ταγ­γεί­λουν τα δά­νεια του MEGA, και ό­πως δια­τυ­μπα­νί­ζει η Αυ­γή θα α­κο­λου­θή­σουν και άλ­λοι τη­λε­ο­πτι­κοί σταθμοί και δη­μο­σιο­γρα­φι­κοί ό­μι­λοι που θα υπο­στούν ξαφ­νι­κά το τέ­λος της «α­νο­χής» των τρα­πε­ζών!!!

Στο με­τα­ξύ ο Μπόμπολας φρόντισε ακριβώς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μπλο­κάρει τους τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς α­πό τους ο­ποί­ους πλη­ρώ­νο­νταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, προκειμένου να ικανοποιηθεί ξαφνικά το χρέος του καναλιού στην εταιρεία του ΑΝΩΣΗ! Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης διακοπή ρευστού για τη λειτουργία του MEGA οπότε οι εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι α­πό το δεύ­τε­ρο 15θη­με­ρο του Μάρ­τη και με­τά (www.euro2day.gr). Τώρα ετοιμάζονται με πρω­το­στά­τη την κυ­βερ­νη­τι­κή Ε­ΣΗ­ΕΑ, του διώκτη  αυ­τού των αντι­φρο­νού­ντων δη­μο­σιο­γρά­φων, για μί­α σει­ρά α­περ­γί­ες που αν γίνουν χωρίς μάλιστα το κύριο αίτημα να είναι ενάντια στις τράπεζες, στην κυβέρνηση και στον Μπόμπολα, θα φέ­ρουν τη χρε­ωκο­πί­α μια ώ­ρα νω­ρί­τε­ρα. Πρόκειται για ένα καίριο διπλό χτύπημα οικονομικού στραγγαλισμού τόσο από τις τράπεζες όσο και από τον πρόθυμο βοηθό της κυβέρνησης και προστατευόμενο του καθεστώτος ανατολικό ολιγάρχη Μπόμπολα που ποτέ δεν τον αγγίζει κανένας πόλεμος "κατά της διαφθοράς".

Να πως λει­τουρ­γεί μί­α χώ­ρα την ο­ποί­α το σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς κρα­τά­ει σε κα­τά­στα­ση διαρ­κούς χρε­ω­κο­πί­ας, και της ο­ποί­ας οι τρά­πε­ζες βρίσκο­νται α­κό­μα στο κα­θε­στώς των capital controls, και ε­τοι­μά­ζονται α­νά πά­σα στιγ­μή να κα­ταρ­ρεύ­σουν α­πό τα «κόκ­κι­να» δά­νεια για αυ­τό και εί­ναι ε­ξαρ­τη­μέ­νες από την κυ­βέρ­νη­ση που τους α­πει­λεί με ποι­νι­κές διώ­ξεις κά­θε τό­σο. Τώ­ρα κινδυ­νεύ­ουν να φορ­τω­θούν με έ­να τε­ρά­στιο κόκ­κι­νο δά­νειο ε­νώ θα μπο­ρού­σαν να το εί­χαν ρυθ­μί­σει αν η κυ­βέρ­νη­ση δεν α­παι­τού­σε να ε­φαρ­μό­σουν «χω­ρίς καθυ­στέ­ρη­ση» τη νο­μο­θε­σί­α, που δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται πο­τέ ό­ταν πρό­κει­ται για τους α­να­το­λι­κούς ο­λι­γάρ­χες, και για τους ε­γκά­θε­τους, διο­ρι­σμέ­νους, διε­φθαρμέ­νους ευ­νο­ού­με­νους του, αλ­λά και γε­νι­κό­τε­ρα δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται σε χρε­ωμέ­νες  ε­πι­χει­ρή­σεις που μπο­ρούν να ε­ξυ­πη­ρε­τούν σε έ­να βαθ­μό τα δά­νειά τους.

Στη λί­στα με τους υ­πο­ψή­φιους κα­να­λάρ­χες, άρ­πα­γες του δο­λο­φο­νη­μέ­νου MEGA, φι­γου­ρά­ρουν σή­με­ρα πρώ­τοι – πρώ­τοι οι Μα­ρι­νά­κης και Σαβ­βί­δης. Εί­ναι ε­ντε­λώς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι ο τε­λευ­ταί­ος  εί­χε την α­κρι­βώς α­ντί­θε­τη με­ταχεί­ρι­ση α­πό τον Ψυ­χά­ρη, α­φού με ειδική πρόνοια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ό­πως έ­χει δη­λώ­σει ο ί­διος, έ­γι­νε και γι’ αυ­τόν η πε­ρί­φη­μη ρύθ­μι­ση του κουρέματος έως και 100% προσαυξήσεων και προστίμων οφειλών στην Εφορία στην ο­ποί­α έ­βα­λε το με­γά­λο χρέ­ος του για τον ΠΑ­ΟΚ, ε­νώ μέ­χρι ε­κεί­νη τη στιγ­μή αρ­νιόταν να το ε­ξο­φλή­σει.

Το πιο τρο­με­ρό εί­ναι αυ­τό που α­να­φέ­ρα­με στην αρ­χή, το ό­τι δη­λα­δή σύσσω­μες οι η­γε­σί­ες των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των ό­χι μό­νο πα­ρα­κο­λου­θούν α­διά­φο­ρες το γκα­γκστε­ρι­κό αυ­τό έ­γκλη­μα κα­τά του τύ­που, αλ­λά βο­η­θά­νε σε αυ­τό κα­θώς ό­χι μό­νο δεν το κα­ταγ­γέ­λλουν αλ­λά δεν α­να­φέ­ρουν καν, έ­στω σαν σχο­λια­σμό σε άλ­λα κα­νά­λια και ε­φη­με­ρί­δες, τη με­θό­δευ­ση του κλει­σί­μα­τος του με­γα­λύ­τε­ρου πο­λι­τι­κού κα­να­λιού της χώ­ρας μέ­σω μιας ενά­ντια σε κά­θε οι­κο­νο­μι­κή λο­γι­κή χρή­ση της πι­στω­τι­κής α­σφυ­ξί­ας του. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυ­τή εί­ναι μί­α συ­νε­πής στά­ση των υ­πό­λο­πων ψευ­το­ευ­ρω­παϊκών, δή­θεν δη­μο­κρα­τι­κών κομ­μά­των, δη­λα­δή εί­ναι σύμ­φω­νη με τη γε­νι­κή δουλι­κή τους συ­μπε­ρι­φο­ρά στο που­τι­νικό α­φε­ντι­κό η ο­ποί­α φέρ­νει ρα­γδαί­α τον εκ­φα­σι­σμό της χώ­ρας. Εί­ναι φυ­σι­κό ό­τι κα­μιά χώ­ρα δεν μπο­ρεί να γί­νει  α­ποι­κί­α με δη­μο­κρα­τί­α αλ­λά μό­νο με πεί­να και φα­σι­σμό.

     http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/658-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%C2%AD%CF%83%CE%B9%C2%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%C2%AD%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%85%C2%AD%CE%B2%CE%AD%CF%81%C2%AD%CE%BD%CE%B7%C2%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%C2%AD%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%C2%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-meg%CE%B1

από @ 26/05/2016 10:12 πμ.


Και οι εργαζομενοι συνεχισαν να δουλευουν με "συνειδηση" οπως λεγαν για την "ενημερωση του κοσμου".Με λιγα λογια για γελια και για κλαματα.


Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν κάνει μόνοι τους διάφορες δημοσιεύσεις εδώ κι εκεί στο διαδίκτυο. Στην ουσια δέχονται ότι εν γνώση τους συμμετείχαν σε ένα μηχανισμό προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Η διαμαρτυρία τους είναι γιατί δεν πληρώνονται, ενώ κάνουν καλά τη δουλειά τους. Καταλάβατε; Όχι γιατί τους πήρε κάποιος να γίνουν μισθοφόροι της προπαγάνδας. Αλλά γιατί τους χρωστάει λεφτά!

από εγκεφαλικό 26/05/2016 2:34 μμ.


Νομίζω οτι γίνεται ένα εσκεμμένο μπλέξιμο. Για τους δημοσιογράφους των καναλιών και των εφημερίδων θα συμφωνήσω οτι συνειδητά υπηρετούν το καθεστώς της παραπληροφόρησης και της καθεστωτικής προπαγάνδας. Και προς αυτούς η λέξη "αληλεγγύη" είτε τους χρωστάει το κανάλι 1 μισθό είτε 245, είναι πολτικό φάουλ. Όπως ήταν πολιτικό φάουλ να εκφράζεται αλληλεγγύη προς τους δημοσιογράφους της κρατικής ερτ που το παίζανε διωκόμενοι. Όταν ξερνάγανε την κρατική προπαγάνδα ήταν μια χαρά, όταν τους απολύσανε ανακάλυψαν ξαφνικά τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Κι όταν τους ξαναπροσέλαβε ο Τσίπρας πάλι όλα μέλι-γάλα.

Για τους τεχνικούς όμως, όλα όσα διαβάζω οτι είναι τσιράκια του συτήματος κι οτι γι αυτό το λόγο δεν πρέπει να τους δείξουμε αλληλεγγύη είναι μπούρδες. Δηλαδή αυτοί που κρίνουν με βάση την επιχείρηση και το τι παράγει, αν πρέπει ή δεν πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη στους εργαζόμενους που αγωνίζονται για βασικά αιτήματα, μπορούν να μας κάνουν μια λίστα για το σε ποιούς πρέπει και σε ποιούς δεν πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη ?

Για παράδειγμα:

1. Καθηγητές και δάσκαλοι, με βάση την διδακτέα ύλη και τις οδηγίες του υπουργείου, προπαγανδίζουν και φυτεύουν στα κεφάλια των παιδιών την καθεστωτική αφήγηση της κυριαρχίας, για την γλώσσα, την ιστορία και γενικότερα για τις επιστήμες. Φυτεύουν στα κεφάλια των παιδιών τον εθνικισμό και την αντικειμενικοποίηση της εκμετάλευσης ανθρώπου απο άνθρωπο. ΑΝ απεργήσουν τους συμπαραστεκόμαστε ή όχι ? Εγώ λέω ναι.

2. Σε αρκετά εργοστάσια πανελλαδικά παράγονται εξαρτήματα για οπλικά συστήματα. Οπλικά συστήματα που σκορπάνε τον θάνατο σε πολέμους ανα την γή. Αν απεργήσουν οι εργάτες σ' αυτά τα εργοστάσια, τους συμπαραστεκόμαστε ή όχι ? Εγώ λέω ναι.

3. Η coca-cola είναι ένα άχρηστο προϊόν που προκαλεί ένα σωρό προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, εκτός απο εθισμό σε μακροχρόνια κατανάλωση. Η εταιρεία είναι μια πολυεθνική που χρηματοδοτεί πολέμους, πραξικοπήματα, που εκμεταλεύεται την παιδική εργασία και μολύνει το περιβάλλον. Αν απεργήσουν οι εργάτες στα εργοστάσια της coca-cola τους συμπαραστεκόμαστε ή όχι ? Εγώ λέω ναι.

4. Οι τράπζες είναι ο βασικός μοχλός του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Πίνουν το αίμα της κοινωνίας, ρουφάνε τον παραγώμενο κοινωνικό πλούτο, βρίσκονται πίσω απο κάθε συστημική/καθεστωτική πολιτική. Αν απεργήσουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι τους δείχνουμε αλληλεγγύη ή όχι ? Εγώ λέω ναι.

Επομένως για το mega, σε ότι αφορά τους δημοσιογράφους, τους κατατάσω στην ίδια μοίρα με τους μπάτσους, τους καραβανάδες και τους δικαστικούς. Είναι στην 1η γραμμή του στρατού της κυριαρχίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, είναι μισθοφόροι της κυριαρχίας, είτε παίρνουν 700 είτε 15.000 μηνιαίο μισθό. Οι τεχνικοί όμως καθώς και άλλων κατηγοριών εργαζόμενοι (ηχολήπτες, τεχνικοί μοντάζ, ηλεκτρολόγοι, καμεραμέν, καθαρίστριες, γραμματείς κλπ), απο πού κι ως πού είναι τσιράκια του Μπόμπολα και του Ψυχάρη ? Μ' αυτή την αντιδιαλεκτική μέθοδο, κι εγώ τσιράκι του αφεντικού μου είμαι, μιας και δουλεύω σε επιχείρηση οπου ο ιδιοκτήτης της είναι ένα λαμόγιο του συστήματος !

Ας σοβαρευτούμε, για να μην λέμε ότι να 'ναι...

από proletired322 26/05/2016 6:08 μμ.


Από την μία υπάρχει το κυρίαρχο καθεστώς που νομιμοποιεί τον εργοδότη "να αγοράζει" εργασία χωρίς να την πληρώνει, τον ίδιο τον εργοδότη φεουδάρχη της τοπικής γης απ'τη Θράκη και την Καστοριά έως την Χαλκιδική και την Κρήτη, και το κυρίαρχο σινάφι της δημοσιογραφίας ΣΚΑΙ-ΕΣIΕΑ-UsStDept να συντελεί στην σιωπή του αδικήματος. Το βρίσκω αδιανόητο το να κατηγορείς έναν ηχολήπτη ότι συντελεί στην παραπληροφόρηση και να τον απαξιώνεις, και άκρως υποκριτικό να το κάνεις σε αλληλεγγύη (τάχα μου) στον εργαζόμενο του Κόκκινου ή του 902 ή του TVXS αλλά όχι στο Μέγκα ή και στο ΣΚΑΙ ακόμα. Whose side are you on boys, whose side are you on? (Κεντάκι ορυχεία, απεργίες, στρατός μαζικές εκτελέσεις εργατών, τραγουδάει η κόρη του νεκρού ανθρακωρύχου - το τραγούδι μετά από δεκαετίες γίνεται χίτ, το τραγουδάνε πολλοί και βγάζουν φράγκα - η ιστορία χάθηκε πίσω από αυτό το τραγούδι - εκτός κι αν την λες ξανά και ξανά για γενιές και γενιές - ούτε στο Σικάγο ούτε πουθενά!)

από proletired322 26/05/2016 8:31 μμ.


την παπαδιά και τον καντηλανάφτη, μισθοφόροι της κυριαρχίας και της πλύσης εγκεφάλου του ολοκληρωτικού συστήματος και του διεθνούς κεφαλαίου. Δεν ξέρω αν θα τους έβαζα πρίν ή μετά το 1 (μαζί με τους μπάτσους τους συγκαταλέγω κι έχω αρκετούς φίλους συντρόφους τέτοιους που αποδέχονται στο έπακρο την κατηγορία αυτή) αλλά η καθαρίστρια του σχολείου δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο επίπεδο. Ρε τι ακούμε εδώ μέσα!

από @ 26/05/2016 10:39 μμ.


Μάλλον αυτοί που γράφουν εδώ λόγια συμπόνιας για τους εργαζόμενους του Mega δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα εργασιακά, γιατί αλλιώς κάτι θα είχε πάρει το αυτί τους για το τι συζητούσαν δημοσίως σε συνελεύσεις τόσα χρόνια. Μεγαλύτερη μνησικακία από ό,τι αυτή που έχουν βγάλει οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ δε θα βρει κάποιος στην Ελλάδα. Μιλάμε για κωλοπαιδισμό στο φουλ. Και έχουν κάνει άπειρες προσπάθειες για να καταστρέψουν δουλειές άλλων ανθρώπων. Συνειδητά, όχι κατά λάθος.

Το χειρότερο είναι κάτι αληταράδες όπως ο Κανελλόπουλος της Εφημερίδας των Συντακτών, που παριστάνουν τους αριστερούς ιδεολόγους και κάτω από το τραπέζι γίνεται πάρτυ με πληρωμένα ρεπορτάζ. Ακριβώς τα ίδια με το Mega, αλλά με αριστερό φερετζέ.

από δεν είναι δικοί μας. 27/05/2016 8:47 πμ.


ούτε η Λιάνα θέλει να κλείσει το Μέγκα και η γραμμή περί "καλών τεχνικών-κακών δημοσιογράφων" προέρχεται κατευθείαν από τη Σαρρή 3, για όποιον ακούει έστω και λίγο Κόκκινο...Για να μη μας περνάτε για χάπατα δλδ.

από @ 27/05/2016 2:57 μμ.


Ο Κανελλόπουλος κάνει πληρωμένες δημοσιεύσεις με τον ίδιο τρόπο που η Τρέμη διαβάζει πληρωμένες ειδήσεις.

από εγκεφαλικό 27/05/2016 9:29 μμ.


Δεν υπάρχουν "καλοί" και "κακοί" στην ταξική και πολιτική μας ανάλυση. Όποιος επικαλείται τέτοιους όρους είναι θρησκόληπτος. Μόνο οι θρησκείες μιλάνε για "καλό" και "κακό". Υπάρχουν συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα, κοινά συμφέροντα κα τίποτε άλλο. Όλοι αυτοί που κατέβηκαν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στο δρόμο την περίοδο 10-12, στην συντριπτική τους πλειοψηφία πιο πριν ήταν βολεμένοι και ατομικιστές. Τον κώλο τους κοιτάγανε. Οι υλικές συνθήκες όμως άλλαξαν κι αυτό είχε επίπτωση και στην συνειδητοποίηση της πραγματικότητας που αντιλαμβάνονταν πλέον. Κι ο εργαζόμενος δεν κουβαλάει έτσι κι αλλιώς απο θέση την ταξική του συνειδητοποίηση, ούτε μπορούμε να απαιτούμε να έχει συνειδητοποιηθεί πολιτικά απο μόνος του. Είναι και δικιά μας υπόθεση η διάχυση τη αντιπληροφόρησης, να παρεμβαίνουμε με κάθε τρόπο για να του δείχνουμε ποιά είναι η σκληρή πραγματικότητα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, αποδομώντας τα αστικά παραμύθια που του φυτεύει η κυριαρχία 24 ώρες το 24ωρο.

Δεν βρισόμαστε σε προεπαναστατική περίοδο, ούτε οι αντικειμενικές ούτ οι υποκειμενικ΄ς συνθήκς υπάρχουν, οπότε μην ζητάμε απο τον καθένα να στοιχηθεί στην μία ή στην άλλη πλευρά, σαν να βρισκόμαστε πριν την έναρξη εμφυλίου.

Δηλαδή για εξηγείστε μου λίγο, εσείς που τσουβαλιάζετε πακέτο τον ηχολήπτη με την Τρέμη, την γραμματέα με τον Χατζηνικολάου, τον οπερατέρ με τον Τράγκα. Οι εργάτες της Χαλυβουργίας στο Βόλο που ήταν απεργοσπάστες όταν γινόταν η μεγάλη απεργία στον Ασπρόπυργο των συναδέλφων τους, είναι για τουφέκισμα, είναι στην ίδια μοίρα με τους διευθυντάδες ? Δεν είμαι εργατιστής, αλλα προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων. Όταν ένα συλλογικό μόρφωμα,δεν έχει ούτε ταξική ούτε πολιτική συνείδηση και σε πολλές περιπτώσεις έχει ψευδή ταξική και πολιτική συνείδηση, εμείς πώς του συμπεριφερόμαστε ? Τους αντιμετωπίζουμε ως εχθρούς ? Για τους δημοσιογράφους  δεν θα διαφωνήσω. Απο θέση είναι στην υπηρεσία της κυριαρχίας, είτε το έχουν συνειδητοποιήσει είτε όχι. Όπως κι οι μπάτσοι, όπως κι οι δικαστικοί. και ναί, τους ξέχασα "proletired322" κι οι παπάδες στην ίδια πλευρά βρίσκονται.

Αν είναι να ξεκινήσουμε καταδικάζοντας εκ των πρωτέρων τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, επειδή δεν έχουν αναπτύξει ταξική και πολιτική συνείδηση, τότε να πιάσουμε ένα-ένα τα σχολεία και να αρχίσουμε την σφαγή του ηρώδη. Γιατί το 99% των μαθητών δουλάκια και υπηρέτες της κυρίαρχης ιεολογίας θα γίνουν. Η διαλεκτική έχει πιάσει πάτο με τέτοιες τοποθετήσεις...

από @@@ 01/06/2016 12:14 πμ.


Μιας και μερικοί ιδεολόγιοι είστε τόσο ιδεολόγοι, αλληλεγγύη και στην πυρσός σεκιούριτι λοιπόν, παρέα με το μεγκα. Αυτό εννοείτε, έτσι δεν είναι;

από εδώ για παράδειγμα; 01/06/2016 7:08 μμ.


Το μονταρισμένο βίντεο με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου δεν το έφτιαξε μόνη της η Τρέμη, ούτε παρέα με τον Πρετεντέρη. Το έφτιαξαν οι τεχνικοί του MEGA, χωρίς να μπουν στον κόπο ούτε μια ανώνυμη δημοσίευση να κάνουν και να πουν "ξέρετε κάτι ρε παιδιά, μας πίεσαν και το φτιάξαμε, αλλά να ξέρετε ότι δε συμφωνούμε". Δε μπήκαν στον κόπο να κάνουν ένα post στο Indymedia εκείνες τις μέρες και να καταγγείλουν την εργοδοσία που τους ζήτησε τέτοια αθλιότητα. Οπότε ναι, είναι το ίδιο με την Τρέμη, μοιράζονται την ίδια ανηθικότητα και χυδαιότητα.

από περί καλού και κακού 01/06/2016 9:46 μμ.


Δεν υπάρχουν "καλοί" και "κακοί" στην ταξική και πολιτική μας ανάλυση. Όποιος επικαλείται τέτοιους όρους είναι θρησκόληπτος. Μόνο οι θρησκείες μιλάνε για "καλό" και "κακό". Υπάρχουν συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα, κοινά συμφέροντα κα τίποτε άλλο.

Υπάρχει καλό και κακό μέσα στην ίδια τάξη. Δηλαδή για παράδειγμα υπάρχουν εργάτες που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή και στελέχη ιδιωτικών εταιρειών που προτιμούν τις κινηματικές διαδικασίες....

???

από εξεγερμένο μεγαλοστέλεχος 01/06/2016 11:26 μμ.


στελέχη ιδιωτικών εταιρειών που προτιμούν τις κινηματικές διαδικασίες....

Τι μου λές ? Ωστε υπάρχουν και managers εταιρειών που είναι "κινηματικοί" ?

Τι θα διαβάσουμε ακόμα.... Φαλακροί θα μείνουμε !

από proletired322 02/06/2016 3:01 πμ.


Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι παντού καταλάβουν τους χώρους εργασίας τους και τους αυτοδιαχειριστούν και μιλήσουν για την αδικία να δουλεύεις χωρίς αμοιβή, σας χαλάει μερικούς αν είναι απολίτικοι, κεντρώοι, κεντροδεξιοί, προοδευτικούληδες, και αριστερές; Εμένα δεν με χαλάει, αντίθετα με χαλάει έσω κι αν δεξιοί εργαζόμενοι πάνε σπίτια τους απλήρωτοι μετά από μήνες δουλείας και δεν μιλήσουν. Η επανάσταση γεννάει επαναστάτες κι όχι η επαναστάτες επανάσταση ... τα είχε πει αυτά ο Λαντάουερ πριν έναν αιώνα και σκοτώθηκε ο ίδιος μέσα σε μια εξέγερση και μια κομμούνα. Απ'την κατάληψη του Μέγκα κάτι μπορεί να βγει. Από την ΕΡΤ χλωμό το έβλεπα, υπήρχαν πολλοί κομματικοί συνδικαλιστές και φίμωσαν τις φωνές των εργαζομένων. Στο ΣΚΑΙ θα είναι ακόμα υγειέστερη η κατάληψη, δεν υπάρχει ίχνος εργατοπατέρα να καθοδηγήσει μια κατάσταση. Όταν θα αρχίσουν να πετάνε τα κουφάρια των ρουφιανοδημοσιογράφων απ'την ταράτσα στην παραλιακή δεν θα φορτωθεί καμιά ιδεολογία την πολιτική ευθύνη.

από ενδιαφερόμενος 02/06/2016 1:04 μμ.


Τι μου λές ? Ωστε υπάρχουν και managers εταιρειών που είναι "κινηματικοί" ?

Τι θα διαβάσουμε ακόμα.... Φαλακροί θα μείνουμε !

Είμαι σε τέτοια θέση, συμμετέχω κάθε βδομάδα σε κινηματικές δράσεις, μήπως έπρεπε πρώτα να περάσω από κάποια επιτροπή για να πάρω κάποια γνωμάτευση; Όπως δίνουν απαλλαγές από το στρατό ας πούμε; Ενημέρωσε με, μη λερώνω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες κατά λάθος και μπει και στο δικό τους φάκελο ότι κάνουν παρέα με μη πιστοποιημένο άτομο.

από ένας 02/06/2016 1:29 μμ.


Στο ΣΚΑΙ θα είναι ακόμα υγειέστερη η κατάληψη, δεν υπάρχει ίχνος εργατοπατέρα να καθοδηγήσει μια κατάσταση. Όταν θα αρχίσουν να πετάνε τα κουφάρια των ρουφιανοδημοσιογράφων απ'την ταράτσα στην παραλιακή δεν θα φορτωθεί καμιά ιδεολογία την πολιτική ευθύνη.

Σαν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κανάλι πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν απολίτικοι εδώ μέσα, η πλειοψηφία είναι νεοφιλελεύθεροι μέχρι το μεδούλι.

από εξεγερμένο μεγαλοστέλεχος 03/06/2016 4:18 μμ.


Προς "ενδιαφερόμενος" :

Είμαι σε τέτοια θέση, συμμετέχω κάθε βδομάδα σε κινηματικές δράσεις, μήπως έπρεπε πρώτα να περάσω από κάποια επιτροπή για να πάρω κάποια γνωμάτευση; Όπως δίνουν απαλλαγές από το στρατό ας πούμε; Ενημέρωσε με, μη λερώνω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες κατά λάθος και μπει και στο δικό τους φάκελο ότι κάνουν παρέα με μη πιστοποιημένο άτομο.

Το να είσαι στέλεχος εταιρείας, δηλαδή να ΑΣΚΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ μέσα στον εργασιακό χώρο που βρίσκεσαι, να ΜΗΝ ανήκεις δηλαδή στην βάση της ετιαρικής πυραμίδας εξουσίας, να ασκείς δηλαδή εξουσία πάνω σε άλλους εργαζόμενους, είτε σολάροντας τον ναρκισισμό σου είτε απλά μεταφέροντας έμπρακτα τις εντολές της εταιρείας και ταυτόχρονα στον ελεύθερό σου χρόνο να είσαι "κινηματικός" και να πετάς κουκουλωμένος κανα μπουκάλι σε μπάχαλα ή να συμμετέχεις σε πορείες και πολιτικές διαδικασίες, ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ. Δεν χρειάζεσαι πιστοποιητικό "κινηματικότητας" απο κανέναν, χαρτί απο ψυχίατρο χρειάζεσαι. Έτσι που το πάς μεγάλε, θα κάνεις πράξη το ανέκδοτο που ξεστόμισε ένας χουλιγκάνος antifa σε μια πολιτική συζήτηση, οτι δηλαδή υπάρχει αναρχικός τραπεζίτης. Το έχετε τερματίσει εσείς τα μεσοστρώματα. Το πρωί διευθυντής το βράδυ αναρχικός. Όπως λέγαμε παλιά, το πρωί χασάπης το βράδυ τεκνός... Εκτός και είσαι"εξεγερμένη ατομικότητα" απο τα Β.Π. που τα συμβιβάζεις έτσι στο κεφάλι σου. Οπότε πάσο...

 

Προς "ένας" :

Σαν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κανάλι πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν απολίτικοι εδώ μέσα, η πλειοψηφία είναι νεοφιλελεύθεροι μέχρι το μεδούλι.

Ωστε έκεί που δουλεύεις, οι εργαζόμενοι των 700, 800 και 1000 ευρώ/μήνα είναι νεοφιλελεύθεροι ? Μωρε τι μας λές ? Κι εσύ είσαι ο επαναστάτης ? Αναρχικός, κομμουνιστής, αναρχοκομμουνιστής ή δεν ξέρω τι άλλο ? Κι οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου είναι πιστοί του νεοφιλελευθερισμού ? Κάτι σαν τους τραπεζίτες δηλαδή, σαν τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τα μεγάλα και μικρά αφεντικά ? Κι εσύ για να δείχνεις τέτοια περιφρόνηση για τους συναδέλφους σου, να εξομοιώνεις δηλαδή εργαζόμενους που έχουν ψευδή ταξική και πολιτική συνείδηση με τους καπιταλιστές και τα αφεντικά, πάει να πεί οτι γεννήθηκες επαναστάτης. Γιατί αλλιώς πώς καταδικάζεις κάποιον εργαζόμενο που έχει ψευδή πολιτική συνείδηση, οτι θα μείνει για πάντα εκεί, μ' αυτά τα μυαλά ? Άρα εσύ δεν είχες ποτέ σου ψευδή ταξική και πολιτική συνείδηση, και ήσουν ΠΑΝΤΑ, εκ γεννετής δηλαδή ταξικά και πολιτικά συνειδητοποιημένος. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της μπαρούφας που ξεστόμισες ? Πιθανόν στην δουλειά να κάνεις τουμπεκί ψιλοκομμένο και να μην μιλάς για εργασιακά και πολιτικά θέματα με κανέναν απο τους συναδέλφους σου. Πιθανά μέσα στους συναδέλφους σου να υπάρχουν κι άλλοι σαν εσένα που δεν τολμάνε να μιλήσουν, να εκτεθούν. Και να έχουν κι αυτοί την ίδια εικόνα για σένα, οτι δηλαδή είσαι νεοφιλελέ ! Καλύτερα να πάρεις εσύ καμμιά πρωτοβουλία, αντί να χλευάζεις, να κατηγοριοποιείς και να καταδικάζεις εκ προοιμίου τους συναδέλφους σου. Έχουν σκατά στο κεφάλι τους ? ΟΚ, δικό σου επαναστατικό καθήκον είναι να τους δώσεις τα ερεθίσματα να αμφισβητήσουν την ψευδή ταξική και πολιτική συνείδηση που τους έχει χτίσει η κυριαρχία. Αυτό είναι το δικό σου καθήκον. Ζούμε ανάμεσά τους, πάρτο χαμπάρι. Μην μαζεύεστε όλοι στα εξάρχεια για να παραμυθιάζεστε οτι αυτοί ζούν ανάμεσά μας. Θέλει πολύ δουλειά για να γίνει η ανατροπή. Ούτε οι αντικειμενικές, ούτε οι υποκειμενικές συνθήκες υπάρχουν. Εξεγέρσεις θα γίνονται πάντα, είναι η καλύτερη βαλβίδα εκτόνωσης. Επαναστάσεις γίνονται σπάνια στην ιστορία... Μέχρι τότε πρέπει να πείσουμε αυτούς του "νεοφιλελέ" εργαζόμενους που τρώνε αμάσητη όλη την προπαγάνδα του καθεστώτος, οτι η επαναστατική ανατροπή είναι προς το συμφέρον τους, κι οτι ο καπιταλισμός είναι απλά μια κρεατομηχανή ζωών. Μπορεί σήμερα να την γλυτώνουν κάποιοι, αλλα αύριο θα χτυπήσει και γι αυτούς η καμπάνα.

 

από ενδιαφερόμενος 03/06/2016 10:20 μμ.


Που υπάρχει δημοσιευμένη λίστα με επαγγέλματα που επιτρέπεται να κάνει ένας αναρχικός, ώστε να είναι συνεπής και να μην του ζητήσεις χαρτί κινηματικότητας ή βεβαίωση από γιατρό;

1

από @1 03/06/2016 11:46 μμ.


ε, καλα αλλο να δουλευεις εργατης η υπαλληλος σε εταιρεια (που καρπωνεται την υπεραξια σου) και αλλο να εισαι σε hr και να επιλεγεις πως θα διαχειριστεις/διαχειριστει η εταιρεια την ληστευση της υπεραξιας

 

από Νίκος Παπαγεωργίου 04/06/2016 10:17 πμ.


ούτε θα χαρώ όμως.Ο σκοπός είναι οι αφορισμοί,η χαιρεκακία,η στοχοποίηση ως το" πρόσωπο του τέρατος" μεγαλοδημοσιογράφων,η καταστροφή ή η αλλαγή της διαδικασίας της πληροφόρησης μέσα από ανεξάρτητες-αντι-ιεραρχικές-αντικαπιταλιστικές δομές;Eσείς νομίζετε όπως σε όλες τις δουλειές ότι οι άνθρωποι αυτοί,θέλουν να εργάζονται υπο αυτές τις συνθήκες;Kι εγώ θυμάμαι πως μας παρουσίαζε το MEGA μια φορά,για χρήση χασίς(!!) ή η κυρία Μαλβίνα Κάραλη της τότε ελευθεροτυπίας.Αντί να κριτικάρει το κράτος,την εξουσία πως χρησιμοποιεί το ναρκωεμπόριο χλεύαζε χρήστες. Χαλάλι το λιγότερο,το θέμα είναι τα εγκλήματα που έχουν κάνει τα ΜΜΕ σε πολύ σοβαρότερα θέματα.Αδίστακτοι που δεν καταλαβαίνουν το αντιπληροφόρηση.Όπως το αντι-σκουριακό,αντι-ηλιακό, αντιτετανικός ορός.Τι να πρωτοθυμηθώ από την παραποίηση της δολοφονίας Γρηγορόπουλου,την δολοφονία Καντάρη,τα χρυσαυγίτικα πογκρόμ με την προπαγάνδα τους κτλ κτλ.

Στα τσακίδια.Δεν θα το παίξω "ανώτερος άνθρωπος συναισθηματικά".Έτσι νιώθω

*2

από Νίκος Παπαγεωργίου 04/06/2016 11 πμ.


Και για την ιστορία ήμουν 16 χρονών, δεν είχα τίποτα στην κατοχή μου,μαζί ήταν ένα άτομο που είναι σε επίσημη καταγγελία στον ΚΕΘΕΑ για εμπορία και διακίνηση  κτλ.Τα φορτωθήκαμε όλοι μας,ένας ρουφιάνευε που είναι γόνος επιχειρηματία με άκρες στους μπάτσους.Οι μπάτσοι του τμήματος Ακροπόλεως δίνανε δικές τους καταθέσεις να υπογράψουμε(!!).Δεν κατέθεσα ποτέ,όπως και μέχρι σήμερα σε τέτοια αρχή κι ούτε πρόκειται.Γινότανε διακίνηση ναρκωτικών μέσα στα κρατητήρια,κοπέλες από trafficking κτλ.Άλλωστε το τμήμα Ακροπόλεως είχε κλείσει,ήταν για κλείσιμο ως από τα πιο διεφθαρμένα.Δεν στενοχωριέμαι και καθόλου αυτονοήτως για τις μολότοφ που έχει φάει κατα καιρούς.Και το MEGA βρήκε θέμα γιατί είμασταν στην Ακρόπολη.Τι "κλωτσιές" θέλουν αυτά τα αδίστακτα ανθρωπάκια

ΚΑΙ ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ,ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ.ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΣΚΟΙ της δεκάρας.Ορισμένα "παιδιά" του ΚΕΘΕΑ,κωλόμπατσοι και άλλοι γκαιμπελίσκοι.Γιατί την καταγγελία στο ΚΕΘΕΑ για ορισμένα άτομα την έχω κάνει εγώ

από @ναρχομετρος 04/06/2016 5:54 μμ.


Για τον ενδιαφερόμενο.

ναι υπάρχει λίστα επαγγελματων που ΔΕΝ μπορει να κάνει ένας αναρχικος, ειδάλλως ειναι μουφα αναρχικος και χρήζει αποβολης απο οποιαδηποτε αναρχικη συλλογικοτητα και ψυχαναλυσης

Μπατσος

επαγγελματιας στρατιωτης ή καραβανας (στρατος, αεροπορια, ναυτικο, λιμενικο, ειδικες δυναμεις)

ρουφιανος (με ή χωρις μηνιαιο οικονομικο ανταλλαγμα)

Δικαστικος (εισαγγελεας, ανακριτης κλπ)

δικαστικος επιμελητης και δικαστικος κλητήρας

παπάς

καντηλαναφτης

ψαλτης

Σεκιουριτας

δημοσιογραφος σε καθεστωτικο μεσο

εμπορος οπλων (νομιμος η παρανομος)

κλειδαρας (εμπίπτει στο ρουφιανος, μιας και παίρνεις αδεια και δίνεις συνεχεια λογαριασμο στην ασφαλεια)

Μπραβος σε νυχτομαγαζα

Διακινητης ναρκωτικων (και φούνας, όχι μονο χημειας)

Σοφερατζα (υπαλληλος μαφιας) σε εκδιδομενα ατομα

μεσιτης ακινητων

προισταμενος τμηματος εταιριας με υφισταμενους υπαλληλους στην δικαιοδοσια του

μαγαζάτορας που απασχολει προσωπικό (μαυρα ή νόμιμα) και εκμεταλευεται την υπεραξια της δουλειας των εργαζομενων

εισοδηματιας απο εκμεταλευση ακινητων

εισοδηματιας απο μερισματα μετοχων σε ανωνυμες εταιριες

broker χρηματιστηριακης εταιρίας, ναυτιλιακης εταιριας κλπ

διευθυντης / τμηματαρχης σε υπηρεσια του δημοσιου

αποσπασμενος δημοσιος υπαλληλος στην υπηρεια βουλευτη

 

Υπαρχουν κι αλλα επαγγελματα, αλλα με αυτά τα λιγα που σου βαλα ελπιζω να καταλαβεις το γιατι.

 


Στον ιδιωτικό τομέα έγραψε ότι δουλεύει ο άνθρωπος, εσύ λες για τμηματάρχες του δημοσίου και μαφιόζους...

από @ναρχομετρος 04/06/2016 8:12 μμ.


Μάθε να τα διαβάζεις ΟΛΑ. Στη λίστα υπάρχει κι ο "νόμιμος" ιδωτικός τομέας

προισταμενος τμηματος εταιριας με υφισταμενους υπαλληλους στην δικαιοδοσια του

μαγαζάτορας που απασχολει προσωπικό (μαυρα ή νόμιμα) και εκμεταλευεται την υπεραξια της δουλειας των εργαζομενων

δημοσιογραφος σε καθεστωτικο μεσο

Σεκιουριτας

κλειδαρας (εμπίπτει στο ρουφιανος, μιας και παίρνεις αδεια και δίνεις συνεχεια λογαριασμο στην ασφαλεια)

broker χρηματιστηριακης εταιρίας, ναυτιλιακης εταιριας κλπ

Άλλαξε γυαλιά, έχεις πρόβλημα στα μάτια...

 

 

από @ 04/06/2016 8:25 μμ.


επιλεκτική όραση?
Μεταξύ άλλων..."προισταμενος τμηματος εταιριας με υφισταμενους υπαλληλους στην δικαιοδοσια του"


Οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει προαγωγή σε μια εταιρεία, αριστερός, δεξιός, αναρχικός...

από @@@@ 05/06/2016 1:45 πμ.


τι ωραια να εισαι αναρχικος και προισταμενος. να εχεις απο κατω σου 10-15 εργαζομενους, να σε καλει ο διευθυντης στο γραφειο του και να σου λεει "πιες τους το αιμα" κι εσυ να τους βάζεις στην πρεσα να τους λιωνεις καθημερινα στη δουλεια για το καλο της εταιρειας. και το απογευμα που σχολας να πηγαινεις στο αναρχικο σου στεκι να μιλας για επανασταση και αναρχια. και μετα παραξενευσστε που ο άλλος σας λεει να πατε σε ψυχιατρο να σας κοιταξει. τελικα οντως το εχετε καψει

από @ 05/06/2016 12:36 μμ.


Υπάρχουν και εταιρείες που έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, γι'αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο σημερινό κλίμα. Αντίθετα, όσες είχαν άσχημη συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους έκλεισαν, ή ετοιμάζονται να κλείσουν (όπως το Mega).

από @ναρχικός προϊστάμενος 05/06/2016 2:49 μμ.


Υπάρχουν και εταιρείες που έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, γι'αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο σημερινό κλίμα. Αντίθετα, όσες είχαν άσχημη συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους έκλεισαν, ή ετοιμάζονται να κλείσουν (όπως το Mega).

Ναι υπάρχουν εταιρείες στολισμένες με λουλουδάκια, που οι εργαζόμενοι κερδίζουν κάθονται χαλαροί και δουλεύουν χωρίς άγχος, το πολύ ένα 8ωρο την μέρα, που όσο λιγότερο δουλεύεις τόσο περισσότερα εισπράττεις. Κι εκεί οι "αναρχικοί" προϊστάμενοι μοιράζουν για λογαριασμό της εταιρείας και του διευθυντή τους, στους υφιστάμενούς τους, μπουκέτα με τριαντάφυλλα το πρωί, σαντουϊτσάκια το μεσημέρι και καφεδάκι λίγο πριν το σχόλασμα. Αυτό το παραμυθάκι είναι καλύτερο απο το δικό σου... Δεν κλείνουν οι ετιαρείες που "έχουν άσχημη συμπεριφορά στους εργαζόμενούς τους", ίσα-ίσα που αυτές επιβιώνουν στον ανταγωνισμό. Σταμάτα να τρολάρεις και να γράφεις χαζαμάρες κι άνοιξε κανα βιβλίο.

Οι εταιρείες που ειπβιώνουν στον ανταγωνιοσμό σήμερα δεν είναι αυτές που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες στους εργαζόμενους, αλλα αυτές που μεγιστοποιούν το περιθώριο κέρδους τους στίβοντας τους εργαζόμενους. Και τα κανάλια δεν είναι παράδειγμα εταιρειών του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού. ΟΛΑ τα κανάλια και ΟΛΕΣ οι εφημερίδες είναι χρεωκοπημένα/ες, με δις χρέη στις τράπεζες. Το οτι εξακολουθούν να υπάρχουν, να λειτουργούν και να μας βομβαρδίζουν καθημερινά με την καθεστωτική προπαγάνδα έχει να κάνει με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ του διεθνοποιημένου κεφαλαίου και όχι με το αν είναι (που δεν είναι) κερδοφόρες εταιρείες. Ακόμα και την εποχή της εικονικής ευμάρειας, την εποχή έκρηξης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των δανείων στην ελλάδα (δεκαετίες 90 και 00), τα κανάλια και οι εφημερίδες παρουσίαζαν εικονικά κέρδη γιατί λειτουργούσαν ως πλυντήρια για το μαύρο χρήμα των κύριων μετόχων τους. Όταν μετά το 2010 τα κεφάλαια (εκατοντάδες δις) των ισχυρών έφυγαν μαζικά εκτός ελλαδικής επικράτειας, δεν χρειάζονταν άλλοι εικονικοί "κερδοφόροι" ισολογισμοί.

 

από ψυχραιμία 05/06/2016 3:51 μμ.


Υπάρχουν επιχειρήσεις και εταιρείες που δεν έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Μειοψηφία, αλλά υπάρχουν. Το να βρίζεις τον άλλο επειδή λέει κάτι που δε δέχεσαι/αγνοείς, δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση και έκφραση.

από υποκρισία 05/06/2016 10:13 μμ.


Εσύ "ψυχραιμία" που ισχυρίζεσαι οτι υπάρχουν "καλές' για τους εργαζόμενους επιχειρήσεις, για δώσε 2-3 παραδείγματα. Μιλάς αόριστα και προσπαθείς να χτίσεις άποχη πάνω στο τίποτα. Δώσε λοιπόν παραδείγματα για να καταλάβουμε σε τι αναφέρεσαι.

από X-Worker 05/06/2016 11:36 μμ.


Σχετικά υπάρχει, λειτουργεί, και ισχύει το αντίστροφο της λογικής για τους "καλούς" εργοδότες και τους κακούς που κλείνουν. Στον νεοφιλελευθερισμό οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που περνούν στα εργασιακά με πρόφαση την ανταγωνιστικότητα είναι ώστε να προάγονται οι "κακοί" εργοδότες και να μην μπορούν να ανταγωνιστούν οι "καλοί". Έχει γίνει σχεδόν πιάτσα ήδη σε 2 χρόνια, για να επιβιώσεις σαν εργοδότης να μην πληρώνεις ή τουλάχιστον όχι στην ώρα σου. Είναι ένας τρόπος δανεισμού των επιχειρήσεων από τους εργαζομένους, σαν κεφάλαιο κίνησης ένα πράγμα. Κι όταν και πάλι αντιμετωπίσεις σαν εργοδότης δυσκολίες κι έχεις κι ένα σωρό χρωστούμενα σαν μισθούς, κρατήσεις, ΦΠΑ, τραβάς κι ένα λουκέτο και πας πιο κάτω ανοίγεις νέα ΑΕ και με νέους προσωπάρχες προσλαμβάνεις και τους πιο υπάκουους και υποτακτικούς σκλάβους που άφησες πίσω στον δρόμο.

 

Λένε όμως κάποιοι, που μάλλον δεν έχουν δουλέψει αρκετά στη ζωή τους αλλά έχουν άποψη βασισμένη στην θεωρία του βιβλίου ότι δεν υπάρχει "καλός' εργοδότης, δώσε παραδείγματα ..., και κάτι τέτοια. Ακριβώς επειδή η μπουρδοθεωρία του Μάρξ δεν είναι θεωρία για την άψυχη ύλη αλλά για την κοινωνία, όπως ακριβώς υπάρχει συντηρητικός εργάτης, όπως υπάρχει φασίστας άνεργος, όπως η πλειοψηφία των εργατών (και εργαζομένων) δεν είχαν, δεν έχουν, και δεν θα έχουν ταξική συνείδηση, έτσι παρουσιάζονται και "μικροεργοδότες" που υπό κάποια ηθική επιλογή δεν δέχονται να αφήσουν έναν εργαζόμενο απλήρωτο για να συνεχίσουν την επιχείρηση και προτιμούν να την κλείσουν. Βέβαια αυτοί δεν γίνονται ποτέ μεγάλοι γιατί το ίδιο το σύστημα δεν τους το επιτρέπει. Δεν είναι θέμα προοδευτικότητας και αριστεροσύνης αλλά αυτή η ψευδής συνείδηση που προάγει το ίδιο το σύστημα ότι το ηθικό είναι και το νόμιμο και αντίστροφα. Την ίδια βλακεία που υιοθετούν πολλοί από τους πιο κάτω υιοθετούν και κάποιοι από πάνω τους. Το ότι αγοράζει την εργασία 800ε/μήνα και την πουλάει 1800ε/μήνα ανά κεφάλι και στα 10 κεφάλια βγάζει 10000/μήνα είναι ηθικό επειδή είναι νόμιμο. Μπορεί όμως οι συνθήκες της αγοράς να τον αναγκάζουν να πληρώνει 11000/μήνα για να συμμετέχει, ενώ ο "ανήθικος" όσο τους κρατάει να ελπίζουν απλήρωτοι βγάζει κι αλλα 7000/μήνα. Μετά την κάνει για "γιουροβίζιον - υποβρύχειο ψάρεμα στα φίτζι" και το σύστημα του κουνάει το χέρι, παλιόπαιδο Κουρή, μαζέψου, το παραξήλωσες.

Εδώ όμως μιλάμε για εργοδότες που το κανάλι το έχουν για να προστατεύουν τα άλλα τους συμφέρονται και να μπορούν να ελέγχουν άμεσα την πολιτική. Το Μέγα δεν είναι επιχείρηση είναι χόμπι, δεν κλείνει γιατί δεν βγαίνει, ποτέ δεν θα έβγαινε αλλιώς θα είχαν πολλοί κανάλια. Το κλείνει για να πουληθεί η προπαγάνδα ότι "η κακή κυβέρνηση" φιμώνει την ελεύθερη αδέσμευτη δημοσιογραφία. Δηλαδή λαϊκισμός Κασιδιάρικης έμπνευσης ... Θέλουν τα τυπάκια αυτά να ελέγχουν μεταξύ 8 σαλονιών απόλοιτα ΟΛΑ τα ΜΜΕ. Θέλουν την πραγματικότητα στα μάτια όλων να την ζωγραφίζουν αποκλειστικά οι ίδιοι. Να κάνουν την λεηλασία του δημόσιου χώρου (Σκουριές, Ιωνία οδός, Εγνατία, ΤΑΡ, ..... ) να παρουσιάζονται σαν ευεργετήματα στον τόπο, παρέχουν μεροκάματα αυτοί στον λαό. Και βέβαια και η τρισκατάρατη κυβέρνηση σε αυτούς πουλήθηκε για να ανέβει, ούτε ΕΡΤ στην ουσία υπάρχει, η Ντίτζια είναι στα χέρια 5 ανθρώπων, το νερό, το ρεύμα, τα πάντα περνούν στα χέρια τους με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Κροκοδείλια δάκρυα και πίεση στους καναλάρχες ποιοί; Αφού παρακαλάνε και ξερογλείφονται για 4' δημοσιότητας.

To ζουμί είναι ότι η πλειοψηφία των κεκτημένων της απεργιακής εξέγερσης του Σικάγου πριν 130 χρόνια, κοντά στην πρωτομαγιά, έχουν χαθεί γιατί η ανωριμότητα του εργατικού κινήματος παρουσιάστηκε πλήρως ανίκανοι να φρενάρει την μπουλντόζα αυτή. Οι αγώνες, το αίμα, οι ζωές που χάθηκαν για 100 χρόνια καταψηφίστηκαν σε 5 νύχτες ενώ έξω πνιγήκαμε στο δακρυγόνο. Οι λογικοί δρόμοι είναι δύο. Ή ξαναρχίζουμε και χτίζουμε εξαρχής ένα εργατικό κίνημα με μεγαλύτερη συνέπεια, σύνεση, και αγωνιστικότητα σε σχέση με το προηγούμενο, ή να βρούμε έναν άλλο δρόμο να μην χρειάζεται να αγωνιστούμε διεκδικητικά ενάντια σε αυτό το σύστημα αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να υποκύπτουμε και να διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή να μην ισχύει η συνθήκη εκβιασμού για την επιβίωση που ισχύει παγκοσμίως μέσα στον καπιταλισμό. Κι αυτό απαιτεί οργάνωση, συνέπεια, δέσμευση, δομή/ες ως προς την παροχή των αναγκαίων, και μηδενική ανοχή στην διαμεσολάβιση των όρων μας με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου (πολιτικούς, εργατοπατέρες, κομματάρχες, και τους Ζορρό των αδικημένων). Δηλαδή ή θα αγωνιστούμε μέσα στο σύστημα (καπιταλισμό) σαν τους πρόγονους μας για να φτάσουμε πίσω στα κεκτημένα του 1993 (ίσως μέχρι το 2043), ή θα επιλέξουμε έναν δρόμο εκτός καπιταλισμού. σαν αυτόν που εκδηλώθηκε το 1/1/1994 ώστε να βρεθούμε εκτός καπιταλισμού μέχρι το 2043. Αυτοί που ονειρεύονται λάβαρα και μπαρούτι αύριο ας μπούν στο φέϊσμπουκ μήπως και πείσουν κάποιους μικροαστούς ότι η επανάσταση είναι ο δρόμος, εμπρός της γης οι κολασμένοι. Επανάσταση θα κάνουμε εμείς που αγοράζουμε 5ε/κάρτα το δίμηνο για ένα νόκια που έκανε 28ευρώ το 2008 όχι αυτοί με τα Ι-τάμπλετ. Και αυτό θα μας πάρει καιρό, όχι επειδή το επιλέγουμε αλλά το σωστό αργεί να γίνει σωστά, η προχειρότητα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πάντα μα πάντα στο μηδέν.

Ναι να ανατρέψουμε το υπάρχον πολύμορφα, με περίσσια αγριότητα, αυτοθυσία, με την σύμπραξη όλων που είναι ταγμένοι στο επαναστατικό όνειρο, αλλά ρε φίλε είμαστε τρις και ο κούκου, τι να ανατρέψουμε, συνέχει κάτι σκουπίδια καίμε και μας βάζουν και φυλακή. ... Χωρίς την κοινωνία μόνο μπολσεβίκοι μιλάνε για επανάσταση κι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Να ξυπνήσουμε κάποτε και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα του σήμερα εδώ χωρίς υπνοβασία, και να ξαναδούμε τι κάνουμε με αυτά που ήδη έχουμε σαν εργαλεία στα χέρια μας. Να επιλέξουμε τα καλύτερα από αυτά και να αρχίσουμε να οικοδομούμε την επανάσταση κι όχι να την ζωγραφίζουμε μόνο.

από one 06/06/2016 2:26 πμ.


Ο αναρχικός δεν εκτελεί καμία εργασία,είναι αρνητής της.Τι θα πεί δηλαδή συγκεκριμένες λίστες,ο άλλος που παράγει υπεραξία και χτίζει ουρανοξύστες δεν είναι σύστημα;Ο δάσκαλος που παπαγαλίζει ότι λέει το υπουργείο δεν είναι σύστημα;Ο τεχνικός που φτιάχνει τα δίκτυα των εταιρειών ή η καθαρίστρια των γραφείων;Ο ταμίας και ο χαμογελαστός υπάλληλος που δέχεται ότι είναι υπό των άλλων και δουλεύει σαν ρομπότ για το μαγαζί;Ο δημόσιος που δουλεύει για το κράτος;Όλοι αυτοί είναι το ίδιο ένοχοι που γυρνάνε τα γρανάζια της σάπιας χώρας και το ξέρουν πολύ καλά αλλά συνεχίζουν γιατί παραμένουν πιστοί στο σύστημα και ας μην έχουν τίποτα,μέχρι και τζάμπα δουλεύουν(lydra,ηλεκτρονική).Ο πραγματικός αναρχικός δεν ξεπουλιέται,δεν είναι δούλος ή αφέντης κανενός.Δεν γίνεται να δουλεύεις για το σύστημα την μισή μέρα και να εξιλεώνεσαι επειδή έρχεσαι σε καμιά πορεία...

από δε νομίζω τάκη... 06/06/2016 2:28 πμ.


Ναι γιατί όταν γίνονταν οι αποκλεισμοί στα καταστήματα για την κυριακάτικη εργασία και τα γαμοκάναλα έφτιαχναν ρεπορτάζ υβριστικά για τον δικό μας κόσμο, οι τεχνικοί έβγαζαν ανακοινώσεις ότι δεν συμφωνούν στην κυριακάτικη εργασία αλλά αναγκάζονται να φτιάξουν το ρεπορτάζ... 

Σας τρέχει η αλληλεγγύη από τα μπατζάκια και την χαρίζετε μερικοί από δω μέσα... πάλι καλά που δεν έχετε λόγο στην πραγματικότητα

δηλαδή, αν κλείσει το mad αλληλεγγύη και στους εργαζομένους στο mad 

https://www.youtube.com/watch?v=pI-Jn6uVPXc

από καλος επιχειρηματιας 06/06/2016 10:42 πμ.


Ο ένας μιλάει για καλούς και κακούς επιχειρηματίες. και μιλάει για τους καλούς προσπαθώντας να τους κάνει αξιοσέβαστους επειδή τηρούν την αστική νομιμότητα κα δεν απασχολούν μαύρη εργασία. Σιγά μην κλάψουμε κιόλας γι αυτούς τους εργοδότες που κολλάνε ένσημα στους εργαζόμενους.Σιγά μην τους αγκαλιάσουμε κιόλας. ιγά μην τους αποκαλέσουμε και συντρόφους. Ούτε ο συριζα δεν λέει τέτοια.

Ο άλλος λέει οτι οι αναρχικοί είναι αρνητές εργασίες. Και πώς ζεί ένας αναρχικός ρε μεγάλε αν δεν δουλέψει ? Απο τα εισοδήματα του μπαμπά του ή κλέβοντας τράπεζες ? Στη γή ζείς ή σε άλλο πλανήτη ?

Ο τρίτος γράφει για το mega και τσουβαλιάζει όλους τους εργαζόμενους, δημοσιγράφους, τεχνικούς, καθαρίστριες, γραμματείς, όλα σε ένα, συνένοχοι όλοι για τα ελεεινά ρεπορτάζ του mega. Δηλαδή όσοι δουλύουν στα ναυπηγεία, τα ναυπηγεία που παράγουν πολεμικά πλοία, είναι όλοι συνένοχοι, διευθυντάδες, εργοδηγοί, εργάτες, όλοι μαζι υπαύθυνοι που φτιάχνουν όπλα για την καταστροφή και τον θάνατο.

Τι άλλο θα διαβάσουμε ?

από @ 06/06/2016 1:29 μμ.


Αν δε θέλουν να κατασκευάζουν πολεμικά πλοία, μπορούν να το κάνουν, δεν υπάρχει πουθενά υποχρεωτική εργασία σε ναυπηγείο πολεμικών πλοίων, εκτός ίσως από τη Β.Κορέα...

από one 06/06/2016 2:41 μμ.


Και το τίμημα καμιά φορά είναι βαρύ.Πάντα υπάρχουν αναρχικοί με τιμή και συνέπεια που δεν δουλεύουν και δεν δούλεψαν ποτέ για κανέναν κερατά.Άλλοι καταχρεώθηκαν,άλλοι έγιναν παραβατικοί,άλλοι φυτοζωούσαν,άλλοι πουλούσαν τις κασέτες τους στον δρόμο και στα πανεπιστήμια,όμως δεν βγάζανε υπεραξία για κανέναν κερατά και δεν ήταν δούλοι ποτέ.Για αυτό και ακόμα και οι εχθροί αναγνώριζαν ακεραιότητα και συνέπεια στους αναρχικούς αυτούς.Δεν μπορείς να δηλώνεις αναρχικός και να δουλεύεις για το σύστημα απ'το πρωί ως το βράδυ,ούτε να είσαι αναρχικός και να πας στρατό ή να μαζεύεις πτυχία

από τσουβαλιαστής αναρχικός 06/06/2016 4:11 μμ.


Αυτός που ναυπηγεί πολεμικά πλοία, κατά το παράδειγμά σου, σε περίπτωση που τον απολύσουν, έχει το σωματείο του, κατά προτίμηση με στρατολάτρες/στρατοφέροντες συναδέλφους του. Δεν κατάλαβα, εσύ για ποιό λόγο τους θεωρείς "δικούς σου". Και άλλο δουλεύω σε ναυπηγείο εργάτης και άλλο είμαι τεχνικός και περνάω στην κορβέτα τα καλώδια που οπλίζουν τις τορπίλες και τα πυροβόλα. Ορίστε ωραίο παράδειγμα. Και οι καθαρίστριες του μέγκα υπενοικιάζονται από τις εταιρείες καθαρισμού, δεν τις έχει προσλάβει το μεγκα, όλο και κάποιο άλλο κάτεργο θα βρεθεί να απορροφηθούν όταν το μέγκα κλείσει με το καλό.

Το'χετε χάσει/χέσει με τα εργατικά εδώ μέσα, αναμπουμπούλα σκέτη, οι ζωές μας εξακολουθούν να κλέβονται καθημερινά και εδώ οι συζητήσεις που αφορούν εργατικά και όχι ταινίες/συναυλίες/μαφίες είναι εντελώς meta πυροτεχνήματα.

Για την ιστορία, έναν μεγκίτη που κάπου κάπως γνώρισα ένα απόγευμα, ο τύπος έλεγε τα χειρότερα για το κανάλι και δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να το νεκροφιλήσει. Σίγουρα θα έμενε για λίγο άνεργος/ταμείο κλπ, αλλά οι τεχνικοί έχουν λεφτά. Με το bmw πάνε στη δουλειά και όχι με το λιωμένο kazeR. Ίσως κάποια στιγμή πέσω πάνω του και τον ψήσω να γράψει εδώ να σας εξηγήσει, να μην είμαι τουλάχιστον ο μόνος που βαράει το κεφάλι του με αυτά που διαβάζει.

από @που το πάτε 06/06/2016 6:49 μμ.


Τέλος, όλοι όσοι  σ αυτόν τον κωλόκοσμο δουλεύουν, δουλεύουν για το σύστημα.

Ο εργάτης που φιάχνει ένα δρόμο, ο οποίος μετά θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των προϊόντων που παράγει ενα αφεντικό, δουλεύει για το σύστημα.Το ίδιο και ο εργάτης στους σιδηροδρόμους (ο Durruti ας πούμε, είπα κ εγώ να λαϊκίσω λίγο)

Ο "χαμογελαστός" υπάλληλος της media markt ας πούμε που είναι πρώτη γραμμή και πουλάει προϊόντα, αυξάνει τον τζίρο της εταιρίας, δουλεύει για το σύστημα.

Η καθαρίστρια της πολυεθνικής  που καθαρίζει για να μπορούν μετά κάνουν meeting τα στελέχη της, δουλεύει για το σύστημα

Η γραμματέας της πολυεθνικής, που κρατάει αρχείο, βγάζει φωτοτυπίες κτλ. δουλεύει για το σύστημα

ο courier που μεταφέρει καφέδες/αναψυκτικά ή αληλογραφία στα στελέχη της πολυεθνικής, δουλεύει για το σύστημα.

 

Είναι όλοι ξεπουλημένοι και υποταγμένοι που δέχονται να δουλεύουν, δεν έχουν παιδιά να μεγαλώσουν, στομάχι να γεμίσουν, νοίκι να πληρώσουν κτλ.

Από υποταγή δουλεύουν, όχι για να ζήσουν!!

 

οι σωστοί και καθαροί και αυτοί που δε σκύβουν το κεφάλι, είτε ζούν με το μισθό του υποταγμένου μπαμπά τους και της εθελόδουλης μαμάς τους, είτε ληστεύουν τράπεζες, είτε ανοίγουν μαζί με άλλους σωστούς καθαρούς και μη υποταγμένους, συνεταιριστικό/εναλλακτικό καφενείο, "νησίδα ελευθερίας" μέσα στον καπιταλισμό, στο οποίο πάνε και τα ακουμπάνε οι υποταγμένοι εργάτες (είναι και φθηνότερο από την υπόλοιπη αγορά)

 

ελπιζω να πειστήκατε

και αν πετύχετε πουθενά τη λογική, πείτε της χαιρετίσματα

 

από Νίκος Παπαγεωργίου 29/08/2016 5:28 μμ.


πραγματικά το MEGA που η καθεστωτική προπαγάνδα σας έκανε πολλούς/ές να το βλέπετε σαν τέρας κι όχι στις πραγματικές του διαστάσεις ας σκεφτούν πολλοί/ές τις οικογένειες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.Τι προτιμάτε;Mια ενημέρωση στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης και της αντίθετης άποψης ή νεκρές Μίνες Καραμήτρου;Τι κακία και τι μίσος.Εύγε!!Με αυτά τα μυαλά θα δημιουργήσετε την κοινωνία της ισότητας και της ελευθερίας!!

https://www.youtube.com/watch?v=pdRW6DN_Xgk

Ένα τραγούδι αλληλεγγύης για όλους τους εργαζόμενους που διαφωνούμε με το καθεστώς που δουλεύανε(και πολλοί δουλεύουμε και θα δουλέψουμε) αλλά οι αξίες του αναρχισμού είναι άλλες, από κακία και εμπάθεια

από @ 30/08/2016 10:09 μμ.


Οι εργαζόμενοι που υποστηρίζεις πότε έκαναν διαμαρτυρία, έστω και ανώνυμα, όταν το κανάλι στο οποίο δουλεύουν δημοσίευσε μονταρισμένο υλικό από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, με ήχους από μπάχαλα στο παρασκήνιο;

Η αλληλεγγύη δεν είναι αυτοματισμός...

από ΠΑΤ 31/08/2016 1:06 πμ.


Ελπίζω να μην μπορεί να διανοηθεί κανείς να περάσει την γραμμή ότι ο τιμωρός σύριζα τιμώρησε το αντικινηματικό κανάλι του Μέγκα και τις επιπτώσεις τις πλήρωσαν οι εργαζόμενοι που τόσα χρόνια υπηρετούσαν σιωπηρά τον θύτη. Ο ίδιος ο θύτης έχει πάρει έργα επί σύριζα που είχε χρόνια να δει. Ένα από τα μεγάλα είναι να θερίσει 60000 στρέμματα δάσους και να φυτέψει έναν σιδερένιο αγωγό. Τόσο οι μπομπολοεταιρείες όσο και η ζίμενς είναι από τους κορυφαίους αποδέκτες των έργων για τον σουπεραγωγό ΤΑΠ tap στη θράκη και μακεδονία. Οικολογικά είναι μεγαλύτερη η καταστροφή και από αυτή στις Σκουριές. Τόσο ο Λαφαζάνης όσο και ο Σκουρλέτης έτρεξαν να προλάβουν να υπηρετήσουν και να χαιρετίσουν το έργο αυτό. Την διοχέτευση αερίου της ΒΡ από το Αζερμπαϊτζάν στην Γερμανία σπάζοντας το μονοπώλιο της Ρωσίας. Όχημα η δημόσια γη και τα δάση αλλά και η πρόσβαση σε αυτά. Φαντάζομαι οτι συμφέρει καλύτερα να μην υπάρξει Μέγκα όταν θα γίνει ευρύτερα συνειδητό τι έχει γίνει και πάλι και με την κυβέρνηση αριστεράς. Ο όμιλος του Μέγκα δημιουργεί μεροκάματα για το καημένο το προλεταριάτο.

από Νίκος Παπαγεωργίου 31/08/2016 5:40 μμ.


εκδικητικά ένας αναρχικός,τουλάχιστον εγώ.Πολλές από αυτές τις αναλύσεις σε σχέση με τα ΜΜΕ+εξουσιά+φασισμός(κτλ) τις έχω γράψει εγώ όπως και πολλοί άλλοι/ες.Δεν το βλέπουμε χριστιανικά το θέμα αλλά δεν τρεφόμαστε από το αίμα των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει την εργασία πολλών και την βγάζει στην οθόνη γιατί πολλοί εργάζεστε και μπορεί να εργάζεστε και σε χειρότερες ξεφτυλισμένες συνθήκες σε σχέση με τα αφεντικά.Πολλοί εργαζόμενοι στο Mega που ελπίζω να μην κλείσει μπορεί να διαφωνούν και εκεί υπάρχει η μεγάλη διαφωνία.Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι άλλο!!.Ελπίζω οι εργαζόμενοι του MEGA να αντισταθούν και να σκεφτούν πολλά πράγματα όπως με την ΕΡΤ.Να μείνουν αντιστεκόμενοι αντιερχικά με τις αρχές της ισότητας όπως έγινε και στην ΕΡΤ.Κι ο ανώνυμος/η που εύχεται το κεφάλι του κάθε δημοσιογράφου ας φάει το δικό του.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License