Κάρλος Μαριγκέλα:Ποιος είναι ο αντάρτης πόλης;

O Κάρλος Μαριγκέλα με «Το εγχειρίδιο του αντάρτη των πόλεων» βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο αντάρτης πόλης είναι ένα άτομο που πολεμάει […] με όπλα, χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες μεθόδους. Όντας επαναστάτης […], είναι ένας αγωνιστής για την απελευθέρωση της χώρας του, φίλος του λαού και της ελευθερίας. […] Υπάρχουν επίσης εγκληματίες ή παράνομοι που δουλεύουν στις μεγάλες πόλεις. Πολλές φορές, ενέργειες εγκληματιών παίρνονται ως δράσεις ανταρτών πόλεων. Ο αντάρτης πόλης, ωστόσο, διαφέρει ριζικά από τον εγκληματία. Ο εγκληματίας επωφελείται προσωπικά από τις ενέργειές του, και επιτίθεται αδιακρίτως χωρίς να διακρίνει μεταξύ εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων, που είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσοι πολλοί καθημερινοί άνθρωποι ανάμεσα στα θύματά τους. Ο αντάρτης πόλης ακολουθεί έναν πολιτικό στόχο, και επιτίθεται μόνο στην κυβέρνηση, τις μεγάλες εταιρείες και τους ξένους ιμπεριαλιστές. Άλλο ένα στοιχείο εξίσου επιζήμιο τόσο για τους αντάρτες όσο και τους εγκληματίες, και που επίσης λειτουργεί στην πόλη, είναι ο αντεπαναστάτης, που προκαλεί σύγχυση, ληστεύει τράπεζες, ρίχνει βόμβες, απαγάγει, δολοφονεί, και τελεί τα χειρότερα εγκλήματα που μπορεί κανείς να φανταστεί ενάντια στους αντάρτες πόλεων, επαναστάτες ιερείς, φοιτητές και πολίτες που αντιτίθενται στην τυραννία και επιζητούν την ελευθερία. Ο αντάρτης πόλης είναι ένας άσπονδος εχθρός του καθεστώτος, και προκαλεί συστηματικά ζημιές στις αρχές και τους ανθρώπους που κυριαρχούν στη χώρα και ασκούν εξουσία. Το κύριο καθήκον του αντάρτη πόλης είναι να αποσπάσει την προσοχή, να καταβάλλει, να κάμψει το ηθικό του στρατιωτικού καθεστώτος και των κατασταλτικών του δυνάμεων, και επίσης να επιτεθεί και να καταστρέψει τον πλούτο και την περιουσία των ξένων διαχειριστών και της […] ανώτερης τάξης. Ο αντάρτης πόλης δεν φοβάται να αποσυναρμολογήσει και να καταστρέψει το παρόν […] οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, μιας και ο στόχος του είναι […] να βοηθήσει στη δημιουργία μιας εντελώς νέας και επαναστατικής κοινωνικής και πολιτικής δομής, με τον ένοπλο πληθυσμό στην εξουσία. Μετάφραση: Αιχμή to_egkheiridio_tou_antarte_ton_poleon_-_carlos_marighella_ooaqgnj

ναι δυνατόν να συμβεί ένα μοιραίο λάθος που θα δώσει στον εχθρό την ευκαιρία να επιτεθεί στο κίνημα με τρομερά αποτελέσματα. Το τέταρτο σφάλμα του αντάρτη των πόλεων είναι να υπερτιμά τις δυνάμεις του και γι' αυτό θέλει να οργανώνει αποστολές, των οποίων τις προϋποθέσεις δεν πληρεί ακόμα, αφού δεν δια­ θέτει την κατάλληλη υποδομή. Το πέμπτο σφάλμα του αντάρτη των πόλεων είναι η βιασύνη. Ο αντάρτης των πόλεων που κάνει αυτό το σφάλμα χάνει την υπομονή του, γίνεται νευρικός, δεν μπορεί να περιμένει και ρίχνεται ορμητικά στις αποστολές, με αποτέλε­ σμα να υφίσταται συντριπτικές ήττες. Το έκτο σφάλμα του αντάρτη των πόλεων είναι να επιτίθεται στον εχθρό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή που είναι έξαλλος και σε ετοιμότητα. Το έβδομο σφάλμα του αντάρτη των πόλεων έγκειται στον μη ακριβή σχεδιασμό των απο­ στολών, ενώ συγχρόνως βασίζεται στον αυτο­ σχεδιασμό. Η υποστήριξη του λαού Διαρκής έγνοια του αντάρτη των πόλεων πρέπει να είναι η ταύτιση με το πρόβλημα του λαού ώστε να κερδίσει την υποστήριξή του. Ό­ που η κυβέρνηση αποδεικνύεται διεφθαρμένη δεν πρέπει ο αντάρτης των πόλεων να διστάζει, αλλά πρέπει να δείχνει ότι την καταπολεμά και μ' αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει τη συμπάθεια των μαζών. Η τωρινή κυβέρνηση έχει βαρειές οικονομικές απαιτήσεις από το λαό και απαι­ τεί την πληρωμή υψηλών φόρων. Ο αντάρτης 84 των πόλεων πρέπει να χτυπήσει το σύστημα φο­ ροείσπραξης και να εμποδίσει τις οικονομικές αρχές, ρίχνοντας όλο το βάρος της επαναστατι­ κής βίας επάνω τους. Ο αντάρτης των πόλεων όμως δεν στρέφεται μόνον ενάντια στους φό­ ρους. Είναι το ίδιο σημαντικό να στραφεί ενά­ ντια στα όργανα που ευθύνονται για την αύ­ ξηση των τιμών και ενάντια στους μεγαλέμπο­ ρους και στους μεγαλοκτηματίες. Η βία λοιπόν οφείλει να στρέφεται ενάντια σε όλους όσους αντλούν μεγάλα κέρδη από την γενική ακρί­ βεια, από τους μισθούς πείνας, από τις αυξή­ σεις των τιμών ή από τις αυξήσεις των νοικιών. Τα διεθνή μονοπώλια, όπως π.χ. οι ιδιοκτήτες καταψυκτών και οι βορειοαμερικάνοι επιχειρη­ ματίες που μονοπωλούν τη διανομή των ειδών διατροφής, πρέπει να δέχονται διαρκώς επιθέ­ σεις από τον αντάρτη των πόλεων. Η εξέγερση του αντάρτη των πόλεων και η διαρκής συμμε­ τοχή στα προβλήματα του λαού, είναι τα καλύ­ τερα μέσα για να κερδίσει την υποστήριξή του. Το επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε ακόμη μια φορά: είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερ­ δίσουμε την υποστήριξη του λαού. Αυτό είναι. Από τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού αρχίζει να παίρνει σοβαρά μέρος στις ενέργειες του αντάρτη των πόλεων, η επι­ τυχία είναι εξασφαλισμένη. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει άλλη εκλογή από το να αυξάνει τις δυνάμεις καταστολής. Έφοδοι της αστυνομίας, έρευνα στα σπίτια, συλλήψεις αθώων και υπόπτων, μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους και στις επαρχιακές οδούς, κάνουν τη ζωή στην πόλη αφόρητη. Η στρατιω- 85 τική δικτατορία αρχίζει μια μαζική πολιτική καταδίωξη. Οι πολιτικοί φόνοι και η τρομο­ κρατία της αστυνομίας παίρνουν την μορφή κα­ θημερινής ρουτίνας. Παρόλ' αυτά η αστυνομία αποτυγχάνει διαρκώς. Οι δυνάμεις του στρα­ τού, του ναυτικού και της αεροπορίας, μπαί­ νουν σε κίνηση για να αναλάβουν τις λειτουρ­ γίες της αστυνομίας. Παρόλ' αυτά δεν κατορ­ θώνουν να βρουν ίχνη, ν' ανακαλύψουν τις ενέργειες των ανταρτών των πόλεων ή να χτυ­ πήσουν την επαναστατική οργάνωση, αφού αυτή είναι χωρισμένη σε μικρές ομάδες που κι­ νούνται διαρκώς μέσα στην επικράτεια και αυ­ ξάνονται συνεχώς. Ο λαός αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές και δημιουργείται ένα γενικό συναίσθημα δυ­ σαρέσκειας για την αδικία της κυβέρνησης και για την ανικανότητα της να ξεπερνά δυσκολίες με άλλα μέσα και όχι με τη βία. Η πολιτική κατάσταση της χώρας μεταμορφώνεται σε μια στρατιωτική δικτατορία, όπου τα όργανα της χούντας παίρνουν την ευθύνη για τη χρήση βίας, ενώ ταυτόχρονα χειροτερεύουν συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης του λαού. Τώρα όμως βγαίνουν στην επιφάνεια οι κα­ θησυχαστές, που πάντα υπάρχουν στην άρ­ χουσα τάξη, και οι δεξιοί οπορτουνιστές που υποστηρίζουν την ειρηνική πάλη. Βλέπουν τους στρατιωτικούς και τη δικτατορία να βρίσκονται στην άκρη του γκρεμού και φοβούνται τις συ­ νέπειες ενός επαναστατικού πολέμου που βρί­ σκεται σ' ένα στάδιο απ' όπου δεν υπάρχει επι­ στροφή. Στα παρασκήνια ξεκινάνε τις μηχα­ νορραφίες τους και παρακαλούν τους δήμιους 86 για εκλογές, και εκδημοκρατισμό, για αναθεώ­ ρηση του Συντάγματος και άλλες σάλτσες που εξαπατούν τις μάζες και φρενάρουν την επανα­ στατική πάλη στις πόλεις και την επαρχία. Ο λαός όμως έχει στρέψει το βλέμμα του στους επαναστάτες και καταλαβαίνει ότι είναι μια φάρσα να πάρει μέρος σε εκλογές που έχουν σαν μοναδικό στόχο να εξασφαλίζουν τη συνέ­ χεια της δικτατορίας και να ευλογήσουν τα εγκλήματά της. Ο αντάρτης των πόλεων οφείλει να γίνει πιο βίαιος και πιο επιθετικός ενάντια στην κοροϊδία των εκλογών και στο «πολιτικό άνοιγμα», που τόσο πολύ αρέσει στους οπορ­ τουνιστές, και να απαντά με σαμποτάζ, τρομο­ κρατία, ληστείες, επιθέσεις, απαγωγές, εκτελέ­ σεις κλπ. Αυτά όλα θα ματαιώσουν κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει τις μάζες με τα «ανοίγματα» του κοινοβουλίου και την αναδιοργάνωση των κομμάτων, κάτι στο οποίο συμφωνεί η κυβέρνηση αλλά και η αντι­ πολίτευση αφού καλούνται να λειτουργήσουν στα πλαίσια του ελέους και της άδειας της στρατιωτικής δικτατορίας: μιλάμε για ένα τε­ ρατώδες θέαμα από θέατρο με μαριονέτες και καλά εκπαιδευμένους σκύλους! Για να κερδίσει το λαό ο αντάρτης των πό­ λεων πρέπει να εξακολουθήσει να αγωνίζεται λαμβάνοντας υπ' όψη του τα ενδιαφέροντα των μαζών. Παράλληλα οφείλει να δυσκολεύει διαρκώς τις συνθήκες διαβίωσης της κυβέρνη­ σης. Αυτή η αδιέξοδη κατάσταση για τη δικτα­ τορία επιτρέπει στον επαναστάτη να εξελίσσει το αντάρτικο στην επαρχία τη στιγμή που ο ξεση­ κωμός εναντίον των τραμπούκων της χούντας 87 γίνεται όλο και πιο ανεξέλεγκτος. Ο αντάρτης των πόλεων εκτελεί τις επαναστατικές ενέργειες προς όφελος του λαού. Μ' αυτές προσπαθεί να απελευθερώσει τις μάζες από το ζυγό των ΗΠΑ και της δικτατορίας. Φεύγοντας έξω από την πόλη και κερδίζοντας την υποστήριξη του λαού, θα κατορθώσουμε να αυξήσουμε τη δύ­ ναμη του αντάρτικου στην επαρχία και να ορ­ γανώσουμε με κάθε λεπτομέρεια την υποδομή του, τη στιγμή που στις πόλεις θα συνεχίζεται η εξέγερση. Το αντάρτικο των πόλεων, σχολείο διαλογής του αντάρτη των πόλεων. Η επανάσταση είναι ένα κοινωνικό φαινό­ μενο που εξαρτάται από ανθρώπους, όπλα και υλικά. Όπλα και υλικά υπάρχουν άφθονα στη χώρα και μπορούν να λαφυραγωγηθούν αλλά γι' αυτό χρειάζονται άνθρωποι. Χωρίς αυτούς ούτε τα όπλα, ούτε τα υλικά έχουν κάποιο νόη­ μα. Οι άνθρωποι πρέπει από την μεριά τους να εκπληρούν δύο προϋποθέσεις: α) πρέπει να έχουν ένα πολιτικοεπαναστατικό κίνητρο, β) πρέπει να έχουν την κατάλληλη τε­ χνικοεπαναστατική εκπαίδευση. Βρίσκουμε ανθρώπους με πολιτικοεπανα­ στατικά κριτήρια ανάμεσα στους εχθρούς της δικτατορίας και της κυριαρχίας του αμερικάνι­ κου ιμπεριαλισμού, παντού στη χώρα. Αυτοί οι άντρες προσχωρούν σχεδόν καθημερινά στο αντάρτικο των πόλεων και αυτός είναι ο λόγος που η αντίδραση δεν ανακοινώνει την καθημε­ ρινή εξόντωση των επαναστατικών ομάδων, μια 88 και θα έπρεπε την επομένη να επαναλαμβάνει τα ίδια. Οι καλύτεροι εκπαιδευμένοι και οι πιο έμπειροι άντρες που παίρνουν ταυτόχρονα μέ­ ρος στις αντάρτικες ενέργειες στις πόλεις και στην επαρχία, αποτελούν την σπονδυλωτή στήλη του επαναστατικού πολέμου και της βρα­ ζιλιάνικης επανάστασης. Από αυτήν την σπον­ δυλική στήλη εξελίσσεται ο πυρήνας του επα­ ναστατικού στρατού της εθνικής απελευθέρω­ σης, με βάση το αντάρτικο. Πρόκειται για έναν πυρήνα στον οποίο δεν έχουν καμία θέση οι γραφειοκράτες και οι οπ­ πορτουνιστές, που κρύβονται μέσα στους κρα­ τικούς μηχανισμούς και λένε άδεια λόγια και γράφουν για λύσεις που μένουν στα χαρτιά. Αυτός ο πυρήνας αποτελείται από αγωνιστές, αποτελείται από τους άντρες και τις γυναίκες που από την πρώτη στιγμή ήταν αποφασισμένοι και έτοιμοι για όλα, που παίρνουν προσωπικά μέρος στις επαναστατικές ενέργειες, που δεν αμφιταλαντεύονται ούτε διακηρύσσουν κούφια λόγια. Είναι ένας εκπαιδευμένος και πειθαρχη­ μένος πυρήνας, που κατέχει μια μεγάλη στρα­ τηγική και τακτική γνώση, η οποία θεμελιώνε­ ται στη χρήση της μαρξιστικής θεωρίας, της θεωρίας του λενινισμού και των θεωριών του Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, προσαρμοσμένες στους συγκεκριμένους συσχετισμούς και τις συνθήκες της βραζιλιάνικης πραγματικότητας. Αυτός ο πυρήνας καθοδηγεί την επανάσταση με βάση το αντάρτικο. Απ' αυτόν ξεκινούν άνδρες και γυναίκες με μία πολιτικοστρατιωτική εκ­ παίδευση δημιουργώντας μιαν αδιαχώριστη ενότητα και οι οποίοι θα αναλάβουν στο μέλ- 89 λον την αποστολή να χτίσουν την νέα βραζι­ λιάνικη κοινωνία, μετά τη νίκη της επανάστα­ σης. Ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες που επιλέγει από τώρα το αντάρτικο βρίσκο­ νται εργάτες που έχουν έρθει στην πόλη σαν εργατικό δυναμικό και που έχουν προετοιμα­ στεί τόσο από πολιτική, όσο και από τεχνική άποψη για να επιστρέψουν στην επαρχία. Επί­ σης, φοιτητές, διανοούμενοι, ακόμη και κληρι­ κοί. Όλοι αυτοί αποτελούν το υλικό που πέρα από το αντάρτικο δημιουργούν την ένοπλη συμ­ μαχία από εργάτες, αγρότες, φοιτητές, δια­ νοούμενους και κληρικούς. Οι εργάτες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη βιομηχανία κι έτσι είναι ιδανικοί για ν' αναλάβουν επαναστατικές αποστολές στην πό­ λη. Ο εργάτης αντάρτης των πόλεων παίρνει μέρος στον σημερινό αγώνα, κατασκευάζοντας όπλα, κάνοντας σαμποτάζ και προετοιμάζο­ ντας το, συμμετέχοντας προσωπικά στις ένο­ πλες ενέργειες ή στις απεργίες και στις στάσεις εργασίας με χρήση βίας, στο πλευρό των μα­ ζών, στα εργοστάσια, στα έργα και σε άλλους χώρους δουλειάς. Οι εργάτες που έχουν έρθει από την επαρχία έχουν άριστη διαίσθηση για το χώρο, πονηριά στην επαφή τους με τον εχθρό, όπως και την ικανότητά που είναι απαραίτητη πια να επικοι­ νωνούν με τις μάζες των καταπιεσμένων. Αυ­ τοί οι εργάτες αντάρτες των πόλεων, «καμπεσί­ νος», ήδη παίρνουν μέρος στον αγώνα μας, αποτελώντας τους άξονες του αντάρτικου, δη­ μιουργώντας σημεία υποστήριξης στην επαρ- 90 χία, κρησφύγετο για άτομα, για όπλα και για πολεμοφόδια, μπορούν επίσης να εξασφαλί­ σουν τρόφιμα, μπορούν να οργανώσουν τον εφοδιασμό του αντάρτικου σε δημητριακά ή να διαλέξουν τους χώρους εκτροφής βοοειδών, τους χώρους εκπαίδευσης του ιππικού, αποτε­ λούν τους οδηγούς για τους αντάρτες των πό­ λεων όταν αυτοί βρίσκονται στην επαρχία και τέλος δημιουργούν ένα σύστημα πληροφοριών έξω από τις πόλεις. Οι φοιτητές διαθέτουν αρκετή πολιτική δρι­ μύτητα ώστε να απορρίπτουν όλα τα ταμπού. Όταν προσχωρήσουν στο αντάρτικο, πράγμα που γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτήν τη στιγμή, τότε δείχνουν ένα ειδικό ταλέντο για την εξά­ σκηση της επαναστατικής βίας και συνήθως πε­ τυχαίνουν έναν υψηλό στρατιωτικοπολιτικό βαθμό εκπαίδευσης. Οι φοιτητές, διαθέτουν άφθονο ελεύθερο χρόνο αφού συστηματικά αποβάλλονται από τις σχολές τους και έτσι, αυ­ τός ο χρόνος τίθεται στη διάθεση της επανά­ στασης. Οι διανοούμενοι στηρίζουν τον κεντρικό άξονα της αντίστασης ενάντια στην αυθαιρε­ σία, ενάντια στην κοινωνική αδικία και ενάντια στην απάνθρωπη διακυβέρνηση της δικτατο­ ρίας των τραμπούκων. Δίνουν διαρκώς και­ νούργια ώθηση στην επανάσταση και έχουν ένα τεράστιο δυναμικό επικοινωνίας και μεγάλη επιρροή στο λαό. Ο διανοούμενος αντάρτης των πόλεων ή ο καλλιτέχνης αντάρτης των πό­ λεων είναι ο πιο πρόσφατος εμπλουτισμός του επαναστατικού πολέμου στη Βραζιλία. Οι κληρικοί, δηλαδή οι ιερείς των διαφόρων 91 θρησκειών και δογμάτων, αποτελούν έναν πα­ ράγοντα με ειδική δυνατότητα επικοινωνίας με τον λαό, κυρίως με τους εργάτες, τους αγρότες και τις γυναίκες. Ο κληρικός αντάρτης των πό­ λεων είναι ένα πολύ ενεργό μέλος του βραζι­ λιάνικου επαναστατικού πολέμου και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στον αγώνα ενάντια στην στρατιωτική εξουσία και την κυριαρχία του βο­ ρειοαμερικανικού ιμπεριαλισμού. Η συμμετοχή των γυναικών στον επαναστα­ τικό πόλεμο και συγκεκριμένα η συμμετοχή τους στο αντάρτικο των πόλεων, χαρακτηρίζε­ ται από την ετοιμότητά τους και την ακλόνητη σταθερότητά τους. Και δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλές γυναίκες έχουν καταδιω­ χτεί για ανταρτικές ενέργειες σε τράπεζες, στρατώνες κλπ, ότι πολλές απ' αυτές βρίσκο­ νται στις φυλακές. Το αντάρτικο των πόλεων είναι ένα σχολείο διαλογής και εκπαιδεύει το ίδιο άντρες και γυ­ ναίκες. Και οι δύο φέρουν την ίδια ευθύνη και έχουν τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας. Πρέπει να μοιράζονται τους ίδιους κινδύνους με το να φροντίζουν το αντάρτικο των πόλεων, να ενεργούν σαν αγγελιαφόροι, οδηγοί, ναύτες, πιλότοι, με το να ανακαλύπτουν μυστικές πλη­ ροφορίες, να εξασκούν προπαγάνδα στους χώ­ ρους δουλειάς και να παίρνουν μέρος στην πο­ λιτική παιδεία των μαζών. 92 ΠΗΓΗ:https://mpalothia2.files.wordpress.com/2017/02/to_egkheiridio_tou_antarte_ton_poleon_-_carlos_marighella_ooaqgnj.pdf

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License