Σήμερα Κυριακή 28/7 συνάντηση με τη γειτονιά-κοινωνική κουζίνα-οικονομική ενίσχυση της κοινότητας Μπουμπουλίνας

Κυριακή 28 Ιούλη 8 μμ Μπουμπουλίνας & Μετσόβου, ανοιχτό τραπέζωμα από την καθημερινή συλλογική κουζίνα της Κατάληψης Μπουμπουλίνας και ελεύθερη συνεισφορά στην κοινότητα. / Να οργανώσουμε την αντίσταση απέναντι στην καταστολή, την υπεράσπιση των καταλήψεων, της γειτονιάς και των ζωών μας.

Κυριακή 28 Ιούλη 8 μμ Μπουμπουλίνας & Μετσόβου, ανοιχτό τραπέζωμα από την καθημερινή συλλογική κουζίνα της Κατάληψης Μπουμπουλίνας και ελεύθερη συνεισφορά στην κοινότητα.

Να οργανώσουμε την αντίσταση απέναντι στην καταστολή, την υπεράσπιση των καταλήψεων, της γειτονιάς και των ζωών μας.

Ακολουθεί ο απολογισμός της προηγούμενης συνάντησης της κοινότητας με τη γειτονιά στον δημόσιο χώρο, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μάη:

« Eμείς, ντόπιοι, μετανάστες, αλληλέγγυοι, καταληψίες, αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαντήσεις μας πρέπει να δοθούν από κοινού. Ότι κάθε αυτοοργανωμένη δομή που περνάει στα χέρια του κράτους είναι μια πληγή για όλους και όλες μας. Όμως ο κοινός αγώνας των καταπιεσμένων είναι απειλή για την εξουσία και αυτόν τον αγώνα αποφασίσαμε να στεγάσουμε ανακαταλαμβάνοντας κομμάτι από το 'χαμένο' έδαφος, αυτό της Μπουμπουλίνας 42. »

Πριν δυο βδομάδες, το Σάββατο 11 Μάη πραγματοποιήσαμε μια ανακοινωμένη συνάντηση της αυτοοργανωμένης κοινότητάς μας με τους γείτονές μας, στην οδό Μπουμπουλίνας. Αρκετοί κάτοικοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας κι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα για ελευθερία και αυτοοργάνωση της διαβίωσης των αποκλεισμένων, μεταναστών και ντόπιων. Μοιράστηκαν μαζί μας τα δικά τους βιώματα φτωχοποίησης, καταστολής, αγώνα και αλληλεγγύης, από τις σημερινή συνθήκη επίθεσης κράτους και κεφάλαιου, αλλά και ιστορικά βιώματα, όπως η μετεμφυλιακή πολιτική προσφυγιά. Επίσης, μες τις μαρτυρίες τους εμπλούτισαν τη συλλογική εμπειρία της καταστολής που δέχτηκαν οι καταλήψεις των Εξαρχείων το προηγούμενο διάστημα. Ήταν μια πρώτη ευκαιρία να σπάσουμε την φυλακή της εξατομίκευσης, πίσω από τα οποία κρύβεται η καταπίεση και εκμετάλλευση των πολλών. Σε τέτοιες στιγμές που το κοινό ανακτά τον χώρο του, καταρρέουν οι κρατιστικές αφηγήσεις που ταυτίζουν το υποκείμενο κάτοικος με συντηρητικά συμφέροντα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, άνθρωποι όλων των ηλικιών, κάτοικοι και αλληλέγγυοι, φάγαμε μαζί από την κουζίνα της κοινότητας, τραγουδήσαμε και χορέψαμε στο δημόσιο χώρο. Μοιράσαμε κείμενα, ενημερώσαμε για το εγχείρημα της ανακατάληψης της Μπουμπουλίνας 42, την προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας ανοιχτής κοινότητας αγώνα για τους καταπιεσμένους, τη γειτονιά και το κίνημα. Μέσα από την αμοιβαία επικοινωνία των καταληψιών και των γειτόνων μας, καταγράφηκε η αναγκαιότητα της μαχητικής αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης και η ευθύνη μας ως κοινότητα αγώνα να δώσουμε χώρο και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη στέγαση των αναγκών και των δυνατοτήτων όλων όσοι στερούνται πόρους μέσα στο ταξικό-εθνικιστικό-πατριαρχικό καθεστώς.

« Ο σκοπός μας είναι να χτίσουμε κοινότητα, ως μια συνοργάνωση ενός ετερογενούς υποκειμένου, που αντανακλά την ποικιλομορφία των πρακτικών μας τόσο στον αγώνα μες στη γειτονιά όσο και σε άλλους αγώνες. Αυτή η κοινότητα βασίζεται στη κοινή συμφωνία αγώνα, ως καταπιεσμένοι, ενάντια στο κράτος, ενάντια στην εκμετάλλευση, και ενάντια στην μαφίόζικη οργάνωση και τον έλεγχο που ασκεί, ο οποίος συμπληρώνει τις πολιτικές διαχωρισμού, όλων των άλλων κρατικών παραγόντων. Η δέσμευση στη οριζοντιότητα και την αμοιβαιότητα στοχεύει στον πυρήνα των εξουσιαστικών και πατριαρχικών δομών που θεμελιώνουν τη λειτουργία του κράτους και των μαφιών του. Εδώ, σκοπεύουμε να στεγάσουμε τους κοινούς μας αγώνες, αλλά και μια πληθώρα δομών, ανοιχτών στη γειτονιά και το κίνημα: σχολείο για γλώσσες και διεξότητες, την αυτο-οργάνωση των γυναικών, την αυτο-διαχείριση της τροφής και άλλα.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο για το μοίρασμα και ανταλλαγή μέσα από τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις διαφορετικές γλώσσες. Ένα χώρο για την άμυνα και την υπεράσπιση των καταπιεσμένων: μεταναστών, προλετάριων, γυναικών, και για την ελευθερία από την σεξουαλική και φυλετική καταπίεση. Αγωνιζόμαστε ενάντια στον ρατσισμό, τον σεξισμό, την πατριαρχία, την κουλτούρα βιασμού, και τις μπίζνες των μαφιών και των ΜΚΟ που κερδοσκοπούν από την συνθήκη αδυναμίας των μεταναστών.

Ως ανοιχτή δομή και κοινότητα, που αποσκοπεί στο δυνάμωμα και εξέλιξη της αυτοοργάνωσης της καθημερινότητάς μας και των κοινών μας αγώνων, καλούμε όλους τους κατοίκους αυτής της γειτονιάς και πιο πέρα, να κάνουμε μαζί τα οράματά μας πραγματικότητα. Τελικά, ο καθένας και η καθεμία αναλαμβάνει την ευθύνη του να σταθεί με το μέρος της κοινότητας και της ελεύθερης αυτο-οργάνωσης ή με το μέρος του φασισμού και της καταστολής. »

Αυτοοργανωμένη Κοινότητα Καταληψιών, Μεταναστών/τριών και Διεθνιστών Συντροφισσών/ων

Μάης 2019

Το κείμενο που είχε μοιραστεί

από Self-organized Community of Squatters, Migrants and Internationalist Comrades 28/07/2019 2:16 μμ.


Sunday 28 of July 8 pm Bouboulinas & Metsovou, Exarcheia, open dinner by the daily collective kitchen of Bouboulinas Squat and free donation for the community.

Let's organize the resistance against repression,the defense of the squats,of the neighborhood and of our lives.

 Here follows thw announcement about the last meeting of the community, with the neighbourhood, in the public space (May 11):

“We, locals, migrants, solidarians, squatters, understand that we must give our answers all together. That every self-organized structure that goes to the hands of the state is a wound for everyone of us. But the common struggle of the oppressed is a threat to authority, and it is this struggle we have decided to house by reoccupying part of the ‘lost’ ground, that of Bouboulinas 42.”

Two weeks ago, on Saturday 11th of May, we organized a publicly announced meeting of our self-organized community with our neigbours, on Bouboulinas street. Many residents responded to our call and expressed their solidarity to the struggle for freedom and self-organization of the survival of the excluded, of migrants and locals. They shared with us their own experiences of impoverishment, repression, struggle and solidarity, from the current aggression coming from the state and capital, but also historical experiences, such as the post war political migration. Moreover, through their stories they embellished the collective experience of the repression against squats in Exarchia in the recent period. It was a first opportunity to breach the prison of individualism, behind which hides the oppression and exploitation of the many. In such moments, the common reclaims its space, and the state’s narrative which identifies the subject resident with conservative interests, falls apart.

During the meeting, people of all ages, residents and solidarians, shared the meal prepared by the community, sang and danced together in the public space. We distributed texts, we informed about the project of the reoccupation of Bouboulinas 42, about the effort to construct a new open community of struggle for the oppressed, the neighborhood and the movement. Through the mutual communication between squatters and neighbors, it was expressed that combative solidarity and self-organization is a necessity. Moreover it was expressed that we have a responsibility as a community of struggle to give space and to assume initiatives for housing the needs and the capacities of all those who are deprived of resources within the class-nationalist-patriarchal regime.

“Our intent is to build community, as a co-organization of heterogenic subjects, which reflects the open diversity of our practices in this neighborhood and in other struggles. This community is based on the common agreement of struggle of the oppressed people against the state, against exploitation, and against mafia organization and control, which is in fact complements the segregation policies of all other state agents. The commitment to horizontality and mutuality targets the core of the authoritarian and patriarchal structures which form the foundation of the state and its mafias. Here we intend to house our common struggles, but also, a number of structures, open to the neighborhood and to the movement: a school for learning languages and skills, the self-organization of women, the self-management of food, and more.

Our aim is to create a space for sharing and exchange through our diverse cultures and languages. A space for defending the oppressed: migrants, proletarians, women, and for freedom from sexual and gender oppression. We fight against racism, sexism, patriarchy, rape culture, and the business of mafias and NGO’s that profit from the condition of weakness of migrants.

As an open structure and community, aimed at strengthening and developing the co-organization of our daily life and common struggles, we invite all residents of this neighborhood and beyond to join us in putting our visions into practice. In the end it is everyone’s responsibility to take sides either with the word of community and of free self-organization or with the side of fascism and repression.”

      Self-organized Community of Squatters, Migrants and Internationalist Comrades

May 2019

The text we distributed

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License