Πορεία 8 Μάη Παίρνουμε πίσω τους δρόμους [GR/EN/FR/SP/DEU]

ΠΟΡΕΙΑ Παίρνουμε πίσω τους δρόμους ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8ΜΑΗ, 9μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗ Ενάντια στην καταπίεση του φύλου, ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο κράτος, ενάντια σε κάθε εξουσία. Ραντεβού στους δρόμους DEMO Let's Take back the streets FRIDAY 8 th MAY, 9pm Agiou Giorgiou square, KIPSELI Against gender oppression, against sexism, against state, against all authorities. See you in the streets Κάλεσμα Ηχειτικό αρχείο / Call Audio https:// archive.org/details/call-8th-may

post image

Η καραντίνα έχει ημερομηνία λήξης τελικά. Αλλά ακόμα και αν γυρίσουμε στην κανονικότητα, θαείμαστε τότε ‘ελεύθερα’?

Εμείς οι γυναίκες, τα κουιρ και τρανς άτομα δεν ήμασταν ποτέ ελεύθερα. Η κανονικότητα πάντα μας έπνιγε και ποτέ δε μας χωρούσε.

Από την παρενόχληση στο δρόμο μέχρι την οικιακή βία, η υποτίμηση των ζωών και η αντικειμενικοποίηση των σωμάτων μας γίνεται παντού. Από το misgendering και την επιβολή έμφυλων στερεότυπων και ρόλων μέχρι τοθάνατο κρατουμένων, σεξεργατριών και μεταναστών,

Είναι η οικογένεια, η αστυνομία, το κράτος και όλα τα άτομα γύρω τους που υποστηρίζουν αυτή τη σεξιστική κοινωνία αυτά που μας αποκλείουν, απομονώνουν, βιάζουν και δολοφονούν. Εκείνοι ελέγχουν τα σώματά μας και περιορίζουν τιςεπιθυμίες μας.

Δε θέλουμε να γυρίσουμε στο «κανονικό», δε θέλουμε να γίνουμε ίσα, θέλουμε να είμαστε ελεύθερα. Η ελευθερία μας αφορμάται από τις ανάγκες αλλά επεκτείνεται και στις απολαύσεις μας.

Πρόκειται για απαλλοτριώσεις, καταλήψεις, ευχάριστο συναινετικό σεξ και αναταραχές.

Εμείς δημιουργούμε τις δικές μας συνθήκες, εμείς επιλέγουμε το πότε,πού και με ποιους αγωνιζόμαστε για την ολική απελευθέρωση. Εμείς αρπάζουμε το χώρο από τα χέρια των καταπιεστών «μας».

Στις 8 Μάη θα περπατήσουμε μαζί για να πάρουμε πίσω τους δρόμους.Το μπλοκ στην αρχή της πορείας δε θα έχει cis-άντρες. Cis-άντρες σύντροφοι, μπορείτε να συμμετέχετε από πίσω ως σύμμαχοι.

Δεν ήμασταν ποτέ τα θύματα που το σύστημά σας ήθελε, είμαστε η απειλή και η φωτιά που θα σας καταστρέψει. Μέχρι την καταστροφή του ρατσιστικού καπιταλιστικού σπισιστικού και σεξιστικού σας κόσμου, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Μερικά λυσσασμένα κουιρφεμινιστά

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8ΜΑΗ, 9μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗ

* Με τον όρο cis-άντρες αναφερόμαστε στα άτομα που έχουν καταγραφεί ως άντρες στη γέννα και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους σε αυτή την έμφυλη ταυτότητα και ρόλο. Είσαι εσύ που αποφασίζεις πως τον εαυτό σου, δενείμαστε οι μπάτσοι του φύλου και δεν κρίνουμε από την εμφάνιση. Κανείς δεν υποχρεώνεται να αιτιολογήσει τον εαυτό του ή να αποδείξει κάτι.

[EN]

Let's Take back the streets

So the quarantine has a deadline. But even if we goback to normality, are we going to be 'free' ?

We the women, queers, trans persons have never been free. Normality has always suffocated us.

From street harassment to domestic violence, the devaluation of our lives and objectification of our bodies by the cis-hetero-patriarchal system is everywhere. From the misgendering and the imposition of gender roles to the killing of prisoners, sex workers and migrants,

it is the family, police, state and all individuals around us who support this sexist society that exclude, alienate, rape and murder us. They control our bodies and confine our desires.

We do not want to go back to "normal", we do not want to be equal, we want to be free. Our freedom starts from our needs but expands to our pleasures. It's about expropriations, squatting, joyful consensual sex and riot.

We create our own conditions, we decide when, where and with who we struggle with for total liberation. We wrench the space out of the hands of 'our' oppressors.

On the 8th of May we will walk together to take back the streets. At the front of the demonstration there will be a non-cis-male* block. Cis-male comrades, you can join us at the back as allies.

We've never been the victims your system wants us to be, we're the threat and fire that will take you down.

Until the end of your racist capitalist speciesist sexist world, we will keep fighting.

Some rabid queerfeminists

FRIDAY 8 th MAY, 9pm Agiou Giorgiou square, KIPSELI

* by cis-male we refer about individuals assigned as males at birth and recognizing themselves in this gender identity and gender role. You are the one who decide how to define yourself, we are not the gender police and we don't judge by appearance. No one will be forced to itself or proveanything.

[FR]

Manif: Le 8 mai, Reprenons les rues

Alors comme ca le confinement a une fin. Mais meme si on retourne a la normalite, sera t on libre ?

Nous, meufs, queer, trans, n'avons jamais ete libres. La normalite nous a toujours etouffe.es

Du harcelement de rue aux violences conjugales, le systeme cis hetero patriarcal est partout : devalorisant nos vies et objectifiant nos corps. De l imposition des roles genres au megenrage en passant par les meurtres des prisonnier.es, travailleureuses du sexe et/ou sans papiers,

c'est par la Famille, la Police, l'Etat et chaque individu.e autour de nous soutenant cette societe sexiste, que nous sommes exclu.es, aliene.es, viole.es et tue.es. Iels controlent nos corps et confinent nos desirs.

On ne veut pas de retour a "la normale", on ne veut pas etre ega.les.aux, on veut etre libres. Notre liberte commence avec nos besoins et s etend a nos plaisirs. Par le vol, le squat, le sexe consentie et epanouissant, l'emeute.

On cree nos propres conditions, on decide quand, ou et avec qui on lutte pour la liberation totale. On arrache l'espace des mains de 'nos' oprresseurs.

Le 8 mai a Athenes, on marchera ensemble pour reprendre la rue. Tete de manif sans mecs cis*. Compagnon cis, tu peux te joindre a nous et rester a l'arriere, en tant qu'allie.

Votre systeme nous veut victimes, on sera menaces et vengeances.

Tant que votre monde raciste, capitaliste, speciste, sexiste existera, on continuera a se battre.

Des feministes queer enrage.es

Vendredi 8 mai, 21h place Agiou Giorgiou, KIPSELI

*Par mecs cis, on entend des individus assignes "garcon/homme" a la naissance et se reconnaissant dans cette identite et ce role de genre. Tu te definis toi meme, on est pas la police du genre et on juge pas sur l apparence. Personne ne sera force.e de se justifier ou de prouver quoi que ce soit.

[ES]

Manifestacion 8 de mayo : Retomamos las calles

Parece que la cuarentena finalizará. Pero aunque volvamos a la "normalidad", ¿seremos libres?

Nosotres, mujeres, queer, trans.., nunca fuimos libres. La normalidad siempre nos ha sofocado.

Desde el acoso callejero a la violencia doméstica, la devalorización de nuestras vidas y la objetificación de nuestros cuerpos por el sistema cis-hetero-patriarcal está en todas partes. Desde la imposición de los roles de género, al equívoco de género, al asesinato de las personas preses, trabajadores de sexo y/o personas migrantes,

Son la familia, la policía, el estado y cada individue que nos rodea y que sustenta esta sociedad sexista, los que nos excluyen, nos alienan, nos violan y nos matan. Controlan nuestros cuerpos y confinan nuestros deseos.

No queremos volver a la "normalidad", no queremos ser iguales, queremos ser libres. Nuestra libertad comienza con nuestras necesidades y se expande a nuestros gozos y placeres. A través de la expropriación, la ocupación, sexo consensuado y gozoso, y la rebelión.

Creamos nuestras condiciones, decidimos cuando, dónde y con quién luchamos para la liberación total. Les arrancamos el espacio de las manos de "nuestros" opresores.

El 8 de mayo en Atenas, caminaremos juntes para retomar la calle y la noche. Al frente de la mani habrá un bloc de hombres-no-cis*. Compañero, hombre-cis, puedes unirte a nosotres detrás, como aliados.

Nunca hemos sido vicitimas como vuestro sistema nos ha querido, somos la amenaza y el fuego que os derrotará.

Lucharemos hasta conseguir acabar con vuestro mundo racista, capitalista, especista, sexista.

Unes rabioses queer feministas

Viernes 8 mayo, 21h Agiou Giorgiou square, KIPSELI

*con hombre-cis, nos referimos a individuos asignados como "chicos/hombres" al nacer, y que se reconocen en esta identidad y rol de género. Te defines por tu misme, no somos policia de género y no juzgamos la aparencia. Nadie estará obligade a justificarse o a probar nada.

[DEU]

Demo am 8. Mai— lasst uns die straßen zurückerobern

Die Quarantäne wird bald vorüber sein. Und dann, wenn alles wieder normal ist, sind wir dann frei?

Wir, die Frauen, Queers und Transmenschen sind nie frei gewesen. Normalität bedeutet für uns Unterdrückung.

Von der sexuellen Belästigung auf der Straßen bis zur häuslichen Gewalt, die Entwertung unserer Leben und die Objektifizierung unserer Körper durch das cis, heteropatriarchale system ist überall. Von der Verwendung von Geschlechtstbezeichunungen entgegen unseren Entscheidungen und dem Aufdrücken von Geschlechterrollen, bis zum Töten von Gefängnisinsassen, Sexarbeiter*innen und Geflüchteten,

ist es die Familie, die Polizei, der Staat, und alle, die sexistitische Gesellschaft unterstützen, die uns ausgrenzen, vergewaltigen und umbringen. Unsere Körper werden kontrolliert und unsere Verlangen.

Was wir wollen, ist nicht Normalität und nicht Gleichberechtingung. Wir wollen frei sein. Unsere Freiheit beginnt mit unserern Bedürfnissen, und reicht über unsere Wünsche hinaus. Es geht uns um Enteignung, ums Besetzen öffentlichen und privaten Raum, um genussvollen und konsensuellen Sex und Randale.

Wir schaffen unsere eigenen Bedingungen, wir entscheiden, wann, wo und mit wem wir für die Freiheit kämpfen. Wir entreißen den Raum unseren Unterdrückern.

Am 8. Mai werden wir zusammen auf die Straßen gehen. Ein Block ohne Cis-Männer* wird vorne laufen. Ihr dürft euch uns als Verbündete anschließen, dieses Mal mal hinter uns.

Wir werden nicht die Opferrolle spielen, die von uns verlangt wird, wir sind das Feuer, das dieses Sytem zerstören wird.

Wir werden keine Ruhe geben zum Ende dieser Welt, in der Kapitalismus und Patriachat, und alle anderen Formen von Unterdrückung Hand in Hand gehen.

FREItAG 8. Mai, 9pm Agiou Giorgiou square, KIPSELI

*Cis-Männer sehen wir als diejenigen, denen nach der Geburt ein männliches Geschlecht zugeordnet wurde und die sich damit identifizieren. Ihr seid diejenigen, die daürber entscheiden, wie ihr euch definieren wollt. Wir sind nicht die Gender-Polizei und wir wollen niemanden nach dem Aussehen beurteilen. Niemand muss sich rechtfertigen oder irgendetwas beweisen.

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License