post image

Εκατοντάδες μετανάστ(ρι)ες βρίσκονται καθημερινά αποκλεισμένοι/ες από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως αποτέλεσμα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Ο διαρκής πόλεμος κατά των μεταναστ(ρι)ών τους/τις καθιστά ευάλωτους/ες και διαμορφώνει μια απειλητική κατάσταση για την υγεία τους καθώς: -χρόνια προβλήματα υγείας παραμένουν χωρίς παρακολούθηση -άτομα χωρίς ΑΜΚΑ αποκλείονται από την διαδικασία συνταγογράφησης της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής τους -ασθενείς με προβλήματα που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη με αποτέλεσμα να χρονίζουν και να επιδεινώνονται -δεν υπάρχει κανένας προσυμπτωματικός έλεγχος-screening (μαστογραφίες, κολονοσκοπήσεις κ.α.) για παθήσεις που αντιμετωπίζονται πλήρως αν διαγνωστούν νωρίς και κανένας έλεγχος ρουτίνας (check-ups) -οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και ο υποσιτισμός, μεταξύ άλλων και μεγάλου αριθμού παιδιών και εφήβων, συντελούν στην όλο και μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας τους -άτομα με ψυχικές νόσους παραμένουν χωρίς παρακολούθηση και υποστήριξη, επιδεινώνοντας την πορεία της νόσου τους

Σαν να μην έφτανε η υγειονομική αυτή κόλαση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έρχεται φέτος να προστεθεί σε αυτήν και η συνθήκη της πανδημίας Covid-19. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βρίσκονται σε lockdown, με παντελή έλλειψη διαγνωστικού ελέγχου και ανύπαρκτα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οδηγώντας σε εκατοντάδες κρούσματα και απώλειες ζωών μέσα στα camps.

Επιπλέον, η γνωστή κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, συρρικνώνει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη πρόσβαση των ασθενών μεταναστ(ρι)ών στο ΕΣΥ. Από πλευράς μας αντιλαμβανόμαστε πως δεν μπορούμε να μιλάμε για ίση πρόσβαση των μεταναστ(ρι)ών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να κάνουμε λόγο για τον καθημερινό πόλεμο που δέχονται. Για αυτό επιλέγουμε να παλεύουμε για τη διάλυση των στρατοπέδων συγκέντρωσης και του φράχτη στον Έβρο, την εξασφάλιση εγγράφων σε όλες και όλους, την οριστική παύση των εξώσεων και των απελάσεων, την παροχή αξιοπρεπούς στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης. Η ρατσιστική πολιτική του ελληνικού κράτους χρειάζεται τους μετανάστες και τις μετανάστριες εξαθλιωμένους-ες και απομονωμένους. Απάντηση σε αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ο διαρκής αγώνας των καταπιεσμένων, ντόπιων και μεταναστών, ενάντια στο ρατσισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Στην βάση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και του αντιρατσιστικού αγώνα, απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα για την δημιουργία δικτύου υγειονομικής υποστήριξης σε μετανάστ(ρι)ες. Το κάλεσμα αυτό απευθύνεται στο υγειονομικό κίνημα στο σύνολο του, είτε πρόκεται για σωματεία ιατρών, ομάδων υγείας, κοινωνικά ιατρεία/φαρμακεία, συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, είτε για μεμονωμένους συναδέλφους και συναδέλφισσες(ανεξαρτήτως ειδικότητας ή εργασιακής σχέσης) και αλληλέγγυα άτομα που μπορούν να συνδράμουν.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι η υλική και ηθική υποστήριξη των μεταναστ(ρι)ών με όλα τα μέσα που διαθέτουμε έτσι ώστε να μην μείνει κανένας και καμία χωρίς πρόσβαση στην υγεία. Αυτό μπορεί να πάρει την μορφή της άμεσης παροχής υπηρεσιών υγείας (ομάδες πεδίου που θα επισκέπτονται τα camps ή απευθείας αντιμετώπιση και παρακολούθηση περιστατικών σε νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία ), της διευκόλυνσης στην πρόσβαση στο ΕΣΥ για όσα έχουν ανάγκη, της ψυχολογικής υποστήριξης, και με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να συμβάλει ο καθένας και η καθεμιά.

Μέχρι το γκρέμισμα των υγειονομικών φραγμών, να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους/στις μετανάστ(ρι)ες που το έχουν ανάγκη, ειδικά εν μέσω μιας πανδημίας που απειλεί διπλά το πιο εξαθλιωμένο κομμάτι της τάξης μας.

(Το κάλεσμα απευθύνεται σε φορείς/συλλογικότητες και σε ατομικό επίπεδο. Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να δηλώσουν ιδιότητα και διαθεσιμότητες στο solidaritymigrants@gmail.com or solidaritymigrants@riseup.net και με απ'ευθείας μήνυμα στη σελίδα Facebook Solidarity with migrants. Θα ήταν χρήσιμες πληροφορίες όπως ειδικότητα ή εξειδίκευση, δυνατότητα συνταγογράφησης, αν εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας κ.ά., έτσι ώστε να συγκροτηθεί σε πρώτη φάση αυτή η δικτύωση)

Σας καλούμε σε μια πρώτη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα οργανώσουμε αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης, και σκοπεύουμε να καλέσουμε σε δεύτερο χρόνο σε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα''

 

Hundreds of migrants are excluded daily from healthcare every day as a result of the Greek state's anti-immigration policy. The constant war against their migrants makes them vulnerable and creates a threatening situation for their health as: -chronic health problems remain unattended -People without AMKA are excluded from the prescription process for their necessary medication -patients with problems that require surgery do not have access to care resulting in escalating and deteriorating problems. -there is no screening processes (mammograms, colonoscopies, etc.) for diseases that are completely treated if diagnosed early and no routine check-ups (check-ups) -Poor living conditions and malnutrition, affecting a large number of children and adolescents, are contributing to an increasing burden on their health -People with mental illness remain unattended and unsupported, leading to the deteriorating of their condition

As if this healthcare hell that has been formed in recent years was not enough, this year the Covid-19 pandemic treaty has be added to it. The concentration camps are in lockdown, with a complete lack of diagnostics and non-existent health measures to deal with the pandemic, leading to hundreds of cases and losses of life inside the camps.

In addition, the situation prevailing in public hospitals further reduces the already limited access of migrant patients to the National Health System. For our part, we understand that we cannot talk about equal access to healthcare for migrants without talking about the daily war is being waged on them. That is why we choose to fight for the dismantling of the concentration camps and the fence in Evros, the provision of papers to all and, the final cessation of evictions and deportations, the provision of decent housing, food and education. The racist policy of the Greek state needs migrants to be impoverished and isolated. The answer to this can only be the constant struggle of the oppressed, locals and migrants, against racism and the system that breeds it.

On the basis of international solidarity and the anti-racist struggle, we call for the establishment of a health support network for immigrants. This call is addressed to the healthcare movement as a whole, whether it is for associations of doctors, health groups, social clinics / pharmacies, collectives active in the field of health, or for individual colleagues (regardless of specialty or employment relationship) and others that can assist.

The purpose of the project is the material and moral support of immigrants with all the means at our disposal so that no one is left without access to healthcare. This can take the form of immediate provision of health services (medical teams to visit the camps or direct treatment and follow-up of cases in hospitals or private clinics), facilitation of access to the National Health System for what they need, psychological support, and any another way that anyone can contribute. Until the health barriers are torn down, let us show our practical solidarity with the migrants who need it, especially in the midst of a pandemic that threatens twice the most impoverished part of our class.

(The call is addressed to organizations / collectives and at the individual level. Interested persons can declare their status and availability at solidaritymigrants@gmail.com or solidaritymigrants@riseup.net and by sending a direct message on the Facebook page Solidarity with migrants. Information such as specialty or specialization would be useful, capacities for prescribing medication or if they work in the provision of health services, etc., so that this networking can be established as a first stage towards the completion of this goal.)

We invite you to an initial communication and exchange of views on how to organize this solidarity network, and we intend to call for a more specific discussion on the subject at a later stage

Solidarity With Migrants

fb: @solidaritymigrants

twitter: @MigrantsSoli 

mail: solidaritymigrants@gmail.com, solidaritymigrants@riseup.net

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License