Απεργία PLANET - Απόσπασμα απόφασης δικαστηρίου και συνέλευση 10-7

Το απόσπασμα από την απόφαση 3356/2006 του τμήματος εφέσεων του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών. Διατήρησα την ορθογραφία και τη στίξη του κειμένου αλλά το χώρισα σε παραγράφους για να είναι πιο ευανάγνωστο. Όπου ΣΣΕ = Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και όπου ΕΣΗΕ = Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων.

Ο ανωτέρω ραδιοφωνικός σταθμός της εναγομένης άρχισε να λειτουργεί το έτος 1995 ως ειδησεογραφικός – ενημερωτικός, κυρίως, σταθμός και ως εκ τούτου απασχολούσε πολλούς δημοσιογράφους. Το έτος 2003 άλλαξε η διοίκηση της εναγομένης και από τότε η νέα διοίκηση άρχισε να δρομολογεί και την αλλαγή του ανωτέρω χαρακτήρα του σταθμού της, με λιγότερες ώρες σοβαρής και ουσιαστικής ενημέρωσης, και τη λειτουργία του με χαμηλότερο κόστος , χωρίς όμως να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Από το ανωτέρω χρονικό σημείο η εναγομένη καθυστερούσε συστηματικά την καταβολή των μισθών των εργαζομένων και των εναγόντων (δημοσιογράφων, μουσικών παραγωγών και διοικητικών υπαλλήλων), για περισσότερο από 3 εβδομάδες από την αρχή (την 1η) κάθε μήνα που ήταν καταβλητέοι, και δεν εφάρμοζε τις συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δικαιούνταν μεγαλύτερες μηνιαίες αποδοχές. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε στις αρχές του έτους 2004, από τότε οι καθυστερήσεις καταβολής των μισθών ήταν μεγαλύτερες παρά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, εκ των οποίων αρκετοί δημοσιογράφοι, περίπου 20 απεχώρησαν, ενώ όλοι οι ενάγοντες εξακολούθησαν εργαζόμενοι, διαμαρτυρόμενοι για την υπερημερία της εναγομένης. Έτσι οι ενάγοντες δημοσιογράφοι αναγκάζονταν επανειλημμένως να προσφεύγουν στη συνδικαλιστική τους οργάνωση, η οποία με συνεχείς εξώδικες προσκλήσεις της, στις 3-3-2004, 5-4-2004, 4-5-2004 και 8-6-2004 καλούσε το νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης, να προσέλθει στα γραφεία της προς διευθέτηση του προβλήματος και καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της του μηνός Φεβρουαρίου 2004, Μαρτίου και δώρο Πάσχα 2004, Απριλίου 2004 και Μαΐου 2004 αντίστοιχα, καθώς και των διαφορών των αποδοχών που προέκυπταν με βάση τις ισχύουσες ΣΣΕ τις οποίες δεν εφάρμοζε. Η εναγομένη δια του εκπροσώπου της δεν ανταποκρίθηκε στις εν λόγω κλήσεις και δεν προσήλθε σε καμία από τις ανωτέρω 4 ορισθείσες συναντήσεις, με εξώδικο μόνο δήλωσή της (την από 8-6-2004) αναγνώριζε τις οφειλές της προς τους εργαζόμενους και υποσχόταν την καταβολή αυτών. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η εναγομένη είχε αυξημένα έσοδα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, και παρά ταύτα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2004 εξακολουθούσε να οφείλει σε όλους τους ενάγοντες τις αποδοχές του Αυγούστου 2004, σε μερικούς από αυτούς όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω και τις αποδοχές Ιουνίου 2004 και Ιουλίου 2004, καθώς και την άδεια και το επίδομα αδείας του έτους 2004. Οι ενάγοντες δημοσιογράφοι, μετά ταύτα προσέφυγαν εκ νέου στην ΕΣΗΕ στις 2-9-2004, η οποία και πάλι κάλεσε το νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης σε νέα συνάντηση προς επίλυση του ανωτέρω προβλήματος των εργαζομένων της, πλην όμως αυτός και πάλι δεν προσήλθε ούτε στη συνάντηση αυτή, ούτε και στην Επιθεώρηση Εργασίας όπου είχαν προσφύγει οι ενάγοντες. Ακολούθως οι ενάγοντες δημοσιογράφοι προέβησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την 8-10 έως και την 11-10-2004, που προκηρύχθηκαν από το δικό τους συνδικαλιστικό όργανο, την ΕΣΗΕ – και συμμετείχαν μόνο σε αυτές και όχι και στις κηρυχθείσες απεργίες άλλων κλάδων εργαζομένων (των τεχνικών). Η ανωτέρω όμως απεργία των δημοσιογράφων κηρύχθηκε παράνομη για τυπικούς λόγους με την υπ' αριθμ. 1832/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω απεργίας των δημοσιογράφων όλοι οι λοιποί ενάγοντες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, όπως και οι ενάγοντες δημοσιογράφοι κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε και επακολούθησε την εν λόγω απεργία τους, ο οποίος (σταθμός) λειτουργούσε και εξακολουθούσαν να μεταδίδονται μέσω αυτού όλα τα διαφημιστικά μηνύματα των πελατών της εναγομένης, εισπράττοντας η τελευταία τα σχετικά συμφωνηθέντα έσοδα. Η εναγομένη όμως εξακολουθούσε να μην τους καταβάλει εκτός από τις ήδη οφειλόμενες σε αυτούς αποδοχές και τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος από Αύγουστο 2004 μέχρι και Οκτώβριο 2004. Μετά ταύτα οι ενάγοντες προσέφυγαν και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο κάλεσε την εναγομένη να προσκομίσει τα στοιχεία μισθοδοσίας των εργαζομένων της για το έτος 2004, για να εξετάσει την κατάσταση, πλην όμως η εναγομένη και πάλι δεν ανταποκρίθηκε, ο δε νόμιμος εκπρόσωπος της εμφανιζόταν σπανίως στο σταθμό, και δραστηριοποιήθηκε σε άλλη επιχείρηση, την εφημερίδα “Νέα Προοπτική” , όπου επένδυσε κεφάλαια του. Κατόπιν της ανωτέρω καταστάσεως, της επανειλημμένης αδιαφορίας και αρνήσεως της εναγομένης για καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των εναγόντων, οι τελευταίοι στις 19-10-2004 προέβησαν σε επίσχεση εργασίας. Το διάστημα που ακολούθησε οι ενάγοντες ενδιαφερόμενοι για τη λύση του προβλήματος και την επιστροφή στην εργασία τους μετά από καταβολή των σε αυτούς οφειλομένων αποδοχών, οχλούσαν προς τούτο την εναγομένη και μάλιστα μέσω της ΕΣΗΕ προκάλεσαν συνάντηση στις 22-11-2004 με τον εκπρόσωπο της, ο οποίος όμως αρνήθηκε την καταβολή σε αυτούς οποιουδήποτε χρηματικού ποσού. Παράλληλα από την 19-10-2004, συνεπεία της προπεριγραφείσης της εναγομένης έναντι των εργαζομένων της, με απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, είχε ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του σταθμού της για ένα μήνα. Μετά την 22-11-2004 δεν είχε καμία επικοινωνία με τους ανάγοντες αλλά ούτε και με εκπροσώπους τους, δεν ξαναεμφανίστηκε στο σταθμό, ούτε όμως και κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Οι τελευταίοι εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται για την εργασία τους και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην οδό Μεσογείων μέχρι και τις αρχές του Φεβρουαρίου 2005, οπότε έγινε κατάσχεση και σφράγιση των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του σταθμού και πλέον αυτός, αφού μεταβιβάστηκε σε τρίτον, λειτουργεί και μεταδίδει μουσικό πρόγραμμα σε νέες εγκαταστάσεις. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, η άσκηση του δικαιώματος επισχέσεως των εναγόντων δεν είναι καταχρηστική, καθόσον ουδόλως αποδείχθηκε ότι αυτοί άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα τους προσχηματικά και ότι με συμπεριφορά αντίθετη στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη οδήγησαν στο κλείσιμο του σταθμού της εναγομένης, ούτε επίσης αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες κατήγγειλαν σιωπηρά τις επίδικες συμβάσεις εργασίας τους, αντικαθιστώντας την εργασία τους αυτή, κατά τη διάρκεια της επισχέσεως με άλλη, σε άλλους εργοδότες. Το ότι κατά τη διάρκεια της επισχέσεως κάποιοι από τους ενάγοντες δημοσιογράφους εξακολουθούσαν να εργάζονται στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες, στους οποίους εργάζονταν ήδη από τις αρχές του έτους 2004, παράλληλα με την ανωτέρω εργασία τους που παρείχαν στην εναγομένη -γεγονός σύνηθες για τους δημοσιογράφους- δεν συνιστά σιωπηρή καταγγελία εκ μέρους τους των επίδικων συμβάσεων τους, καθόσον με τούτο ουδόλως διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά τους, αλλά απλώς εξακολούθησε η ίδια κατάσταση ( της παράλληλης εργασίας) που υπήρχε ήδη από τις αρχές του 2004. Συνεπώς, οι ενάγοντες δικαιούνται – εκτός από τις δεδουλευμένες αποδοχές και τα επιδόματα τους μέχρι την 19-10-2004 – αφαιρουμένων από αυτές ( τις αποδοχές) των δημοσιογράφων των τεσσάρων ημερομισθίων, λόγω της συμμετοχής τους στην κηρυχθείσα παράνομη απεργία τους - ( δικαιούνται ) και τις αποδοχές κατά το χρόνο της επισχέσεως της εργασίας τους από την 19-10-2004 έως και τον Ιανουάριο του 2005, έναντι της υπερήμερης εναγομένης εργοδότριας τους. Περαιτέρω, ουδόλως αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες αποκόμισαν οποιαδήποτε ωφέλεια κατά τη διάρκεια της επισχέσεως η οποία πρέπει να αφαιρεθεί από τις αποδοχές που δικαιούνται λόγω τις επισχέσεως αυτής, όπως ισχυρίζεται η εναγομένη -εφεσίβλητη, καθόσον η αμοιβή που αυτοί ελάμβαναν συνεχίζοντας την παράλληλη εργασία σε άλλους εργοδότες, κατά τα προαναφερθέντα, δεν αποτελεί πρόσθετο εισόδημα που δεν είχαν και απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επισχέσεως, αλλά παράλληλη αμοιβή που την ελάμβαναν και στο παρελθόν από τις αρχές του 2004, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους και στην εναγομένη. Κατόπιν τούτων όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί της τελευταίας και συγκεκριμένα περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος επισχέσεως εκ μέρους των εναγόντων, σιωπηρής καταγγελίας των επιδίκων συμβάσεων εκ μέρους τους και μειώσεως των αποδοχών τους κατά το ποσόν της ωφελείας τους κατά τη διάρκεια της επισχέσεως εργασίας, είναι ουσιαστικά αβάσιμοι. Περαιτέρω, με την εκκαλουμένη απόφαση κρίθηκε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών καθενός των εναγόντων, ως και ότι αυτοί δικαιούνται τις επίδικες δεδουλευμένες αποδοχές μέχρι και τον Αύγουστο του 2004, την άδεια, το επίδομα αδείας και την αναλογία δώρου Χριστουγέννων του ιδίου έτους, και ως προς αυτές τις παραδοχές δεν προβάλλεται παράπονο με τις υπό κρίση εφέσεις. Εκτός όμως από αυτές τις αποδοχές, σαφώς αποδείχθηκε από την προσήκουσα εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των αποδεικτικών μέσων ότι οι ενάγοντες δικαιούνται και τις αποδοχές ( δεδουλευμένες και επισχέσεως) των μηνών Σεπτεμβρίου 2004 έως και Ιανουαρίου 2005 και το δώρο Χριστουγέννων 2004 και συνεπώς συνολικά ο καθένας δικαιούται τα κατωτέρω αναφερόμενα χρηματικά ποσά για τις παρακάτω αιτίες, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και συγκεκριμένα...

από Πλανητάριος 11/07/2006 4:14 πμ.


Στη σημερίνη μας συνέλευση συζητήσαμε θέματα τακτικής. 'Οπως αναφέραμε και στην προηγούμενη επικοινωνία μας ( http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=538874 ) το γεγονός ότι κερδίσαμε την έφεση δε σημαίνει κατανάγκην ότι θα πληρωθούμε. Πέρα από την αυτονόητη χαρά και τα φαρμακερά καλαμπούρια σε βάρος της ιδιοκτησίας του σταθμού αναλωθήκαμε στη χάραξη της από δω και πέρα πορείας μας. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διεκδικήσουμε δικαστικά και τα χρήματα της επίσχεσης από το Φεβρουάριο του 2005 ως σήμερα, καθώς και οι τρόποι που θα χρησιμοποιηθούν για να πιεστούν τα αφεντικά να μας πληρώσουν αυτά που οφείλουν, από την επίκληση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου μέχρι πιο άμεσες μεθόδους. Ήταν σαφής η πρόθεση όλων να διεκδικήσουν τα χρήματα συλλογικά και μέχρι τέλους και αφού είμαστε ακόμα εργαζόμενοι με βάση τη δικαστική απόφαση να εξετάσουμε το πώς θα επιστρέψουμε στις δουλειές μας (κατά προτίμηση χωρίς να φάμε ξύλο από την αστυνομία). Δύο μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ που παρενέβησαν στη διάρκεια της συνέλευσης πρότειναν αν γίνουν κρούσεις από την ιδιοκτησία για ατομικές διαπραγματεύσεις να γίνουν αποδεκτές, άποψη που δεν έτυχε καλής υποδοχής. Άρα φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε μαζί να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License