Φωτογραφίες απο την Κωνσταντινούπολη

Αλληλεγγύη απο τους συντρόφους στην Τουρκία

από ..... 14/12/2008 6:12 μμ.


basılabilir format - bu haberi e-posta ile gφnder

Φfke έstanbul"a sύηradύ, Yunanistan konsolosluπu kύrmύzύya boyandύ.
gφnderen: έstanbul BBM Wednesday, Dec. 10, 2008 at 6:26 AM

Yunan polisinin 15 yaώύndaki bir anarώisti vurmasύ karώύsύnda Yununistan"ύ yangύn yerine ηeviren anarώistlere bir selam da έstanbul"dan geldi. Bugόn saat 14:00"de έstanbul"un en kalabalύk yerlerinden biri olan έstiklal Caddesi όzerinde bulunan Yunan devletine ait Konsolosluk binasύ ve birkaη sokak arkada bulunun vize iώlemlerinin yapύldύπύ bina, sayύsύ 100"ό bulan anarώistlerce kύrmύzύya boyandύ.

Yunan polisinin 15 yaώύndaki bir anarώisti vurmasύ karώύsύnda Yununistan"ύ yangύn yerine ηeviren anarώistlere bir selam da έstanbul"dan geldi. Bugόn saat 14:00"de έstanbul"un en kalabalύk yerlerinden biri olan έstiklal Caddesi όzerinde bulunan Yunan devletine ait Konsolosluk binasύ ve birkaη sokak arkada bulunun vize iώlemlerinin yapύldύπύ bina, sayύsύ 100"ό bulan anarώistlerce kύrmύzύya boyandύ.

Taksim ve Galatasaray yφnόnden iki ayrύ koldan "Katil devlet, Katil polis"sloganlar eώliπinde Konsolosluk binasύna yόrόyόώ baώlatan anarώistler, POLέS HER YERDE ΦLDάRάR yazύlύ pankartlar taώύdύlar.

Grubun en ilgi ηeken pankartύ ise, Liseli A Faaliyet imzalύ "Biz de 16 Yaώύndayύz" pankartύ oldu. Yaώύtlarύ bir anarώistin vurulmasύna tepkilerini koymak όzere Liseli anarώistler de konsolosluk φnόndeydiler.

Ηevreden geηen kiώilerin meraklύ ve ώaώkύn bakύώlarύ altύnda anarώisler yanlarύnda getirdikleri kύrmύzύ boyalarύ caddeye ve binanύn όzerine dφkmeleriyle beraber, ortalύk bir kan gφlόnό andύrύyordu.

Kitle iηerisinden bir anarώistin bu eylemin neden yapύldύπύ ile ilgili konuώmasύnύn bitmesinin ardύndan, iηi kύrmύzύ boya dolu ampόller binanύn daha όst kύsύmlarύna ve camlarύna fύrlatύldύ.

Bu sύrada Konsolosluπun tabelasύna da anarώist iώareti ηizen grup, kapύsύna da Yunanca ve Tόrkηe "Polis her yerde φldόrόr", "Biz de 16 yaώύndayύz" pankartlarύnύ astύ.

έstiklal Caddesi"ndeki bu eylemin hiηbir polisle karώύlaώmadan tamamlanmasύnύn ardύndan vize iώlemlerinin yapύldύπύ binaya doπru hareketlenen anarώistler, burda da ampόlleri fύrlatύp binayύ kύrmύzύya boyadύlar.

Burada da tek bir polisle karώύlaώmayan grup, "Polis her yerde φldόrόr" sloganlarύ atarak ve herhangi bir gφzaltύ yaώanmadan daπύldύ.

Anarώistlerin eyleminin sona ermesinden ηok sonra eylem yerine gelen polis, ek incelemelerde bulundu.


yorum ekle


L.A.F.
gφnderen: L.A.F. Wednesday, Dec. 10, 2008 at 9:27 AM


ewrfewrwe3erretetert.jpg, image/jpeg, 800x533

yorum ekle


Lise Anarώist Faaliyet
gφnderen: Lise Anarώist Faaliyet Wednesday, Dec. 10, 2008 at 9:30 AM


fsrwaewe.jpg, image/jpeg, 600x400

yorum ekle


ANARήέST
gφnderen: DAYANIήMA SέLAHIMIZDIR Wednesday, Dec. 10, 2008 at 10:10 AM

http://istanbul.indymedia.org/news/2008/12/252121.php

http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos37245.html

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=196721

http://www.nethaber.com/Toplum/83423/Yunanistandaki-catismalar-ISTANBULA-SICRADI

http://www.gundem-online.com/haber.asp?HaberId=65234

http://www.cafesiyaset.com/haber/20081210/Yunanistan-Konsolosluguna-saldiri.php

http://www.stargazete.com/guncel/yunan-baskonsolosluguna-boyali-saldiri-154209.htm

http://www.ihlas.net.tr/detail.asp?id=108340

http://www.nethabercilik.com/haber/yunanistan-baskonsolosluguna-saldiri.htm
yorum ekle


isyan
gφnderen: anarsizan Wednesday, Dec. 10, 2008 at 10:14 AM

sφylenebilecek tek bir ώey vardύr artύk !

her yer έSYAN , her yer ANARήέ !

yorum ekle


έSYAN
gφnderen: έSYANCI Wednesday, Dec. 10, 2008 at 10:20 AM

Aώaπύda ki eylemde okunan bildiridir
Yunanistan devletinin polisi 6 aralύk gόnό 16 yaώύndaki Alexandros'u φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros kapitalizmin sφmόrό ve tόketim ηarkύnύn bir parηasύ olmayύ kabul etmedi.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros iktidarύn ve mόlkiyetin olmadύπύ, paylaώma ve dayanύώmanύn esas olduπu, otoriteyle uzlaώmayan insanlarύn oluώturduπu bir kόltόrόn parηasύydύ.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros bir anarώistti.

Φldόrdό, ηόnkό polis φldόrόr.

Aynύ gόnlerde Tόrkiye devletinin zabύtasύ da bir baώka genci, 13 yaώύndaki Bόlent Ηalύkύran'ύ φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Bόlent bayramda pantolon alabilmek iηin mendil satύyordu.

Aynύ devletin polisi, 10 ekim gόnό Engin Ηeber'i iώkenceyle φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Engin arkadaώύnύ vuran polis hala tutuklanmadύπύ iηin protesto eylemindeydi.

Φldόrdόler; ηόnkό BάTάN DEVLETLER TERΦRέST, BάTάN POLέSLER KATέLDέR.

έktidar kardeώlerimizi φldόrόyor, bu koώullarda isyan kaηύnύlmazdύr.

"POLέS HERYERDE ΦLDάRάR."

" "

yorum ekle


LAF
gφnderen: LAF Wednesday, Dec. 10, 2008 at 11:28 AM


yunan-anarsi.jpg, image/jpeg, 1776x1275

yorum ekle


liselerde anarώi
gφnderen: zaten Wednesday, Dec. 10, 2008 at 1:42 PM

vay be artύk tόrkiyede liselerdede φrgόtleniyor anarώist hareket. avrupadaki genηlik tercihlerinin tόrkiyeye uπramasύ kaηύnύlmaz. anarώistlerde tόrkiyede bόyόk genηlik yύπύnlarύna ulaώacaklardύr diye dόώόnόyorum.

yorum ekle


Devamini bekliyoruz !!
gφnderen: @ Wednesday, Dec. 10, 2008 at 1:51 PM

Yoldaslar, eyleminiz bizleri sevindirdi. Bu arada 24-25 inde hemen hemen Almanyanin her yerinde eylemlilikler olacaktir..Su aralar Almanyadan en ufak kasabalarda bile gφsteriler oluyor..

Almanyadan selamlar..Anarsiyle kalin..

Tόm devletler Katildir. !!

No Justice , no peace fight the Police !!

yorum ekle


A
gφnderen: hafύz' A dan... Wednesday, Dec. 10, 2008 at 1:57 PM


canon_555a.jpg, image/jpeg, 3888x2592

yorum ekle


LAF
gφnderen: lafisyanda@gmail.com Wednesday, Dec. 10, 2008 at 2:19 PM


dsc_0114.jpg, image/jpeg, 3872x2592

yorum ekle


LAF
gφnderen: lafisyanda@gmail.com Wednesday, Dec. 10, 2008 at 3:35 PM


dsc_0118.jpg, image/jpeg, 3872x2430

yorum ekle


LAF
gφnderen: lafisyanda@gmail.com Wednesday, Dec. 10, 2008 at 8:41 PM


dsc_0129.jpg, image/jpeg, 3872x2592

yorum ekle


"isyanbul" baslikli haber
gφnderen: haber @ Wednesday, Dec. 10, 2008 at 11:32 PM

http://www.aksam.com.tr/haberpop.asp?a=137915,5
aksam gazetesinin ilk sayfasinda yer almis.

yorum ekle


A
gφnderen: hafύz'A dan Thursday, Dec. 11, 2008 at 1:20 AM


canon_613a.jpg, image/jpeg, 398x265

yorum ekle


ek fotolar
gφnderen: dursun Thursday, Dec. 11, 2008 at 2:20 AM
dursunyok@yhotmail.com


aa__14_.jpg, image/jpeg, 1024x685

yorum ekle


konsolosluk temizleniyor
gφnderen: eylemden bir gόn sonra.... Thursday, Dec. 11, 2008 at 5:54 AM


resim46063_2.jpg, image/jpeg, 240x240

yorum ekle


Mektup
gφnderen: Ηocuklar Thursday, Dec. 11, 2008 at 6:57 AM

Alexandros Grigoropoulos'un Cenazesinde Dagitilan Mektup

UNUTTUNUZ
Bizi desteklemenizi bekliyorduk,
Bir defa da olsa,sizin bizi gururlandύrmanύzύ bekliyorduk
BOήUNA
Yalancύ hayat yaώύyorsunuz,boynunuzu eπdiniz,
donunuzu indirdiniz ve φleceπiniz gόnό bekliyorsunuz
Hayaliniz yok,sevdalanmύyorsunuz,
yaratmύyorsunuz
Yalnύz satύp alύyorsunuz.
HER YERDE MADDέYAT
SEVGέ HέΗBέR YERDE-HέΗBέRYERDE GERΗEK
Anababalar nerede? Sanatηύlar nerede?
Neden dύώarύ ηύkύp bizi korumuyorlar?
BέZέ ΦLDάRάYORLAR
YARDIM EDέN

ΗOCUKLAR

yorum ekle


Almanya Indymedia
gφnderen: @ Thursday, Dec. 11, 2008 at 7:26 AM

Yoldaslar,

Almancaya istanbul da yapilan eylemi cevirip sunduk..
Burdan : http://de.indymedia.org/2008/12/235654.shtml
yada Burdan : http://de.indymedia.org/2008/12/235700.shtml


Anarsiyle kalin..

yorum ekle


Tebrikler
gφnderen: Karga Thursday, Dec. 11, 2008 at 12:10 PM
shockingblue23@hotmail.com

Muhtemelen Yunanistan'daki arkadaslarimizin butun dunyadan destek bekledigi anda gelen bu eylem onlar icin anlamlidir.
Ama arkadaslar, bizim tek derdimiz Yunanistan devletinin bir cocugu oldurmesi mi? Bizden eylem bekleyen baska adresler yok mu?
Avrupa'daki trendi takip edip hadi bizdeki Konsolosluk'a da biz birseyler yapalim demekle mi kalinir? Hele Turk polisinin biyik altindan gulup 'hergeleler' diye ic gecirecegi bir hedefe saldirmak midir butun cesaretimiz?
Hemen su anda iskence gorenler, bir iki dakika once oldurulenler ya da her gun hayatimizi cevreleyen kapital-devlet kurgusu karsisinda sessiz mi kalacagiz?

yorum ekle


HatΔ±rlatma
gφnderen: (A) Thursday, Dec. 11, 2008 at 1:49 PM

OkuduklarΔ± metni yukarΔ±ya eklemiΕler deΔil mi? Birilerinin bΔ±yΔ±k altΔ±ndan gΓΌleceΔi bir durum gΓΆremedim ben...

yorum ekle


coluk cocuk isi
gφnderen: anti-zibidi Thursday, Dec. 11, 2008 at 2:25 PM

ηoluk ηocuk iώi ancak bφyle olabilirdi, Alexis'in 15 yaώύnda φldόrόldόπόnό bile bilmiyorlar, hadi len kimi kandύrύyorsunuz...

yorum ekle


ηay kahve alύr mύydύnύz?
gφnderen: anti dallama Thursday, Dec. 11, 2008 at 3:38 PM

gφtόnόn όzerinde oturacaπύna git de daha iyisini yap!

yorum ekle


bilgi
gφnderen: bilgi Friday, Dec. 12, 2008 at 12:29 AM

bazύ kaynaklara gφre de 16 yaώύndadύr... sύrf bok atmak iηin yazmayύn sosyalistler...

yorum ekle


aleksis&uπur kaymaz&enes ata
gφnderen: renas_ Friday, Dec. 12, 2008 at 3:50 AM

Evet ne guzel hemen demokratik tepkinizi ortaya koymuώunuz. duyarlύlύk tepki herώey ne kadar enternasyonel ve ne kadar devrimci...
oysaki hemen yanύbaώύnύzda istanbulda, diyarbakύrda, yuksek ovada vanda ηocuklar (sayύsύ bir deπil) yine olis kurώunlarύyla φldό. tek bir ses verdiniz mi? samimiyet diyorum pirim. Vurun abalύya Kόrde reva baώkasύna hoppala...
Kόrtler hem yunanύstandakύnύ hemde yuksekovadakinin farkύ yok diyor. ώiddeti devletler yapar. daha az devlet, daha ηok toplum...

yorum ekle


2 gόn sonra
gφnderen: tόrk polisi yunan devletini korumada Friday, Dec. 12, 2008 at 5:38 AM


20081212_122923.jpg, image/jpeg, 400x266

yorum ekle


oysa bφyle ηok daha gόzeldi
gφnderen: deπil mi? Friday, Dec. 12, 2008 at 5:42 AM


3-2008-12-11.jpg, image/jpeg, 450x309

yorum ekle


eylemeler
gφnderen: hiώώώ Friday, Dec. 12, 2008 at 7:05 AM

anarώistler uπur kaymaz φldόrόldόπόnde de tόm eylemlere katύldύlar, fetus φldόrόldόπόnde de tek baώlarύna eylemler dόzenlediler. ώimdi kendi yoldaώlarύ φldόrόlmόώ, yanύbaώύmύzda bir isyan baώlamύώ ve buna dair bir eylem yapύlmύώ. bundan daha doπal olan ne var? her φrgόt, parti, grup iηin elbette φncelik kendi yoldaώlarύ olacaktύr.

kύskanmayύn isyan edin.

yorum ekle


olay yeri
gφnderen: inceleme ekibi Friday, Dec. 12, 2008 at 10:39 PM


fft17_mf146355.jpeg, image/jpeg, 207x138

yorum ekle


redhack
gφnderen: redhack taraftar Friday, Dec. 12, 2008 at 11:51 PM

en kotu eylem bile eylemsizlikten iyidir.
isabetli bir tepki olmus tebrik ederim!
dunyanin heryerinde olan eyleme, kendi ulkemizdeki eylemlerede elimizden geligince destek vermemiz zaten buyuk bir gereklilik!
anarsist arkadaslar bundan hareketle bir eylem yapmislar bu eylemdede kayip vermeden cekilmisler..
buna nasil kotu diye biliyorsunuzki?
boyadiklari yer Yunan konsoloslugu ve polise karsi gerceklesmis bir eylem simdi bu ortak dusman, ortak cikarlar vb. hikayesine hizmet etmiyormu..
o yuzden "16 yasinda" "15 yasinda" gibi cocukca tartismalara girmek yakismaz bizlere ayiptir..
Ha bu tartismaya girenleride "sosyalist" diye "sanki kotu birseymis gibi damgalamaya" calismakta yanlis olur..
belkide elalemin provakasyon duskunu bir dengesizidir. Hemen sosyalist bunlar felan demenizde hos degil..
neyse..

kahrolsun yunan polisi!
kahrolsun kapitamizm-emperyalizm ve herturden gericilik
yasasin sosyalizm ve yuce komunizm davamiz!

yorum ekle


Yoldaslar
gφnderen: @ Saturday, Dec. 13, 2008 at 5:11 AM

Yunan Konsoloslugu φnόnde okunan konusmayi sunabilirmisiniz ? Tόrkce - Almanca - Ingilizce olarak sunacagiz..

Anarsiyle !!

yorum ekle


Aώaπύdaki eylemde okunan bildiridir
gφnderen: eylemci Saturday, Dec. 13, 2008 at 8:35 AM

Aώaπύdaki eylemde okunan bildiridir

Yunanistan devletinin polisi 6 aralύk gόnό 16 yaώύndaki Alexandros'u φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros kapitalizmin sφmόrό ve tόketim ηarkύnύn bir parηasύ olmayύ kabul etmedi.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros iktidarύn ve mόlkiyetin olmadύπύ, paylaώma ve dayanύώmanύn esas olduπu, otoriteyle uzlaώmayan insanlarύn oluώturduπu bir kόltόrόn parηasύydύ.

Φldόrdό ηόnkό; Alexandros bir anarώistti.

Φldόrdό, ηόnkό polis φldόrόr.

Aynύ gόnlerde Tόrkiye devletinin zabύtasύ da bir baώka genci, 13 yaώύndaki Bόlent Ηalύkύran'ύ φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Bόlent bayramda pantolon alabilmek iηin mendil satύyordu.

Aynύ devletin polisi, 10 ekim gόnό Engin Ηeber'i iώkenceyle φldόrdό.

Φldόrdό ηόnkό; Engin arkadaώύnύ vuran polis hala tutuklanmadύπύ iηin protesto eylemindeydi.

Φldόrdόler; ηόnkό BάTάN DEVLETLER TERΦRέST, BάTάN POLέSLER KATέLDέR.

έktidar kardeώlerimizi φldόrόyor, bu koώullarda isyan kaηύnύlmazdύr.

έsyan, Devrim, Anarώi

"POLέS HERYERDE ΦLDάRάR."

yorum ekle

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License